Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Τελευταία Νέα

Συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης στο περιοδικό MARITIME INTELLIGENCE 

17/12/2021

Συνέ­ντευ­ξη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης υπε­ρά­κτιων εγκα­τα­στά­σε­ων, κ. Παύ­λου Ξηρα­δά­κη στο περιο­δι­κό MARITIME INTELLIGENCE μηνός Δεκεμ­βρί­ου 2021.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Όμιλος V Group: Δημοσίευση του 1ου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2020 

17/11/2021

Τον 1ο Απο­λο­γι­σμό Εται­ρι­κής Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης δημο­σί­ευ­σε ο Όμι­λος Εται­ρειών VGroup σύμ­φω­να με τα διε­θνή πρό­τυ­πα GRIStandards, AA 1000 και SASB, στον οποίο παρου­σιά­ζε­ται ανα­λυ­τι­κά ο τρό­πος που επι­δρά θετι­κά στην κοι­νω­νία, την οικο­νο­μία και το περιβάλλον.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Σημαντική επιτυχία της Ένωσης 

08/10/2021

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σημεί­ω­σε σημα­ντι­κή επι­τυ­χία κατό­πιν προ­σπα­θειών του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, μέσω επι­στο­λών και παρουσίας.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Άμεση η κινητοποίηση για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου «SEA BIRD» 

01/09/2021

Άμε­ση υπήρ­ξε η κινη­το­ποί­η­ση του Υπουρ­γού Ναυ­τι­λί­ας & Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, κυρί­ου Γιάν­νη Πλα­κιω­τά­κη, αλλά και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών του Υπουρ­γεί­ου καθώς και της Διεύ­θυν­σης Θαλασ­σί­ου Περι­βάλ­λο­ντος ανα­φο­ρι­κά με το περι­στα­τι­κό του ναυα­γί­ου του φορ­τη­γού πλοί­ου «SEA BIRD» (σημαί­ας Τόγκο), στο Μυρ­τώο Πέλα­γος ανα­το­λι­κά της Πελοποννήσου.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Δελτία Τύπου

Στήριξη και συμμετοχή στο ερευνητικό έργο SEAVIEWS

20/07/2021

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων ενερ­γός υπο­στη­ρι­κτής και εταί­ρος του ερευ­νη­τι­κού έργου SEAVIEWS.

  • 0 Views

Δωρεά στο Λιμεναρχείο Σάμου

16/07/2021

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

  • 0 Views

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Άρθρα

Κοινή Ανακοίνωση 

27/03/2021

Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών και Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής ανα­φο­ρι­κά με προ­σφο­ρά παρο­χής βοή­θειας προς Αρμό­διες αρχές δια­χεί­ρι­σης Διώ­ρυ­γας του Σουέζ

Δεί­τε Περισσότερα

Τα μέλη μας