16/05/2024

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
10/04/2024

Οι νέες προ­δια­γρα­φές των ρυμουλ­κών θα έχουν ισχύ από την 1η Ιου­λί­ου Το θέμα των κανο­νι­σμών ασφα­λεί­ας στους λιμέ­νες και αν αυτοί έχουν προ­σαρ­μο­στεί και …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
10/04/2024

Ο κανο­νι­σμός της ΣΕΠ παρου­σιά­ζει «πολύ σημα­ντι­κό έλλειμ­μα ασφά­λειας» επι­ση­μαί­νει η Ενω­ση Ρυμουλ­κών Πολ­λά «μπο­φόρ» έχουν σηκω­θεί μετα­ξύ εται­ρειών ρυμουλ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
09/04/2024

Η πρό­σκρου­ση του «Dali» πυρο­δο­τεί έντο­νες συζη­τή­σεις για το ύψος ζημιών και απο­ζη­μιώ­σε­ων, τους κανό­νες ασφα­λεί­ας και τις υπο­δο­μές στα λιμά­νια ΤΟΥ ΛΑΜΠΡ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
08/04/2024

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
02/04/2024

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
01/04/2024

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
28/12/2023

Δεί­τε φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από το πρώ­το Συνέ­δριο της Ένω­σης Ελλη­νι­κών Ναυ­πη­γεί­ων στις 19/12/2023. …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
24/10/2023

Την έντα­ξή τους στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο επα­να­φέ­ρουν οι άνθρω­ποι του κλά­δου Την έντα­ξη του κλά­δου των ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και πλοίω …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →