Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Π.Δ. 83/2022

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333).

Τελευταία Νέα

Ξηραδάκης – Ένωσης Ρυμουλκών: Επιτακτική ανάγκη έκδοσης κανονισμών ασφαλούς ρυμούλκησης

Ξηραδάκης – Ένωσης Ρυμουλκών: Επιτακτική ανάγκη έκδοσης κανονισμών ασφαλούς ρυμούλκησης 

10/04/2024

Οι νέες προδιαγραφές των ρυμουλκών θα έχουν ισχύ από την 1η Ιουλίου

Το θέμα των κανο­νι­σμών ασφα­λεί­ας στους λιμέ­νες και αν αυτοί έχουν προ­σαρ­μο­στεί και εφαρ­μό­ζο­νται σε πλοία μεγα­θή­ρια, επα­νέρ­χε­ται για άλλη μία φορά για τα ελλη­νι­κά λιμά­νια μετά το πρό­σφα­το ατύ­χη­μα της Βαλτιμόρης.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Σήμα κινδύνου για τις ρυμουλκήσεις

Σήμα κινδύνου για τις ρυμουλκήσεις 

10/04/2024

Ο κανονισμός της ΣΕΠ παρουσιάζει «πολύ σημαντικό έλλειμμα ασφάλειας» επισημαίνει η Ενωση Ρυμουλκών

Πολ­λά «μπο­φόρ» έχουν σηκω­θεί μετα­ξύ εται­ρειών ρυμουλ­κών πλοί­ων και του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά (ΣΕΠ) της θυγα­τρι­κής της Cosco Shipping Ports η οποία ελέγ­χει του προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ και αφο­ρούν θέμα­τα ασφα­λούς προ­σέγ­γι­σης των μεγά­λων πλοί­ων μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στο λιμάνι.

Δια­βά­στε Περισσότερα
NEMECA Z WELCOMES NEW MOTOR TUG DIAS Z

NEMECA Z WELCOMES NEW MOTOR TUG DIAS Z 

08/04/2024

In line with the Company’s commitment to provide high quality towage, salvage, and open sea services, NEMECA Z welcomes a newbuilding tugboat in the port of Piraeus. Elevate your maritime operations with the latest addition to NEMECA Z Maritime Company’s fleet ‑the impressive tugboat “DIAS Z”! This top-of-the-line vessel was recently acquired from the renowned MEDMARINE SHIPYARD in TURKEY, ensuring quality and reliability in operations.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Δελτία Τύπου

Γ.Σ. Ένωση Ρυμουλκών: Πράσινο φως στο πρόγραμμα δράσης του 2024

Γ.Σ. Ένωση Ρυμουλκών: Πράσινο φως στο πρόγραμμα δράσης του 2024

28/03/2024

Ενέ­κρι­νε η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων στις 14/3/2024 το σύνο­λο των θεμά­των της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης, που περιε­λά­μα­βα­νε το Διοι­κη­τι­κό Απο­λο­γι­σμό και την έκθε­ση διοι­κη­τι­κής δρά­σης για το 2023, τον Οικο­νο­μι­κό Απο­λο­γι­σμό για το 2023 και την πρά­ξη απαλ­λα­γής για την ταμεια­κή δια­χεί­ρι­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου αλλά και το πρό­γραμ­μα δρά­σης για το 2024.

  • 0 Views
Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων - Το πρόγραμμα MOSES

Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων – Το πρόγραμμα MOSES

02/01/2024

Με την ευκαι­ρία ολο­κλή­ρω­σης του τριε­τούς ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος MOSES, ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης κ. Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, στο Συνέ­δριο «Paving the way towards the future of Short Sea Shipping», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 5 Δεκεμ­βρί­ου στο Μέγα­ρο του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιά, ανέ­λυ­σε την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της Ένω­σης στην ανά­πτυ­ξη του Προ­γράμ­μα­τος MOSES και σε αγα­στή συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυτεχνείο.

  • 0 Views
Πρωτοπόρος ο ΟΛΘ στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης ασφαλούς ρυμούλκησης των πλοίων

Πρωτοπόρος ο ΟΛΘ στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης ασφαλούς ρυμούλκησης των πλοίων

08/12/2023

Τα εύση­μα στον Οργα­νι­σμό Λιμέ­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.), που, ήδη, εξέ­δω­σε τον προ­βλε­πό­με­νο από το ΠΔ 83/2022 σχε­τι­κό κανο­νι­σμό, απο­δί­δει η Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

  • 0 Views

MOSES Project

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Ανακοινώσεις

Ωρολογιακή βόμβα ο «Αναπτυξιακός Νόμος» για την ασφαλή ναυσιπλοΐα» στις ελληνικές θάλασσες 

19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ισχυ­ρή αντί­θε­σή της αλλά και την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν τόσο στον κλά­δο καθώς και στις συν­θή­κες ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στις ελλη­νι­κές θάλασσες.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στα ΠΑΡΑ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΑ FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Πρω­ι­νή πτή­ση» του Τηλέ­μα­χου Σαντο­ρι­ναί­ου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στον ALPHA FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στον ALPHA FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Σεμνά και ταπει­νά» των Γιώρ­γο Κακού­ση / Δημή­τρη Πετρό­που­λου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 29/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 29/01/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 19/02/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 19/02/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Αναφορά του Τύπου στις δράσεις της Ένωσης

Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ

Οι «αθέατοι» πρωταγωνιστές των θαλασσών 

10/05/2022

Ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σί­ες σε 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα κάθε χρό­νο. Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο και στην ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, ωστό­σο βρί­σκο­νται στην «αθέ­α­τη πλευρά».

Δια­βά­στε Περισσότερα
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά 

09/05/2022

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυαγοσωστικά.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Manassa Rose M

Απομάκρυνση ναυαγίου από τον Κίσσαμο Χανίων 

27/04/2022

Σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί το κου­φά­ρι του φορ­τη­γού πλοί­ου «Manassa Rose M», που παρα­μέ­νει κομ­μέ­νο σε δύο τμή­μα­τα στον κόλ­πο Κισ­σά­μου Χανί­ων, χωρίς να εμπο­δί­ζει προς το παρόν την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα, προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής. Γύρω από το «Manassa Rose M» υπάρ­χει για λόγους ασφα­λεί­ας ανηρ­ρυ­πα­ντι­κό φράγ­μα, ενώ η αρμό­δια διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας έστει­λε πρό­σφα­τα επι­στο­λή προς την ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία του πλοί­ου να προ­χω­ρή­σει στην ανέλ­κυ­σή του.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης 

20/02/2022

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με υψη­λή έντα­ση σε πολι­τι­κό και επι­κοι­νω­νια­κό επί­πε­δο με συνε­χείς ενέρ­γειες επι­κοι­νω­νί­ας και δημο­σιό­τη­τας την πρό­βλε­ψη να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.) στο νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, σύμ­φω­να και με τον Ευρω­παϊ­κό Κανονισμό.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Τα μέλη μας