Η Διεύ­θυν­ση Κοι­νω­νι­κής Υπευ­θυ­νό­τη­τας της Ένω­σης δημιουρ­γή­θη­κε με στό­χο τον συντο­νι­σμό των ενερ­γειών της Ένω­σης σε ένα κοι­νό πλαί­σιο δρά­σε­ων και πρω­το­βου­λιών με στό­χο τον σεβα­σμό στον Άνθρω­πο, τη δημιουρ­γία των βάσε­ων για μία καλύ­τε­ρη Κοι­νω­νία και των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για ένα καθα­ρό­τε­ρο περιβάλλον.

Έχο­ντας υιο­θε­τή­σει υψη­λά πρό­τυ­πα ηθι­κής, τα οποία περι­γρά­φο­νται στον Κώδι­κα Δεο­ντο­λο­γί­ας, κύριο μέλη­μα της Διεύ­θυν­σης είναι η καλ­λιέρ­γεια ηθι­κής και αδιά­φθο­ρης συμπε­ρι­φο­ράς σε όλη την Ένω­ση καθώς και σεβα­σμός για τους Συμ­με­τό­χους, δηλα­δή τους ανθρώ­πους, τα μέλη, κ.α., καθώς και για τις κοι­νω­νί­ες στις οποί­ες δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η Ένωση.

Με γνώ­μο­να τις Αξί­ες της Ένω­σης, Ακε­ραιό­τη­τα, Αλλη­λο­σε­βα­σμός, Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, λει­τουρ­γού­με υπεύ­θυ­να και εργα­ζό­μα­στε καθη­με­ρι­νά, με στό­χο τη δημιουρ­γία των συν­θη­κών για μία καλύ­τε­ρη ζωή για όλους.

 

Δωρεά στο Λιμεναρχείο Σάμου

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.