Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με…

Χανιά | Έτσι ξεφορτώνουν το ναυαγισμένο πλοίο στην Κίσαμο – Εντυπωσιακό βίντεο από ψηλά

Τις εργα­σί­ες εκφόρ­τω­σης που εκτε­λού­νται στο πλοίο Manassa Rose, το οποίο ναυά­γη­σε ανοι­χτά της θάλασ­σας της Κισά­μου στις 25 Ιανουαρίου…

1 2 4