Αλλάζει σελίδα σ στόλος ελληνόκτητων ρυμουλκών

Σε νέα ρότα ο στόλος των ελληνόκτητων ρυμουλκών

Συνέ­ντευ­ξη στον Πάρη Τσι­ρι­γώ­τη Email: ptsirigotis@naftemporiki.gr Πώς ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι επι­χει­ρη­σια­κές δυνα­τό­τη­τες στη δια­χεί­ρι­ση των ναυ­τι­κών συμ­βά­ντων στο Αιγαίο Στις μεγάλες…

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Αίτη­μα του κλά­δου και της Ένω­σης από το 1984!!! Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφράζει… 
Υπουργική Απόφαση 2261.4-3/36177/2023

Υπουργική Απόφαση 2261.4–3/36177/2023

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ελά­χι­στες απαι­τή­σεις ανα­γνώ­ρι­σης και λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων αντι­με­τώ­πι­σης περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασ­σας. Δεί­τε την Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση 2261.4–3/36177/2023 πατώντας…

1 2 6