Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης απαρ­τί­ζε­ται από [εννέα] μέλη στα οποία συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ένας Πρό­ε­δρος, ένας Αντι­πρό­ε­δρος, ένας Γραμ­μα­τέ­ας, ένας Ταμί­ας και πέντε Σύμ­βου­λοι. Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο είναι το κυριό­τε­ρο, μετά την Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, όργα­νο της Ένω­σης. Απο­φα­σί­ζει και ενερ­γεί επί όλων των θεμά­των που αφο­ρούν την Ένωση.

Ειδι­κό­τε­ρα:

  • συντάσ­σει τον εσω­τε­ρι­κό κανο­νι­σμό της Ένωσης,
  • επι­βλέ­πει την εφαρ­μο­γή του Κατα­στα­τι­κού και του εσω­τε­ρι­κού κανονισμού,
  • μερι­μνά για την υλο­ποί­η­ση των απο­φά­σε­ων της Γενι­κής Συνέλευσης,
  • δια­χει­ρί­ζε­ται τα χρή­μα­τα της Ένω­σης καθο­ρί­ζει το ύψος της εισφο­ράς των μελών,
  • συντάσ­σει τον ετή­σιο απο­λο­γι­σμό που υπο­βάλ­λε­ται σε ψήφι­ση από την Γενι­κή Συνέλευση,
  • καθο­ρί­ζει την μηνιαία απο­ζη­μί­ω­ση του Προ­έ­δρου, Γραμ­μα­τέα και Ταμία,
  • συγκα­λεί τις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις των μελών, τακτι­κές ή έκτα­κτες, και καθο­ρί­ζει την ημε­ρή­σια διά­τα­ξη των Γενι­κών Συνελεύσεων,
  • ασκεί την πει­θαρ­χι­κή εξου­σία στα μέλη της Ένω­σης και απο­φα­σί­ζει για τις ποι­νές που θα επιβληθούν,
  • μερι­μνά για την καλή λει­τουρ­γία και εκπλή­ρω­ση του προ­ο­ρι­σμού της Ένω­σης σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό της.
Παύ­λος Ξηραδάκης
Πρό­ε­δρος
Γελασάκης Αντώνης
Αντώ­νης Γελασάκης
Αντι­πρό­ε­δρος
Νικό­λα­ος Ζούρος
Γενι­κός Γραμματέας
Εμμα­νου­ήλ Μαυρομμάτης
Ταμί­ας
Ανα­στά­σιος Μιχάλαρος
Μέλος
Ευστρά­τιος Ζούρος
Μέλος
Δημή­τριος Βήχος
Μέλος
Ιωάννης Τόγιας
Ιωάν­νης Τόγιας
Μέλος
Δημήτρης Δράκος
Δημή­τρης Δράκος
Μέλος
Αθα­νά­σιος Σκορδάς
Γενι­κός Διευθυντής
Νικό­λα­ος Τσαβλίρης
Επί­τι­μος Πρόεδρος
Αικα­τε­ρί­νη Μαυρομμάτη
Υπεύ­θυ­νη Διοι­κη­τι­κής Υποστήριξης