Μέλος της Ένω­σης μπο­ρεί να είναι κάθε φυσι­κό ή νομι­κό πρό­σω­πο, εφό­σον συγκε­ντρώ­νει τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που προ­βλέ­πο­νται στο Καταστατικό.

Συγκε­κρι­μέ­να, ως μέλος δύνα­ται να εγγρα­φεί Έλλη­νας υπή­κο­ος ή υπή­κο­ος άλλης χώρας μέλους της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, ηλι­κί­ας του­λά­χι­στον 18 ετών, με πλή­ρη δικαιο­πρα­κτι­κή ικα­νό­τη­τα, ο οποί­ος έχει στην απο­κλει­στι­κή κυριό­τη­τά του ή εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται ατο­μι­κά ως εφο­πλι­στής ελλη­νι­κό ρυμουλ­κό ή ναυα­γο­σω­στι­κό πλοίο ή πλοίο γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης (όπως αυτό ορί­ζε­ται παρα­πά­νω) ή είναι μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου εται­ρεί­ας που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται ελλη­νι­κό ρυμουλ­κό ή ναυα­γο­σω­στι­κό πλοίο ή πλοίο γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης ή είναι εκπρό­σω­πος ή δια­χει­ρι­στής συμπλοιο­κτη­σί­ας ενός ελλη­νι­κού ρυμουλ­κού ή ναυα­γο­σω­στι­κού πλοί­ου ή πλοί­ου γενι­κής υποστήριξης.

Επί­σης, μέλη δύνα­νται να είναι και νομι­κά πρό­σω­πα τα οποία έχουν συστα­θεί νομί­μως κατά το ελλη­νι­κό δίκαιο και έχουν είτε την απο­κλει­στι­κή κυριό­τη­τα είτε τη συμπλοιο­κτη­σία είτε την απο­κλει­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση είτε τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση ως εφο­πλι­στή του­λά­χι­στον ενός ελλη­νι­κού ρυμουλ­κού ή ναυα­γο­σω­στι­κού πλοί­ου ή πλοί­ου γενι­κής υποστήριξης.

Η από­κτη­ση της ιδιό­τη­τας του μέλους της Ένω­σης προ­ϋ­πο­θέ­τει ότι για το ίδιο ρυμουλ­κό, ναυα­γο­σω­στι­κό πλοίο ή πλοίο γενι­κής υπο­στή­ρι­ξης δεν υπάρ­χει άλλο εγγε­γραμ­μέ­νο μέλος της Ένω­σης, προ­κει­μέ­νου με αυτόν τον τρό­πο να τηρη­θεί η αρχή ότι τα συμ­φέ­ρο­ντα κάθε πλοί­ου εκπρο­σω­πού­νται από ένα μέλος μόνον.

Τα μέλη της Ένω­σης δια­κρί­νο­νται σε τακτι­κά και επί­τι­μα. Επί­τι­μα μέλη είναι όσα ανα­κη­ρύσ­σο­νται ως τέτοια με από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Ως επί­τι­μα μέλη μπο­ρούν να ανα­κη­ρυ­χθούν προ­σω­πι­κό­τη­τες οι οποί­ες προ­σέ­φε­ραν ιδιαί­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στην ναυ­τι­λία γενι­κό­τε­ρα. Τα επί­τι­μα μέλη, εφό­σον επι­θυ­μούν, συμ­με­τέ­χουν στις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις και στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο, αλλά δεν εκλέ­γο­νται και δεν έχουν δικαί­ω­μα ψήφου. Επί­τι­μος πρό­ε­δρος της Ένω­σης μπο­ρεί να εκλε­γεί από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση οποιο­δή­πο­τε πρό­σω­πο έχει προ­σφέ­ρει ιδιαί­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στον κλά­δο, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι ήταν μέλος της Ένω­σης ή ήταν εκπρό­σω­πος νομι­κού προ­σώ­που μέλους της Ένω­σης για χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 10 ετών.

Σήμε­ρα, η Ένω­ση απαρ­τί­ζε­ται από δεκα­τρείς ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες-μέλη τα οποία εκπρο­σω­πούν πάνω από εξή­ντα εται­ρεί­ες που δια­θέ­τουν στην κυριό­τη­τά τους αντί­στοι­χο αριθ­μό ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών & αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών πλοίων

Τα μέλη της Ένω­σης είναι: