08/06/2022
Συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης με εκπροσώπους του UK Department for International Trade (DIT)
Συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης με εκπροσώπους του UK Department for International Trade (DIT)
Από τη συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα γρα­φεία της Ένω­σης στις 7/6/2022 με εκπρο­σώ­πους του UK Department for International Trade (DIT) και είχε ως θέμα τις χρη­μα­το­δο­τή­σεις για τη ναυ­πή­γη­ση νέων πλοί­ων του κλάδου.
Κοι­νο­ποί­η­ση: