Σκο­πός της ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΗΣ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των πάσης φύσε­ως συμ­φε­ρό­ντων των μελών της και εν γένει των πλοιο­κτη­τών των ελλη­νι­κών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων, καθώς και των πλοί­ων γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης (εφο­δια­στι­κά, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κά, πλοία πετρε­λαϊ­κών εξο­ρύ­ξε­ων, καλω­δια­κά πλοία και κάθε άλλο πλοίο που παρέ­χει ειδι­κή συν­δρο­μή σε εργα­σί­ες ρυμούλ­κη­σης, επι­θα­λάσ­σιας αρω­γής, ναυα­γιαί­ρε­σης και αντιρ­ρύ­παν­σης, καθώς και στις υπε­ρά­κτιες δρα­στη­ριό­τη­τες εκμε­τάλ­λευ­σης κοι­τα­σμά­των πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερίου).

Η πραγ­μα­το­ποί­η­ση των σκο­πών της Ένω­σης επι­διώ­κε­ται με κάθε νόμι­μο μέσον και πραγ­μα­το­ποιεί­ται κυρί­ως με:

(α) τη μελέ­τη, προ­βο­λή και προ­ώ­θη­ση των ζητη­μά­των που αφο­ρούν τα μέλη της Ένω­σης και εν γένει τα ελλη­νι­κά ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά πλοία και τα πλοία γενι­κής υποστήριξης.

(β) την εκπρο­σώ­πη­ση των μελών της Ένω­σης και εν γένει των ελλη­νι­κών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων και των πλοί­ων γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης και των πλοιο­κτη­τών τους ενώ­πιον παντός φυσι­κού ή νομι­κού προ­σώ­που δημο­σί­ου ή ιδιω­τι­κού δικαί­ου, κάθε αρχής διοι­κη­τι­κής, δικα­στι­κής κλπ της ημε­δα­πής και της αλλοδαπής.

(γ) τη συνερ­γα­σία με οποιο­δή­πο­τε φυσι­κό ή νομι­κό πρό­σω­πο δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού δικαί­ου, κάθε αρχή διοι­κη­τι­κή, δικα­στι­κή κλπ, άλλα σωμα­τεία, ενώ­σεις, συν­δέ­σμους κλπ για την από κοι­νού αντι­με­τώ­πι­ση, προ­βο­λή και προ­α­γω­γή ζητη­μά­των που αφο­ρούν τα μέλη της Ένω­σης και την ελλη­νι­κή και παγκό­σμια ναυ­τι­λία και ειδι­κό­τε­ρα τα ζητή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τα ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά πλοία και τα πλοία γενι­κής υποστήριξης.

(δ) τη συμ­με­το­χή σε ομοει­δείς διε­θνείς ή δια­κρα­τι­κές ενώ­σεις πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων και πλοί­ων γενι­κής υποστήριξης.

(ε) τη δια­πραγ­μά­τευ­ση με οποια­δή­πο­τε ναυ­τερ­γα­τι­κή οργά­νω­ση και τη συμ­με­το­χή στην κατάρ­τι­ση ή τρο­πο­ποί­η­ση συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας, ή στην επί­λυ­ση κάθε ναυ­τερ­γα­τι­κού ζητή­μα­τος, η παρά­στα­ση κα εκπρο­σώ­πη­ση των μελών της Ένω­σης ενώ­πιον οποιασ­δή­πο­τε αρχής και όλων γενι­κά των δικα­στη­ρί­ων ως δια­δί­κου και η συμ­με­το­χή στη δια­δι­κα­σία επί­λυ­σης προ­βλη­μά­των και δια­φο­ρών που αφο­ρούν ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά πλοία και των πλοί­ων γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης των μελών της.