24/10/2023

Την έντα­ξή τους στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο επα­να­φέ­ρουν οι άνθρω­ποι του κλά­δου Την έντα­ξη του κλά­δου των ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και πλοίω …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
09/10/2023

Συνέ­ντευ­ξη στον Πάρη Τσι­ρι­γώ­τη Email: ptsirigotis@naftemporiki.gr Πώς ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι επι­χει­ρη­σια­κές δυνα­τό­τη­τες στη δια­χεί­ρι­ση των ναυ­τι­κών συμβάντων …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
02/10/2023

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
29/06/2023

Ακο­λου­θεί σχε­τι­κό βίντεο:  O Πρό­ε­δρος της Ένω­σης δήλω­σε ότι “Αισθα­νό­μα­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από την μέχρι σήμε­ρα συμ­μόρ­φω­ση του Κλά­δου μας με τις απαιτήσε …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
06/06/2023

Έκκλη­ση από τον πρό­ε­δρο της ΕΠΡΝ, Παύ­λο Ξηρα­δά­κη ΤΗΝ ΑΝΑ­ΓΚΗ ύπαρ­ξης επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δί­ου στο Αιγαίο, με τη δημιουρ­γία ναυα­γο­σω­στι­κών σταθ­μών για την …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
23/05/2023

Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης θεμά­των των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, τη δύνα­μη έλξης, τα κριτήρ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
19/05/2023

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ελά­χι­στες απαι­τή­σεις ανα­γνώ­ρι­σης και λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων αντι­με­τώ­πι­σης περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασ­σας. Δεί­τε την Υπ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
03/05/2023

Δεί­τε φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από τη συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα γρα­φεία της Ένω­σης στις 28/4/2023 με βου­λευ­τές Α΄, Β΄ ΠΕΙ­ΡΑΙΑ. Στην ενη­με­ρω­τι­κή συνά …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
11/04/2023

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →