Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διασφάλιση ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Π.Δ. 83/2022

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του π.δ 1337/1981 (Α’ 333).

Τελευταία Νέα

Συνεχίζονται τα τεστ ελκτικής δύναμης των ρυμουλκών από τα μέλη της Ένωσης υπό την αυστηρή εποπτεία του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων καθώς και των Αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεχίζονται τα τεστ ελκτικής δύναμης των ρυμουλκών από τα μέλη της Ένωσης υπό την αυστηρή εποπτεία του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων καθώς και των Αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

26/05/2023

Ο Πρό­ε­δρος της Ένω­σης τόνι­σε: “Στό­χος μας είναι να ολο­κλη­ρω­θεί μέσα στο επό­με­νο τρί­μη­νο η πιστο­ποί­η­ση ελκτι­κής δύνα­μης των ρυμουλ­κών μας, έτσι ώστε να συμ­μορ­φω­θού­με με τις απαι­τή­σεις του ΠΔ 83 για την εκτέ­λε­ση ασφα­λούς ρυμούλ­κη­σης των πλοίων”.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία 

24/05/2023

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 65, που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως στις 22 Μαΐ­ου, με το οποίο εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλέ­ον το θεσμι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοίων.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Υπουργική Απόφαση 2261.4-3/36177/2023

Π.Δ. 65/2023

23/05/2023

Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης θεμά­των των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, τη δύνα­μη έλξης, τα κρι­τή­ρια ευστά­θειας, τις επι­χει­ρη­σια­κές, λει­τουρ­γι­κές απαι­τή­σεις, τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση και τον εξο­πλι­σμό αυτών.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Συνάντηση μελών της Ένωσης, του κ. Α. Σκορδά και του καθηγητή ΕΜΠ κ. Ν. Βεντίκου

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά 

17/05/2023

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS. Η δια­δι­κα­σία έγι­νε σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του άρθρου 6 του ΠΔ 83/2022, το οποίο προ­βλέ­πει ότι κάθε ρυμουλ­κό – νέο ή υπάρ­χον – πρέ­πει να δια­θέ­τει πιστο­ποι­η­τι­κό δοκι­μής της ελκτι­κής του δύνα­μης. Το πιστο­ποι­η­τι­κό θα εκδί­δε­ται από κυβερ­νη­τι­κό φορέα πιστο­ποί­η­σης κατό­πιν διε­νέρ­γειας δοκι­μής μέτρη­σης (Bollard Pull Test) και είναι το στοι­χείο που εγγυά­ται την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των ρυμουλκήσεων.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Δελτία Τύπου

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

24/05/2023

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 65, που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως στις 22 Μαΐ­ου, με το οποίο εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλέ­ον το θεσμι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοίων.

  • 0 Views
Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

19/05/2023

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS. Η δια­δι­κα­σία έγι­νε σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του άρθρου 6 του ΠΔ 83/2022, το οποίο προ­βλέ­πει ότι κάθε ρυμουλ­κό – νέο ή υπάρ­χον – πρέ­πει να δια­θέ­τει πιστο­ποι­η­τι­κό δοκι­μής της ελκτι­κής του δύνα­μης. Το πιστο­ποι­η­τι­κό θα εκδί­δε­ται από κυβερ­νη­τι­κό φορέα πιστο­ποί­η­σης κατό­πιν διε­νέρ­γειας δοκι­μής μέτρη­σης (Bollard Pull Test) και είναι το στοι­χείο που εγγυά­ται την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των ρυμουλκήσεων.

  • 0 Views
Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

«Τα ελληνικά λιμάνια και ο κλάδος των ρυμουλκών πλοίων ενώπιον των προκλήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου»

16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένωση.

  • 0 Views

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Ανακοινώσεις

Ωρολογιακή βόμβα ο «Αναπτυξιακός Νόμος» για την ασφαλή ναυσιπλοΐα» στις ελληνικές θάλασσες 

19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ισχυ­ρή αντί­θε­σή της αλλά και την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν τόσο στον κλά­δο καθώς και στις συν­θή­κες ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στις ελλη­νι­κές θάλασσες.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στα ΠΑΡΑ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΑ FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Πρω­ι­νή πτή­ση» του Τηλέ­μα­χου Σαντο­ρι­ναί­ου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 21/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στον ALPHA FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στον ALPHA FM στις 21/01/2022 και στην εκπο­μπή «Σεμνά και ταπει­νά» των Γιώρ­γο Κακού­ση / Δημή­τρη Πετρό­που­λου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 29/01/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 29/01/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Στις 19/02/2022

Ραδιοφωνική Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ FM

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM στις 19/02/2022 και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Αναφορά του Τύπου στις δράσεις της Ένωσης

Άρθρα

ΤΑ ΝΕΑ

Οι «αθέατοι» πρωταγωνιστές των θαλασσών 

10/05/2022

Ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σί­ες σε 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα κάθε χρό­νο. Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο και στην ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, ωστό­σο βρί­σκο­νται στην «αθέ­α­τη πλευρά».

Δια­βά­στε Περισσότερα
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά 

09/05/2022

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυαγοσωστικά.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Manassa Rose M

Απομάκρυνση ναυαγίου από τον Κίσσαμο Χανίων 

27/04/2022

Σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί το κου­φά­ρι του φορ­τη­γού πλοί­ου «Manassa Rose M», που παρα­μέ­νει κομ­μέ­νο σε δύο τμή­μα­τα στον κόλ­πο Κισ­σά­μου Χανί­ων, χωρίς να εμπο­δί­ζει προς το παρόν την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα, προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής. Γύρω από το «Manassa Rose M» υπάρ­χει για λόγους ασφα­λεί­ας ανηρ­ρυ­πα­ντι­κό φράγ­μα, ενώ η αρμό­δια διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας έστει­λε πρό­σφα­τα επι­στο­λή προς την ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία του πλοί­ου να προ­χω­ρή­σει στην ανέλ­κυ­σή του.

Δια­βά­στε Περισσότερα
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης 

20/02/2022

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με υψη­λή έντα­ση σε πολι­τι­κό και επι­κοι­νω­νια­κό επί­πε­δο με συνε­χείς ενέρ­γειες επι­κοι­νω­νί­ας και δημο­σιό­τη­τας την πρό­βλε­ψη να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.) στο νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, σύμ­φω­να και με τον Ευρω­παϊ­κό Κανονισμό.

Δια­βά­στε Περισσότερα

Τα μέλη μας