Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ δημιουρ­γή­θη­κε το έτος 1980 με έδρα τον Πειραιά.

Από τη σύστα­σή της, ανα­πτύ­χθη­κε με στα­θε­ρά βήμα­τα και ανα­γνω­ρί­σθη­κε ως ο πλέ­ον αξιό­πι­στος εκπρό­σω­πος των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλάδα.

Οι εργα­σί­ες της Ένω­σης καθ΄ όλη τη διάρ­κεια της παρου­σί­ας της στα ναυ­τι­λια­κά δρώ­με­να της χώρας μας απο­σκο­πού­σε στην παρο­χή ποιο­τι­κών υπη­ρε­σιών στους τομείς της ρυμούλ­κη­σης, της επι­θα­λάσ­σιας αρω­γής, της ναυα­γιαί­ρε­σης και της προ­στα­σί­ας του θαλασ­σί­ου περι­βάλ­λο­ντος. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι δρά­σεις αυτές έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με από­λυ­το σεβα­σμό στην προ­στα­σία της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και του ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού που απα­σχο­λεί­ται είτε στα πλοία είτε στις χερ­σαί­ες θέσεις εργασίας.

Παράλ­λη­λα, η Ένω­ση έχει παρα­κο­λου­θή­σει τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, κυρί­ως μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) προ­κει­μέ­νου να καθί­στα­ται δυνα­τή η εκ μέρους των μελών της ενη­μέ­ρω­ση επί των θεμά­των ενδια­φέ­ρο­ντός τους και η συμ­μόρ­φω­ση της δρα­στη­ριό­τη­τάς τους στα διε­θνή πρότυπα.

Ιστορική Αναδρομή

1980
26 Μαρ­τί­ου

Ίδρυση

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ δημιουρ­γή­θη­κε το έτος 1980 με έδρα τον Πειραιά.
2000
17 Μαρ­τί­ου

Πρόοδος & Προστασία του Κλάδου

Από το 2000 η Ένω­ση  ξεκί­νη­σε εντο­νό­τε­ρα την προ­σπά­θειά της για την πρό­ο­δο και προ­στα­σία του κλά­δου μας.
2008
14 Μαρ­τί­ου

Εκσυγχρονισμός του καταστατικού

Με την προ­σθή­κη νέων μελών, η Ένω­ση ξεκί­νη­σε στα­δια­κά τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του κατα­στα­τι­κού της από το  2008. Το Κατα­στα­τι­κό τρο­πο­ποι­ή­θη­κε εκ νέου το 2019 με την ανά­γκη εισα­γω­γής και άλλων μελών εται­ρειών από διά­φο­ρους συνώ­νυ­μους ναυ­τι­λια­κούς κλάδους.
2010
25 Μαρ­τί­ου

Ποιοτικές Συνεργασίες

Η Ένω­ση βασί­ζει την δρά­ση της στην ασφά­λεια και συνά­πτει ποιο­τι­κές συνερ­γα­σί­ες με φορείς ανά­πτυ­ξης. Με ειση­γή­σεις και ομι­λί­ες επι­κοι­νω­νεί τους στό­χους της. Ακό­μη, δια­τη­ρεί επι­κοι­νω­νία με την ETA ως συνερ­γα­ζό­με­νο μέλος της.
2019
13 Μαρ­τί­ου

Χρηματοδότηση μελετών στον κλάδο της Ναυτιλίας

Η Ένω­ση χρη­μα­το­δο­τεί Μελέ­τες στον κλά­δο της Ναυ­τι­λί­ας, με πρό­σφα­τη συνερ­γα­σί­ας της το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυτεχνείο.