Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Π.Δ. 83/2022

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333).

Τελευταία Νέα

Αναγκαίες οι επενδύσεις σε ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά

Αναγκαίες οι επενδύσεις σε ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά 

24/10/2023

Την έντα­ξη του κλά­δου των ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης υπε­ρά­κτιων εγκα­τα­στά­σε­ων στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο επα­να­φέ­ρουν οι άνθρω­ποι του κλά­δου προ­κει­μέ­νου να κατα­σκευα­σθούν σε ελλη­νι­κά ναυ­πη­γεία περισ­σό­τε­ρες μονά­δες που θα καλύ­ψουν μελ­λο­ντι­κές ανά­γκες στον τομέα της ρυμούλ­κη­σης και ναυα­γιαι­ρε­σί­ας στη χώρα μας. 

Δια­βά­στε Περισσότερα
Αλλάζει σελίδα σ στόλος ελληνόκτητων ρυμουλκών

Σε νέα ρότα ο στόλος των ελληνόκτητων ρυμουλκών 

09/10/2023

Συνέ­ντευ­ξη στη «Ν» και στον Πάρη Τσι­ρι­γώ­τη του προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων κ. Παύ­λου Ξηραδάκη.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Η ΝΕΜΕCA Z καλοσωρίζει το νέο ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ Ζ

Η ΝΕΜΕCA Z καλοσωρίζει το νέο ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ Ζ 

02/10/2023

Ένα από τα πιο σύγ­χρο­να και το μεγα­λύ­τε­ρο σε ελκτι­κή δύνα­μη ρυμουλ­κό στην Ελλά­δα ανή­κει σε εται­ρεία μέλος της Ένω­σης μας. Ο Πρό­ε­δρος και τα Μέλη της Ένω­σης εύχο­νται στην εται­ρεία ΝΕΜΕ­CA Z να είναι καλο­τά­ξι­δο το νέο τους ρυμουλ­κό με το όνο­μα ΗΡΑ­ΚΛΗΣ Ζ.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Διεξήχθησαν επιτυχώς οι δοκιμές ελκτικής δύναμης στα ρυμουλκά «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ζ» και «ΠΑΝΘΗΡ Ζ» στα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία υπό την επίβλεψη του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και του νηογνώμονα «RINA» την 28/06/2023.

Διεξήχθησαν επιτυχώς οι δοκιμές ελκτικής δύναμης στα ρυμουλκά «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ζ» και «ΠΑΝΘΗΡ Ζ» στα Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία υπό την επίβλεψη του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και του νηογνώμονα «RINA» την 28/06/2023.

29/06/2023

O Πρό­ε­δρος της Ένω­σης δήλω­σε ότι “Αισθα­νό­μα­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από την μέχρι σήμε­ρα συμ­μόρ­φω­ση του Κλά­δου μας με τις απαι­τή­σεις του Π.Δ.83/2022. Επί­σης, έχουν ήδη γίνει επεν­δύ­σεις σε ρυμουλ­κά νέας τεχνο­λο­γί­ας με απο­τέ­λε­σμα να εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται ο ελλη­νι­κός στό­λος παρέ­χο­ντας ασφα­λέ­στε­ρες συν­θή­κες στους ναυ­τι­κούς που εργά­ζο­νται στα ρυμουλ­κά καθώς επί­σης και ασφα­λέ­στε­ρες υπη­ρε­σί­ες στα πλοία και τα ελλη­νι­κά λιμάνια.” 

Δια­βά­στε Περισσότερα

Δελτία Τύπου

Επικίνδυνη η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ρυμούλκησης κρουαζιεροπλοίων

Επικίνδυνη η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ρυμούλκησης κρουαζιεροπλοίων

09/08/2023

Περι­ήλ­θε σε γνώ­ση της Ένω­σής μας πρό­σφα­τη επι­στο­λή που απηύ­θυ­νε η Ένω­ση Εφο­πλι­στών Κρουα­ζιε­ρο­πλοί­ων και Φορέ­ων Ναυ­τι­λί­ας (ΕΕΚΦΝ) στον κ. Αρχη­γό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην οποία, προς μεγά­λη απο­γο­ή­τευ­σή μας, περι­λαμ­βά­νε­ται πρό­τα­ση για κατάρ­γη­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής ρυμούλ­κη­σης σε εκεί­να τα ελλη­νι­κά λιμά­νια στα οποία δεν δια­τί­θε­νται ρυμουλ­κά λιμένος.

  • 0 Views
Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

24/05/2023

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 65, που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως στις 22 Μαΐ­ου, με το οποίο εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλέ­ον το θεσμι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοίων.

  • 0 Views
Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

19/05/2023

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS. Η δια­δι­κα­σία έγι­νε σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του άρθρου 6 του ΠΔ 83/2022, το οποίο προ­βλέ­πει ότι κάθε ρυμουλ­κό – νέο ή υπάρ­χον – πρέ­πει να δια­θέ­τει πιστο­ποι­η­τι­κό δοκι­μής της ελκτι­κής του δύνα­μης. Το πιστο­ποι­η­τι­κό θα εκδί­δε­ται από κυβερ­νη­τι­κό φορέα πιστο­ποί­η­σης κατό­πιν διε­νέρ­γειας δοκι­μής μέτρη­σης (Bollard Pull Test) και είναι το στοι­χείο που εγγυά­ται την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των ρυμουλκήσεων.

  • 0 Views

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Ανακοινώσεις

Ωρολογιακή βόμβα ο «Αναπτυξιακός Νόμος» για την ασφαλή ναυσιπλοΐα» στις ελληνικές θάλασσες 

19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ισχυ­ρή αντί­θε­σή της αλλά και την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν τόσο στον κλά­δο καθώς και στις συν­θή­κες ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στις ελλη­νι­κές θάλασσες.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στα ΠΑΡΑ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΑ FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Πρω­ι­νή πτή­ση» του Τηλέ­μα­χου Σαντο­ρι­ναί­ου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στον ALPHA FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στον ALPHA FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Σεμνά και ταπει­νά» των Γιώρ­γο Κακού­ση / Δημή­τρη Πετρό­που­λου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 29/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 29/01/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 19/02/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 19/02/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Αναφορά του Τύπου στις δράσεις της Ένωσης

Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ

Οι «αθέατοι» πρωταγωνιστές των θαλασσών 

10/05/2022

Ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σί­ες σε 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα κάθε χρό­νο. Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο και στην ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, ωστό­σο βρί­σκο­νται στην «αθέ­α­τη πλευρά».

Δια­βά­στε Περισσότερα
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά 

09/05/2022

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυαγοσωστικά.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Manassa Rose M

Απομάκρυνση ναυαγίου από τον Κίσσαμο Χανίων 

27/04/2022

Σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί το κου­φά­ρι του φορ­τη­γού πλοί­ου «Manassa Rose M», που παρα­μέ­νει κομ­μέ­νο σε δύο τμή­μα­τα στον κόλ­πο Κισ­σά­μου Χανί­ων, χωρίς να εμπο­δί­ζει προς το παρόν την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα, προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής. Γύρω από το «Manassa Rose M» υπάρ­χει για λόγους ασφα­λεί­ας ανηρ­ρυ­πα­ντι­κό φράγ­μα, ενώ η αρμό­δια διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας έστει­λε πρό­σφα­τα επι­στο­λή προς την ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία του πλοί­ου να προ­χω­ρή­σει στην ανέλ­κυ­σή του.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης 

20/02/2022

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με υψη­λή έντα­ση σε πολι­τι­κό και επι­κοι­νω­νια­κό επί­πε­δο με συνε­χείς ενέρ­γειες επι­κοι­νω­νί­ας και δημο­σιό­τη­τας την πρό­βλε­ψη να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.) στο νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, σύμ­φω­να και με τον Ευρω­παϊ­κό Κανονισμό.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Τα μέλη μας