Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Π.Δ. 83/2022

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333).

Τελευταία Νέα

Σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου 

28/02/2023

Δεί­τε το Σχέ­διο Νόμου – Κώδι­κας Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαί­ου και άλλες επεί­γου­σες δια­τά­ξεις του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής – που βρί­σκε­ται σε διαβούλευση.

Δια­βά­στε Περισσότερα

«Τα ελληνικά λιμάνια και ο κλάδος των ρυμουλκών πλοίων ενώπιον των προκλήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου» 

16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένωση.

Δια­βά­στε Περισσότερα
5o MOSES Project Board Meeting

5o MOSES Project Board Meeting 

21/12/2022

Στις 13 και 14 Δεκεμ­βρί­ου 2022 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Soesterberg της Ολλαν­δί­ας, το 5o MOSES Project Board Meeting, με τη συμ­με­το­χή πολ­λών ελλη­νι­κών και ευρω­παϊ­κών εται­ρειών (TRELLEBORG, MCGREGOR, DANAOS) και ινστι­τού­των (ΕΜΠ, MARIN, TNO). Τη συνά­ντη­ση συντό­νι­σε ο ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής της σχο­λής Ναυ­πη­γών Μηχ/γων Μηχ/κων του ΕΜΠ Νικό­λα­ος Βεντί­κος με την ομά­δα του.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση  παρουσίασης

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση  παρουσίασης της έκδοσης του τεχνικού τόμου σχετικά με την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και αερίου στην Ελλάδα 

03/11/2022

Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­η­θή­κε από την Ένω­ση και την Ελλη­νι­κή Δια­χει­ρι­στι­κή Εται­ρεία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων και Ενερ­γεια­κών Πόρων Α.Ε.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Δελτία Τύπου

Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

«Τα ελληνικά λιμάνια και ο κλάδος των ρυμουλκών πλοίων ενώπιον των προκλήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου»

16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένωση.

  • 0 Views

Στήριξη και συμμετοχή στο ερευνητικό έργο SEAVIEWS

20/07/2021

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων ενερ­γός υπο­στη­ρι­κτής και εταί­ρος του ερευ­νη­τι­κού έργου SEAVIEWS.

  • 0 Views

Δωρεά στο Λιμεναρχείο Σάμου

16/07/2021

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

  • 0 Views

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Ανακοινώσεις

Ωρολογιακή βόμβα ο «Αναπτυξιακός Νόμος» για την ασφαλή ναυσιπλοΐα» στις ελληνικές θάλασσες 

19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ισχυ­ρή αντί­θε­σή της αλλά και την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν τόσο στον κλά­δο καθώς και στις συν­θή­κες ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στις ελλη­νι­κές θάλασσες.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στα ΠΑΡΑ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΑ FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Πρω­ι­νή πτή­ση» του Τηλέ­μα­χου Σαντο­ρι­ναί­ου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στον ALPHA FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στον ALPHA FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Σεμνά και ταπει­νά» των Γιώρ­γο Κακού­ση / Δημή­τρη Πετρό­που­λου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 29/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 29/01/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 19/02/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 19/02/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Αναφορά του Τύπου στις δράσεις της Ένωσης

Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ

Οι «αθέατοι» πρωταγωνιστές των θαλασσών 

10/05/2022

Ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σί­ες σε 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα κάθε χρό­νο. Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο και στην ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, ωστό­σο βρί­σκο­νται στην «αθέ­α­τη πλευρά».

Δια­βά­στε Περισσότερα
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά 

09/05/2022

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυαγοσωστικά.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Manassa Rose M

Απομάκρυνση ναυαγίου από τον Κίσσαμο Χανίων 

27/04/2022

Σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί το κου­φά­ρι του φορ­τη­γού πλοί­ου «Manassa Rose M», που παρα­μέ­νει κομ­μέ­νο σε δύο τμή­μα­τα στον κόλ­πο Κισ­σά­μου Χανί­ων, χωρίς να εμπο­δί­ζει προς το παρόν την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα, προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής. Γύρω από το «Manassa Rose M» υπάρ­χει για λόγους ασφα­λεί­ας ανηρ­ρυ­πα­ντι­κό φράγ­μα, ενώ η αρμό­δια διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας έστει­λε πρό­σφα­τα επι­στο­λή προς την ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία του πλοί­ου να προ­χω­ρή­σει στην ανέλ­κυ­σή του.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης 

20/02/2022

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με υψη­λή έντα­ση σε πολι­τι­κό και επι­κοι­νω­νια­κό επί­πε­δο με συνε­χείς ενέρ­γειες επι­κοι­νω­νί­ας και δημο­σιό­τη­τας την πρό­βλε­ψη να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.) στο νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, σύμ­φω­να και με τον Ευρω­παϊ­κό Κανονισμό.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Τα μέλη μας