ΡΥΜΟΥΛ­ΚΗ­ΣΗ – ΕΠΙ­ΘΑ­ΛΑΣ­ΣΙΑ ΑΡΩΓΗ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδι­κος Δημο­σί­ου Ναυ­τι­κού Δικαί­ου» (ΦΕΚ 261 Α΄/1973), ιδί­ως άρθρα 188 και 189 σχε­τι­κά με τη ρυμούλ­κη­ση και την επι­θα­λάσ­σια αρω­γή, αντίστοιχα. Υπ. Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρώ­πι­νων Δικαιωμάτων/ ΙΣΟ­ΚΡΑ­ΤΗΣ Τρά­πε­ζα Νομι­κών Πλη­ρο­φο­ριών ΔΣΑ
Ν. 3816/1958 «Περί κυρώ­σε­ως του Κώδι­κος Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαί­ου» (ΦΕΚ 32Α΄/1958) Υπ. Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρώ­πι­νων Δικαιωμάτων/ ΙΣΟ­ΚΡΑ­ΤΗΣ Τρά­πε­ζα Νομι­κών Πλη­ρο­φο­ριών ΔΣΑ
N. 1045/1980 «Περί κυρώ­σε­ως της υπο­γρα­φεί­σης εις Λον­δί­νον Διε­θνούς Συμ­βά­σε­ως «περί ασφα­λεί­ας της ανθρω­πί­νης ζωής εν θαλάσ­ση 1974» και περί άλλων τινών δια­τά­ξε­ων» (Δ.Σ. SOLAS, ΦΕΚ 95 Α΄/1980) Ν.1045/1980/SOLAS

Κωδι­κο­ποι­η­μέ­νο κεί­με­νο έτους 2020
SOLAS 2020

Ν. 1314/1983 «Για την κύρω­ση της διε­θνούς σύμ­βα­σης για πρό­τυ­πα εκπαί­δευ­σης, έκδο­σης πιστο­ποι­η­τι­κών και τήρη­σης φυλα­κών των ναυ­τι­κών, 1978»( STCWConvention, ΦΕΚ 2Α΄/1983) N.1314/1981 Σύμ­βα­ση STCW

Το Παράρ­τη­μα της Σύμ­βα­σης τρο­πο­ποι­ή­θη­κε στη Διά­σκε­ψη της Μανί­λα, 2010 (Π.Δ. 79/2012 STCW Manilla 2010) καθώς και τις Απο­φά­σεις (Resolutions) της Επι­τρο­πής Ναυ­τι­κής Ασφά­λειας του ΙΜΟ Resolutions MSC373(93) και 374(93) (Π.Δ. 74/2016 Τρο­πο­ποι­ή­σεις ManillaConvention)

Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις από­κτη­σης απο­δει­κτι­κών ναυ­τι­κής ικα­νό­τη­τας και δικαιώ­μα­τα υπη­ρε­σί­ας στα πλοία προ­βλέ­πο­νται στο Π.Δ. 141/2014, όπως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με το Π.Δ. 54/2016

Ν. 1314/1983 «Για την κύρω­ση της διε­θνούς σύμ­βα­σης για πρό­τυ­πα εκπαί­δευ­σης, έκδο­σης πιστο­ποι­η­τι­κών και τήρη­σης φυλα­κών των ναυ­τι­κών, 1978»(STCWConvention, ΦΕΚ 2Α΄/1983) Ν. 1844/1989 «Κύρω­ση σύμ­βα­σης για τη ναυ­τι­κή έρευ­να και διά­σω­ση και άλλες δια­τά­ξεις» ( SARConvention, ΦΕΚ 100 Α΄/1989) Ν.1844/1989
Ν. 2321/1995 «Κύρω­ση της Σύμ­βα­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ­σας και της Συμ­φω­νί­ας που αφο­ρά την εφαρ­μο­γή του Μέρους ΧΙ της Σύμ­βα­σης ( UNCLOS, ΦΕΚ 136 Α΄/1995) Ν. 2321/1995
Ν. 2391/1996 «Κύρω­ση της Διε­θνούς Συμ­βά­σε­ως για την επι­θα­λάσ­σια αρω­γή, 1989» ( SalvageConvention, ΦΕΚ 55 Α΄/1996) Ν.2391/1996
Ν. 4078/2012 «Κύρω­ση της Σύμ­βα­σης Ναυ­τι­κής Εργα­σί­ας, 2006 της Διε­θνούς Οργά­νω­σης Εργα­σί­ας» ( MLC 2006, ΦΕΚ 179 Α΄/2012) Ν. 4078/2012
Ν. 4150/2013 «Ανα­συ­γκρό­τη­ση του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Αιγαί­ου και τις δια­τά­ξεις» (ΦΕΚ 102Α΄/2013), ιδί­ως το άρθρο 71 που αφο­ρά στον καθο­ρι­σμό ηλι­κί­ας των ρυμουλ­κών λιμένος. Ν. 4150/2013
ΚΑΝΟ­ΝΙ­ΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου τις 15ης Φεβρουα­ρί­ου 2017 για τη θέσπι­ση πλαι­σί­ου όσον αφο­ρά την παρο­χή λιμε­νι­κών υπη­ρε­σιών και κοι­νών κανό­νων για τη χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή δια­φά­νεια των λιμένων ΚΑΝΟ­ΝΙ­ΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/352
Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαί­δευ­ση προ­σω­πι­κού Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, ενδυ­νά­μω­ση τις δια­φά­νειας και τις αξιο­κρα­τί­ας σε θέμα­τα αρμο­διό­τη­τας Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, ενί­σχυ­ση τις κοι­νω­νι­κής συμ­με­το­χής στην ακτο­πλο­ΐα, θέμα­τα πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού, συμπλή­ρω­ση δια­τά­ξε­ων για τα λιμε­νι­κά έργα και τις δια­τά­ξεις» (ΦΕΚ 184 Α΄/2017), ιδί­ως το άρθρο 120 με το οποίο αντι­κα­τα­στά­θη­κε η παρ. 2 του άρθρου 126 ΚΔΝΔ που αφο­ρά στον περιο­δι­κό έλεγ­χο και θεώ­ρη­ση των ναυ­τι­λια­κών εγγρά­φων κατη­γο­ριών πλοί­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ρυμουλκών Ν. 4504/2017
Β.Δ. 542/1968 «Περί εφαρ­μο­γής του Νόμου 4473/1965 «περί ελέγ­χου της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, Επι­θε­ω­ρή­σε­ως Εμπο­ρι­κών Πλοί­ων και άλλων τινών δια­τά­ξε­ων»» (ΦΕΚ 181 Α΄/1968) Β.Δ. 542/1968 Επι­θε­ω­ρή­σεις Πλοίων

Το Β.Δ. 542/1968 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με:

Π.Δ. 1337/1981 «Περί εγκρί­σε­ως και θέσε­ως εις εφαρ­μο­γήν Κανο­νι­σμού περί ευστα­θεί­ας, φορ­τη­γών, ρυμουλ­κών και αλιευ­τι­κών πλοί­ων» (ΦΕΚ 333 Α΄/1981) Π.Δ. 1337/1981 Ευστάθεια
Π.Δ. 45/1983 «Ρυμούλ­κη­ση πλοί­ων» και Π.Δ. 46/1983 «Επι­θα­λάσ­σια Αρω­γή» (ΦΕΚ 24 Α΄/1983) Π.Δ. 45&46/1983 Ρυμούλ­κη­ση Πλοί­ων Επι­θα­λάσ­σια Αρωγή
Π.Δ. 152/2003 «Περί οργά­νω­σης του χρό­νου εργα­σί­ας των ναυ­τι­κών, σε συμ­μόρ­φω­ση προς τις Οδη­γί­ες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (ΦΕΚ 124 Α’/2003) Π.Δ. 152/2003 Οργά­νω­ση Χρό­νου Εργα­σί­ας Ναυτικών
Τρο­πο­ποι­ή­σεις επήλ­θαν με το Π.Δ. 171/2014
Π.Δ. 232/2005 «Περί οργα­νι­κής σύν­θε­σης πλη­ρώ­μα­τος ρυμουλ­κών λιμέ­νος και ρυμουλ­κών-ναυα­γο­σω­στι­κών ανοι­κτής θαλάσ­σης» (ΦΕΚ 280 Α΄/2005) Π.Δ. 232/2005 Οργα­νι­κή Σύν­θε­ση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών
Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3522.2/08/2013/ 28.06.2013 «Κανο­νι­σμός για την εφαρ­μο­γή απαι­τή­σε­ων της Σύμ­βα­σης Ναυ­τι­κής Εργα­σί­ας, 2006 της Διε­θνούς Οργά­νω­σης Εργα­σί­ας» (ΦΕΚ 1671 Β΄/2013)
KYA Κανο­νι­σμός εφαρ­μο­γής MLC

Ο εν λόγω Κανο­νι­σμός τρο­πο­ποι­ή­θη­κε-συμπλη­ρώ­θη­κε με:

Π.Δ. 83/2022 Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης θεμά­των των ρυμουλ­κών πλοί­ων ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, τη δύνα­μη έλξης, την ευστά­θεια, τον πυρο­σβε­στι­κό και αντιρ­ρυ­πα­ντι­κό εξο­πλι­σμό και τρο­πο­ποί­η­ση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333). Π.Δ. 83/2022
Π.Δ. 65/2023 Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης θεμά­των των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, τη δύνα­μη έλξης, τα κρι­τή­ρια ευστά­θειας, τις επι­χει­ρη­σια­κές, λει­τουρ­γι­κές απαι­τή­σεις, τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση και τον εξο­πλι­σμό αυτών. Π.Δ. 65/2023

 

ΓΕΝΙΚΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟ­ΝΙ­ΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθμ. 2133.1/76424/2018 — Έγκρι­ση τρο­πο­ποί­η­σης του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­νων αριθμ. 01 — Περί ρυμουλ­κι­κών εργα­σιών λιμέ­νος και ρυμουλ­κών λιμένος Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.01
Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.1 – Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3131.1/01/93/21.04.1993 «Έγκρι­ση του Γενι­κού κανο­νι­σμού Λιμέ­νος με αριθμ.1 «Περί ρυμουλ­κι­κών εργα­σιών λιμέ­νος και ρυμουλ­κών λιμέ­νος»» (ΦΕΚ 336 Β΄/1993) Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.1

Ο Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 1 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με

Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.2 – Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3131.1/04/93/10.08.1993 «Έγκρι­ση του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­νος με αριθμ.2 «Περί δικαιω­μά­των ρυμουλ­κών λιμέ­νος και άλλων πλω­τών μέσων»»(ΦΕΚ 636 Β΄/1993) Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.2
Αριθμ. 2133.1/43711/2019 – Έγκρι­ση τρο­πο­ποί­η­σης του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­νων αριθμ. 10 «Για τις κατα­δυ­τι­κές εργασίες» Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 10/ Τροπ. 2019
Αριθμ. 2133.1/38725/2020 – Έγκρι­ση τρο­πο­ποί­η­σης του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­νων αριθμ. 10 «Για τις κατα­δυ­τι­κές εργασίες» Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 10/ Τροπ. 06–2020
Αριθ. 2133.1/56004/2020 – Έγκρι­ση τρο­πο­ποί­η­σης του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­νων αριθμ. 10 «Για τις κατα­δυ­τι­κές εργασίες» Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 10/ Τροπ. 09–2020
Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.10 – Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3131.1/20/95/17.11.1995 «Έγκρι­ση του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­να με αριθμ. 10 «Για τις κατα­δυ­τι­κές εργα­σί­ες»» (ΦΕΚ 978Β΄/1995) Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ.10

Ο Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 10 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με:

Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 18 – Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3131.1/01/99/07.01.1999 «Έγκρι­ση του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­να με αριθμ. 18 Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και μέτρα ασφα­λεί­ας για τις εργα­σί­ες φόρ­τω­σης ή εκφόρ­τω­σης ή μετάγ­γι­σης χύμα πετρε­λαί­ου ή χύμα υγρών χημι­κών (ή και των κατα­λοί­πων τους) ή χύμα υγρο­ποι­η­μέ­νων αερί­ων που μετα­φέ­ρο­νται με δεξα­με­νό­πλοια» (ΦΕΚ 12Β΄/1999) Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 18

Ο Γενι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να αριθμ. 18 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με:

Ειδι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης αριθμ. 59 «Έγκρι­ση του Ειδι­κού Κανο­νι­σμού Λιμέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης με αριθ­μό 59. Όροι και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την ασφα­λή λει­τουρ­γία αγκυ­ρο­βο­λί­ων φορ­το­εκ­φόρ­τω­σης πετρε­λαιοει­δών στο Β‑ΒΔ όρμο Θεσ­σα­λο­νί­κης» (ΦΕΚ 1677 Β΄/2001) Ειδι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης αριθμ. 59

Ο Ειδι­κός Κανο­νι­σμός Λιμέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης αριθμ. 59 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με:

 

ΑΝΕΛ­ΚΥ­ΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν. 2881/2001 «Ρύθ­μι­ση θεμά­των ανέλ­κυ­σης ναυα­γί­ων και άλλες δια­τά­ξεις» (ΦΕΚ 16Α΄/2001) Ν. 2881/2001 ΝΑΥΑΓΙΑ

Τρο­πο­ποι­ή­σεις επήλ­θαν με:

Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/34/2001/ 19.10.2001 «Δια­δι­κα­σία και οι όροι, τα δικαιώ­μα­τα και οι υπο­χρε­ώ­σεις των δια­γω­νι­ζο­μέ­νων, οι συνέ­πειες σε περί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σής τους με αυτές, τα θέμα­τα κατά­θε­σης και από­δο­σης του τιμή­μα­τος, των εγγυ­ή­σε­ων, της επα­νά­λη­ψης του δια­γω­νι­σμού και κάθε άλλο θέμα σχε­τι­κό με τη διε­νέρ­γεια του δια­γω­νι­σμού, που προ­βλέ­πε­ται στην παρά­γρα­φο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)» (ΦΕΚ 1439 Β’) Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/34/2001/19.10.2001
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/35/2001/ 19.10.2001 «Δια­δι­κα­σία και περιε­χό­με­νο της σύμ­βα­σης ανά­θε­σης έργου που προ­βλέ­πε­ται στην παρά­γρα­φο 4 του άρθρου 2.του Ν.2881/2001» (ΦΕΚ 1438 Β’) Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/35/2001/19.10.2001
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/36/2001/ 19.10.2001 «Δια­δι­κα­σία, τρό­πος συγκρό­τη­σης, λει­τουρ­γί­ας και έκφρα­σης γνώ­μης της Γνω­μο­δο­τι­κής Επι­τρο­πής για θέμα­τα ανέλ­κυ­σης, απο­μά­κρυν­σης ή εξου­δε­τέ­ρω­σης ναυα­γί­ων, ή πλοί­ων» (ΦΕΚ 1438 Β’) Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/36/2001/19.10.2001
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/37/2001/ 19.10.2001 «Προσ­διο­ρι­σμός του ποσού, θέμα­τα κατά­θε­σης, από­δο­σης και κατά­πτω­σης, τυχόν εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις περιο­ρι­σμού ή απαλ­λα­γής από την υπο­χρέ­ω­ση και κάθε ανα­γκαία λεπτο­μέ­ρεια για την εγγύ­η­ση που προ­βλέ­πε­ται στην παρά­γρα­φο 8 του άρθρου 2 του ν. 2881/ 2001 (ΦΕΚ Α 16)» (ΦΕΚ 1438 Β’) Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/37/2001/19.10.2001
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/38/2001/ 19.10.2001 «Δια­δι­κα­σία και οι όροι, τα δικαιώ­μα­τα και οι υπο­χρε­ώ­σεις των δια­γω­νι­ζο­μέ­νων, οι συνέ­πειες σε περί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σής τους με αυτές, τα θέμα­τα ανα­δεί­ξε­ως μειο­δό­τη, υπο­λο­γι­σμού της χαμη­λό­τε­ρης προ­σφο­ράς, κατα­βο­λής αμοι­βής, κατά­θε­σης, από­δο­σης και κατά­πτω­σης της εγγυ­ή­σε­ως, επα­νά­λη­ψης του δια­γω­νι­σμού και κάθε άλλο θέμα σχε­τι­κό με τη διε­νέρ­γεια του δια­γω­νι­σμού, που προ­βλέ­πε­ται στην παρά­γρα­φο 7 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)» Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2123/38/2001/19.10.2001

 

ΘΑΛΑΣ­ΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
N. 314/1976 «Περί κυρώ­σε­ως της υπο­γρα­φεί­σης εν Βρυ­ξέλ­λαις Διε­θνούς Συμ­βά­σε­ως “περί Αστι­κής Ευθύ­νης συνε­πεία ζημιών εκ ρυπάν­σε­ως υπό πετρε­λαί­ου 1969 και ρυθ­μί­σε­ως συνα­φών θεμά­των» ( CLC Convention, ΦΕΚ 106 Α΄/1976) N. 314/1976
Ν. 743/1977 «Περί προ­στα­σί­ας του θαλασ­σί­ου περι­βάλ­λο­ντος και ρυθ­μί­σε­ως συνα­φών θεμά­των» (ΦΕΚ 319/Α/17–10-77) Ν. 743/1977
N. 1269/1982 «Για την κύρω­ση της Διε­θνούς Σύμ­βα­σης «περί προ­λή­ψε­ως της ρυπάν­σε­ως της θαλάσ­σης από πλοία» του 1973 και του Πρω­το­κόλ­λου του 1978, που ανα­φέ­ρε­ται σ΄ αυτή τη Σύμ­βα­ση» (Δ.Σ. MARPOL, ΦΕΚ 89 Α΄/1982) N. 1269/1982 MARPOL

Κωδι­κο­ποι­η­μέ­νο κεί­με­νο έτους 2017
MARPOL 2017

Ν. 1923/1991 «Κύρω­ση της Διε­θνούς Σύμ­βα­σης «για τον περιο­ρι­σμό της ευθύ­νης για ναυ­τι­κές απαι­τή­σεις», που υπο­γρά­φη­κε στο Λον­δί­νο στις 19 Νοεμ­βρί­ου 1976» (LLMC Convention, ΦΕΚ 13 Α΄/1991) Ν. 1923/1991

Η Σύμ­βα­ση τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με το Πρω­τό­κολ­λο 1996 Ν. 3743/2009 που ενσω­μα­τώ­θη­κε στην ενω­σια­κή νομο­θε­σία με την Οδη­γία 2009/20/ΕΚ (βλ. κατω­τέ­ρω Π.Δ. 6/2012)

Ν. 2252/1994 «Κύρω­ση Διε­θνούς Σύμ­βα­σης «για την ετοι­μό­τη­τα, συνερ­γα­σία και αντι­με­τώ­πι­ση της ρύπαν­σης της θάλασ­σας από πετρέ­λαιο, 1990» και άλλες δια­τά­ξεις» ( OPRC Convention, ΦΕΚ 192 Α΄/1994) Ν. 2252/1994

Με το Ν. 3100/2003 Πρω­τό­κολ­λο 2000 κυρώ­θη­κε το Πρω­τό­κολ­λο έτους 2000 της Σύμ­βα­σης OPRC για την ετοι­μό­τη­τα, συνερ­γα­σία και αντι­με­τώ­πι­ση περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασ­σας από επι­κίν­δυ­νες και επι­βλα­βείς ουσίες

Ν. 3393/2005 «Κύρω­ση της Διε­θνούς Σύμ­βα­σης για την αστι­κή ευθύ­νη για ζημία ρύπαν­σης από πετρέ­λαιο κίνη­σης, 2001» ( BunkerConvention, ΦΕΚ 242 Α΄/2005) Ν. 3393/2005

Τρο­πο­ποι­ή­σεις στο Ν. 3393/2005 επήλ­θαν με:

  • Το άρθρο 42 παρ.4 (γ) του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α΄)
  • Το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄)
Ν. 3497/2006 «Κύρω­ση του Πρω­το­κόλ­λου περί συνερ­γα­σί­ας για την πρό­λη­ψη της ρύπαν­σης από πλοία και, σε περι­πτώ­σεις επεί­γου­σας ανά­γκης, στην κατα­πο­λέ­μη­ση της ρύπαν­σης της Μεσο­γεί­ου Θάλασ­σας» ( Πρω­τό­κολ­λο Βαρ­κε­λώ­νης, ΦΕΚ 219 Α΄/2006 ) Ν. 3497/2006 Κατα­πο­λέ­μη­ση Ρύπαν­σης στη Μεσόγειο
Ν. 4037/2012 «Για την προ­σαρ­μο­γή της ελλη­νι­κής νομο­θε­σί­ας προς τις δια­τά­ξεις της Οδη­γί­ας 2005/35/ΕΚ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 7ης Σεπτεμ­βρί­ου του 2005 σχε­τι­κά με τη ρύπαν­ση από τα πλοία και τη θέσπι­ση κυρώ­σε­ων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ποι­νι­κών κυρώ­σε­ων, για αδι­κή­μα­τα ρύπαν­σης (L255), η οποία τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με την Οδη­γία 2009/123/ΕΚ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 21ης Οκτω­βρί­ου 2009 (L280) και άλλες δια­τά­ξεις» (ΦΕΚ 10 Α’/30–01-2012)

Ν. 4037/2012

Τρο­πο­ποί­η­ση στο Ν. 4037/2012 επήλ­θε με:

Το Π.Δ.113/2019 «Αύξη­ση των ανω­τά­των ορί­ων των διοι­κη­τι­κών προ­στί­μων που επι­βάλ­λο­νται σύμ­φω­να με το ν. 4037/2012» (ΦΕΚ 218 Α’/31–12-2019)

Π.Δ. 55/1998 «Προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος» (ΦΕΚ 58 Α΄/1998)
Π.Δ. 55/1998
Π.Δ. 11/2002 «Εθνι­κό Σχέ­διο Έκτα­κτης Ανά­γκης για την αντι­με­τώ­πι­ση περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης από πετρέ­λαιο και άλλες επι­βλα­βείς ουσί­ες» (ΦΕΚ 6 Α΄/2002)
Π.Δ. 11/2002 Εθνι­κό Σχέ­διο Κατα­πο­λέ­μη­σης Ρύπανσης
Π.Δ. 6/2012 «Ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας 2009/20/ΕΚ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 23ης Απρι­λί­ου 2009 σχε­τι­κά με την ασφά­λι­ση των πλοιο­κτη­τών για ναυ­τι­κές απαι­τή­σεις» (ΦΕΚ 7 Α΄/2012)
Π.Δ. 6/2012 Ενσω­μά­τω­ση Οδη­γί­ας 2009_20
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 1218.91/97/ 15.10.1997 «Όροι και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την απο­δο­χή απορ­ρο­φη­τι­κών υλι­κών στον ελλη­νι­κό θαλάσ­σιο χώρο τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­νται για τον περιο­ρι­σμό ή την εξου­δε­τέ­ρω­ση της ρύπαν­σης της θάλασ­σας από πετρε­λαιοει­δή» (ΦΕΚ 951 Β΄/1997)
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 1218.91/97/15.10.1997
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3221.9/1/99/ 15.01.1999 «Όροι και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την απο­δο­χή πλω­τών φραγ­μά­των στον ελλη­νι­κό θαλάσ­σιο χώρο για την αντι­με­τώ­πι­ση περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασ­σας από πετρε­λαιοει­δή» (ΦΕΚ 76 Β΄/1999)
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 3221.9/1/99/15.01.1999
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2261.4–3/36177/2023 Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ελά­χι­στες απαι­τή­σεις ανα­γνώ­ρι­σης και λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων αντι­με­τώ­πι­σης περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασσας. Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2261.4–3/36177/2023

 

 

ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Π.Δ. 11/2016 «Κανο­νι­σμός σχε­δια­στι­κών κρι­τη­ρί­ων, κατα­σκευα­στι­κών προ­τύ­πων και άλλων μέτρων ασφα­λεί­ας για πλοία υπο­στή­ρι­ξης υπε­ρά­κτιων εγκα­τα­στά­σε­ων» (ΦΕΚ 22 Α΄/2016) Π.Δ. 11/2016 Πλοία Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων
Ν. 4409/2016 «Πλαί­σιο για την ασφά­λεια στις υπε­ρά­κτιες εργα­σί­ες έρευ­νας και εκμε­τάλ­λευ­σης υδρο­γο­ναν­θρά­κων, ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας 2013/30/ΕΕ, τρο­πο­ποί­η­ση του Π.δ. 148/2009 και άλλες δια­τά­ξεις» (ΦΕΚ 136 Α΄/2016) Ν. 4409/2016
Οδη­γία 2013/30/ΕΕ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 12ης Ιου­νί­ου 2013 για την ασφά­λεια των υπε­ρά­κτιων εργα­σιών πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου και την τρο­πο­ποί­η­ση της οδη­γί­ας 2004/35/ΕΚ Οδη­γία 2013/30/ΕΕ

 

ΦΟΡΟ­ΛΟ­ΓΙΑ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛ. 1114/2014. Απαλ­λα­γή ή μη από ΦΠΑ στην παρά­δο­ση ρυμουλ­κών, καθώς και στην παρά­δο­ση εφοδίων ΠΟΛ. 1114/2014
Ν. 4646/2019. Φορο­λο­γι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση με ανα­πτυ­ξια­κή διά­στα­ση για την Ελλά­δα του αύριο. Ν. 4646/2019
Ε. 2108/2020. Παρά­δο­ση αγα­θών με απαλ­λα­γή από το φόρο προ­στι­θέ­με­νης αξί­ας που προ­ο­ρί­ζο­νται για τον εφο­δια­σμό πλοί­ων ναυ­τι­λια­κών εται­ρειών, η δια­χεί­ρι­ση των οποί­ων έχει ανα­τε­θεί σε επι­χει­ρή­σεις εγκα­τε­στη­μέ­νες στην Ελλά­δα βάσει του Α.Ν.89/67 – Τήρη­ση τελω­νεια­κών δια­τυ­πώ­σε­ων εξα­γω­γής και τιμο­λό­γη­ση της παρά­δο­σης αγαθών Ε. 2108/2020
Ε. 2189/2021. Παρο­χή οδη­γιών ανα­φο­ρι­κά με την φορο­λό­γη­ση κοι­νο­πρα­ξιών από πλοιο­κτή­τριες εται­ρεί­ες ρυμουλ­κών πλοί­ων μετά και την εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α ́201) περί προσ­διο­ρι­σμού και κατα­βο­λής τέλους ρυμουλ­κών και αλιευ­τι­κών πλοί­ων – Λοι­πά θέμα­τα σχε­τι­κά με τη φορο­λό­γη­ση των κοι­νο­πρα­ξιών αυτών. Ε. 2189/2021
Ν. 5036/2023. Πλαί­σιο ρύθ­μι­σης οφει­λών και άλλες φορο­λο­γι­κές και τελω­νεια­κές ρυθ­μί­σεις, προ­στα­σία των συντά­ξε­ων από τον πλη­θω­ρι­σμό και άλλες δια­τά­ξεις για τη στή­ρι­ξη της κοι­νω­νί­ας και της επιχειρηματικότητας. Ν. 5036/2023

 

ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2242.5–1.9/69664/24–09–2021. Κύρω­ση Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας Πλη­ρω­μά­των Ρυμουλ­κών, ετών 2021 – 2022. Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2242.5–1.9/69664/24–09–2021
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση Αριθμ. 2242.5–4/17657/13–03–2023. Κύρω­ση Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας Πλη­ρω­μά­των Ρυμουλ­κών, έτους 2023. Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση Αριθμ. 2242.5–4/17657/13–03–2023
ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2242.5–1.9/69685/24–09–2021. Κύρω­ση Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας Πλη­ρω­μά­των Ναυα­γο­σω­στι­κών, ετών 2021 – 2022. Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2242.5–1.9/69685/24–09–2021

 

ΝΑΥ­ΤΙ­ΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΝΟΜΟ­ΘΕ­ΤΗ­ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν. 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α‘ 28.2.1958). Περί κυρώ­σε­ως του Κώδι­κα Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαίου Ν. 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α‘ 28.2.1958)