Κοινή Ανακοίνωση

Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών και Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής ανα­φο­ρι­κά με προ­σφο­ρά παρο­χής βοή­θειας προς Αρμό­διες αρχές δια­χεί­ρι­σης Διώρυγας…