Για να εγγρα­φεί­τε στην Ένω­ση συμπλη­ρώ­στε την ακό­λου­θη φόρ­μα εγγρα­φής νέου μέλους,

    Παρα­κα­λώ όπως εγκρί­νε­τε την έντα­ξη του ανω­τέ­ρω πλοί­ου ως μέλος της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων. 

    Αιτού­μαι την εγγρα­φή μου ως μέλος στην Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων και δηλώνω: