Γ.Σ. Ένωση Ρυμουλκών: Πράσινο φως στο πρόγραμμα δράσης του 2024

Γ.Σ. Ένωση Ρυμουλκών: Πράσινο φως στο πρόγραμμα δράσης του 2024

Ενέ­κρι­νε η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων στις 14/3/2024 το σύνο­λο των θεμά­των της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης, που περιε­λά­μα­βα­νε το Διοι­κη­τι­κό Απο­λο­γι­σμό και την έκθε­ση διοι­κη­τι­κής δρά­σης για το 2023, τον Οικο­νο­μι­κό Απο­λο­γι­σμό για το 2023 και την πρά­ξη απαλ­λα­γής για την ταμεια­κή δια­χεί­ρι­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου αλλά και το πρό­γραμ­μα δρά­σης για το 2024.

Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων - Το πρόγραμμα MOSES

Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική, “αυτόνομο σμήνος ρυμουλκών” στα λιμάνια και στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων – Το πρόγραμμα MOSES

Με την ευκαι­ρία ολο­κλή­ρω­σης του τριε­τούς ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος MOSES, ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης κ. Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, στο Συνέ­δριο «Paving the way towards the future of Short Sea Shipping», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 5 Δεκεμ­βρί­ου στο Μέγα­ρο του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιά, ανέ­λυ­σε την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της Ένω­σης στην ανά­πτυ­ξη του Προ­γράμ­μα­τος MOSES και σε αγα­στή συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυτεχνείο.

Πρωτοπόρος ο ΟΛΘ στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης ασφαλούς ρυμούλκησης των πλοίων

Πρωτοπόρος ο ΟΛΘ στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης ασφαλούς ρυμούλκησης των πλοίων

Τα εύση­μα στον Οργα­νι­σμό Λιμέ­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.), που, ήδη, εξέ­δω­σε τον προ­βλε­πό­με­νο από το ΠΔ 83/2022 σχε­τι­κό κανο­νι­σμό, απο­δί­δει η Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.

Επικίνδυνη η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ρυμούλκησης κρουαζιεροπλοίων

Επικίνδυνη η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ρυμούλκησης κρουαζιεροπλοίων

Περι­ήλ­θε σε γνώ­ση της Ένω­σής μας πρό­σφα­τη επι­στο­λή που απηύ­θυ­νε η Ένω­ση Εφο­πλι­στών Κρουα­ζιε­ρο­πλοί­ων και Φορέ­ων Ναυ­τι­λί­ας (ΕΕΚΦΝ) στον κ. Αρχη­γό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην οποία, προς μεγά­λη απο­γο­ή­τευ­σή μας, περι­λαμ­βά­νε­ται πρό­τα­ση για κατάρ­γη­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής ρυμούλ­κη­σης σε εκεί­να τα ελλη­νι­κά λιμά­νια στα οποία δεν δια­τί­θε­νται ρυμουλ­κά λιμένος.

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά πλοία

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 65, που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως στις 22 Μαΐ­ου, με το οποίο εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλέ­ον το θεσμι­κό πλαί­σιο ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοίων.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Ξεκίνησαν τα τεστ ελκτικής δύναμης (bollard pull) για τα ελληνικά ρυμουλκά.

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS. Η δια­δι­κα­σία έγι­νε σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του άρθρου 6 του ΠΔ 83/2022, το οποίο προ­βλέ­πει ότι κάθε ρυμουλ­κό – νέο ή υπάρ­χον – πρέ­πει να δια­θέ­τει πιστο­ποι­η­τι­κό δοκι­μής της ελκτι­κής του δύνα­μης. Το πιστο­ποι­η­τι­κό θα εκδί­δε­ται από κυβερ­νη­τι­κό φορέα πιστο­ποί­η­σης κατό­πιν διε­νέρ­γειας δοκι­μής μέτρη­σης (Bollard Pull Test) και είναι το στοι­χείο που εγγυά­ται την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των ρυμουλκήσεων.

Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

«Τα ελληνικά λιμάνια και ο κλάδος των ρυμουλκών πλοίων ενώπιον των προκλήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου»

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένωση.

Στήριξη και συμμετοχή στο ερευνητικό έργο SEAVIEWS

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων ενερ­γός υπο­στη­ρι­κτής και εταί­ρος του ερευ­νη­τι­κού έργου SEAVIEWS.

Δωρεά στο Λιμεναρχείο Σάμου

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.