Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 65, που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως στις 22 Μαΐ­ου, με το οποίο εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλέ­ον το θεσμι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοίων.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS. Η δια­δι­κα­σία έγι­νε σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του άρθρου 6 του ΠΔ 83/2022, το οποίο προ­βλέ­πει ότι κάθε ρυμουλ­κό – νέο ή υπάρ­χον – πρέ­πει να δια­θέ­τει πιστο­ποι­η­τι­κό δοκι­μής της ελκτι­κής του δύνα­μης. Το πιστο­ποι­η­τι­κό θα εκδί­δε­ται από κυβερ­νη­τι­κό φορέα πιστο­ποί­η­σης κατό­πιν διε­νέρ­γειας δοκι­μής μέτρη­σης (Bollard Pull Test) και είναι το στοι­χείο που εγγυά­ται την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των ρυμουλκήσεων.

Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

«Τα ελληνικά λιμάνια και ο κλάδος των ρυμουλκών πλοίων ενώπιον των προκλήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου»

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένωση.

Στήριξη και συμμετοχή στο ερευνητικό έργο SEAVIEWS

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων ενερ­γός υπο­στη­ρι­κτής και εταί­ρος του ερευ­νη­τι­κού έργου SEAVIEWS.

Δωρεά στο Λιμεναρχείο Σάμου

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.