Α. Εισα­γω­γή

 1. Το απόρ­ρη­το των επι­σκε­πτών του ιστο­τό­που μας, είναι πολύ σημα­ντι­κό για εμάς και είμα­στε αφο­σιω­μέ­νοι στην προ­στα­σία του. Η πολι­τι­κή μας εξη­γεί πως θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με τις προ­σω­πι­κές σας πληροφορίες.
 2. Η συναί­νε­ση σας στη χρή­ση των cookies σε συμ­φω­νία με τους όρους της πολι­τι­κής μας κατά την πρώ­τη σας επί­σκε­ψη στον ιστό­το­πο, μας επι­τρέ­πει την χρή­ση cookies κάθε φορά που επι­σκέ­πτε­στε τον ιστό­το­πο μας.

Β. Εύση­μα

Αυτό το έγγρα­φο δημιουρ­γή­θη­κε με την χρή­ση προ­τύ­που από την SEQ Legal (seqlegal.com).

Γ. Συλ­λο­γή προ­σω­πι­κών πληροφοριών

Οι παρα­κά­τω τύποι προ­σω­πι­κών πλη­ρο­φο­ριών μπο­ρούν να συλ­λε­γούν, να απο­θη­κευ­τούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με τον υπο­λο­γι­στή σας μετα­ξύ των οποί­ων η διεύ­θυν­ση IP σας, η γεω­γρα­φι­κή σας τοπο­θε­σία ο τύπος και η έκδο­ση του περι­η­γη­τή σας και το λει­τουρ­γι­κό σας σύστημα.
 2. Πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις επι­σκέ­ψεις σας και τη χρή­ση του ιστο­τό­που περι­λαμ­βά­νο­ντας την εξω­τε­ρι­κή πηγή, τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης, της προ­βο­λές σελί­δων και τη δια­δρο­μή πλο­ή­γη­σης στον ιστότοπο.
 3. Πλη­ρο­φο­ρί­ες που προ­κύ­πτουν κατά τη χρή­ση του ιστό­το­που, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συν­θή­κες το χρησιμοποιείτε.
 4. Πλη­ρο­φο­ρί­ες που περιέ­χο­νται σε οποια­δή­πο­τε επι­κοι­νω­νία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστο­τό­που, περι­λαμ­βά­νο­ντας το περιε­χό­με­νο επι­κοι­νω­νί­ας και τα μετα­δε­δο­μέ­να (metadata).
 5. Οποια­δή­πο­τε άλλη προ­σω­πι­κή πλη­ρο­φο­ρία μας στέλνετε.

Προ­τού απο­κα­λύ­ψε­τε οποια­δή­πο­τε προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες κάποιου τρί­του ατό­μου, θα πρέ­πει να έχε­τε τη συγκα­τά­θε­ση αυτού του ατό­μου σχε­τι­κά με την κοι­νο­ποί­η­ση και την επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών πλη­ρο­φο­ριών του, σύμ­φω­να με την παρού­σα πολιτική.

Δ. Χρή­ση των προ­σω­πι­κών σας πληροφοριών

Οι προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που υπο­βάλ­λο­νται σε εμάς χρη­σι­μο­ποιού­νται για τους σκο­πούς που ορί­ζο­νται από αυτή την πολι­τι­κή στις σχε­τι­κές σελί­δες του ιστο­τό­που. Μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με τις προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους παρα­κά­τω σκοπούς:

 1. Δια­χεί­ρι­ση του ιστοτόπου
 2. Απο­στο­λή μη δια­φη­μι­στι­κών επικοινωνιών
 3. Απο­στο­λή ειδο­ποι­ή­σε­ων μέσω email σχε­τι­κά με τα αιτή­μα­τά σας
 4. Απο­στο­λή του ενη­με­ρω­τι­κού δελ­τί­ου μας μέσω email αν το έχε­τε ζητή­σει (μπο­ρεί­τε να μας ενη­με­ρώ­σε­τε ανά πάσα στιγ­μή αν πλέ­ον δεν επι­θυ­μεί­τε το ενη­με­ρω­τι­κό δελτίο)
 5. Απο­στο­λή δια­φη­μι­στι­κών επι­κοι­νω­νιών, σχε­τι­κών με την επι­χεί­ρη­ση σας ή τις επι­χει­ρή­σεις συγκε­κρι­μέ­νων τρί­των μερών οι οποί­ες πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρεί να σας ενδια­φέ­ρουν, μέσω κοι­νο­ποι­ή­σε­ων ή, αν έχε­τε συμ­φω­νή­σει σε αυτό, μέσω email ή παρό­μοιας τεχνο­λο­γί­ας (μπο­ρεί­τε να μας ενη­με­ρώ­σε­τε ανά πάσα στιγ­μή αν πλέ­ον δεν επι­θυ­μεί­τε δια­φη­μι­στι­κές επικοινωνίες)
 6. Παρο­χή στα­τι­στι­κών δεδο­μέ­νων των χρη­στών μας σε τρί­τα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυ­το­ποι­ή­σουν κανέ­να χρή­στη από αυτές τις πληροφορίες)
 7. Δια­τή­ρη­ση της ασφά­λειας του ιστοτόπου
 8. Επι­βε­βαί­ω­ση της συμ­μόρ­φω­σης με τους όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις παρο­χής του ιστο­τό­που μας (περι­λαμ­βά­νο­ντας και τη επι­τή­ρη­ση προ­σω­πι­κών μηνυ­μά­των που δια­κι­νού­νται μέσω της ιδιω­τι­κής δια­δι­κτυα­κής υπη­ρε­σί­ας μηνυ­μά­των μας)
 9. Άλλες χρή­σεις.

Αν υπο­βάλ­λε­τε προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες προς δημο­σί­ευ­ση στον ιστό­το­πο μας, θα δημο­σιεύ­σου­με ή θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με αυτές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σε συμ­φω­νία με την αδειο­δό­τη­ση σας.

Δεν θα διο­χε­τεύ­σου­με τις προ­σω­πι­κές σας πλη­ρο­φο­ρί­ες χωρίς τη συναί­νε­ση σας σε κανέ­να τρί­το μέρος ή σε οποια­δή­πο­τε εμπο­ρι­κό τμή­μα τρί­του μέρους.

Ε. Κοι­νο­ποί­η­ση προ­σω­πι­κών πληροφοριών

Μπο­ρού­με να κοι­νο­ποι­ή­σου­με τις προ­σω­πι­κές σας πλη­ρο­φο­ρί­ες σε οποιον­δή­πο­τε από τους υπαλ­λή­λους ή τα στε­λέ­χη μας όπως απαι­τεί­ται για τους σκο­πούς που ανα­φέ­ρει η παρού­σα πολιτική.

Μπο­ρού­με να κοι­νο­ποι­ή­σου­με τις προ­σω­πι­κές σας πλη­ρο­φο­ρί­ες σε οποιο­δή­πο­τε μέλος της εται­ρεί­ας μας όπως απαι­τεί­ται για τους σκο­πούς που ανα­φέ­ρει η παρού­σα πολιτική.

Μπο­ρού­με να κοι­νο­ποι­ή­σου­με τις προ­σω­πι­κές μας πληροφορίες:

 1. Στο μέτρο που απαι­τεί­ται βάσει νόμου
 2. Σε σχέ­ση με οποια­δή­πο­τε τρέ­χου­σα ή μελ­λο­ντι­κή νομι­κή δια­δι­κα­σία με σκο­πό την εδραί­ω­ση, άσκη­ση ή υπε­ρά­σπι­ση των νομί­μων δικαιω­μά­των μας
 3. Σε οποιον­δή­πο­τε βάσι­μα πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρεί να ανή­κει στην δικα­στι­κή η οποιο­δή­πο­τε άλλη αρμό­δια αρχή σχε­τι­κά με την κοι­νο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών στην περί­πτω­ση που θεω­ρού­με ότι η αντί­στοι­χη αρχή θα απαι­τή­σει την κοι­νο­ποί­η­ση των συγκε­κρι­μέ­νων προ­σω­πι­κών πληροφοριών.

Επί­σης όπως ανα­φέ­ρε­ται στην παρού­σα πολι­τι­κή, δεν θα παρέ­χου­με τις προ­σω­πι­κές σας πλη­ρο­φο­ρί­ες σε τρί­τα μέρη.

ΣΤ. Δια­τή­ρη­ση προ­σω­πι­κών δεδομένων

 1. Η παρού­σα ενό­τη­τα ορί­ζει την δια­δι­κα­σία και την πολι­τι­κή δια­τή­ρη­σης προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, που έχει σχε­δια­στεί για να δια­σφα­λί­ζει τη συμ­μόρ­φω­ση με τις νομι­κές μας υπο­χρε­ώ­σεις σχε­τι­κά με τη δια­τή­ρη­ση και τη δια­γρα­φή των προ­σω­πι­κών δεδομένων.
 2. Προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε για οποιο­δή­πο­τε σκο­πό δεν θα δια­τη­ρού­νται για περισ­σό­τε­ρο από όσο διά­στη­μα είναι απα­ραί­τη­το για αυτό το σκοπό.

Ζ. Ασφά­λεια των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων σας

 1. Θα λάβου­με τις απαι­τού­με­νες προ­φυ­λά­ξεις σε τεχνι­κό και οργα­νω­τι­κό επί­πε­δο για να απο­τρέ­ψου­με την απώ­λεια, την κακή χρή­ση ή την αλλοί­ω­ση των προ­σω­πι­κών σας δεδομένων.
 2. Θα απο­θη­κεύ­σου­με όλα τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που παρέ­χε­τε στους ασφα­λείς (προ­στα­τευ­μέ­νους με κωδι­κό και τεί­χος προ­στα­σί­ας) διακομιστές.
 3. Απο­δέ­χε­στε ότι η μετά­δο­ση πλη­ρο­φο­ριών στο δια­δί­κτυο είναι εγγε­νώς μη ασφα­λής και δεν μπο­ρού­με να εγγυ­η­θού­με την ασφά­λεια των δεδο­μέ­νων που δια­κι­νού­νται μέσω διαδικτύου.
 4. Είστε υπεύ­θυ­νοι να δια­τη­ρή­σε­τε εμπι­στευ­τι­κό τον κωδι­κού που χρη­σι­μο­ποιεί­τε, δεν θα σας ζητή­σου­με τον κωδι­κό σας (παρά μόνο όταν συν­δέ­ε­στε στον ιστό­το­πο μας).

Η. Τρο­πο­ποι­ή­σεις

Μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νου­με την πολι­τι­κής μας κατά και­ρούς δημο­σιεύ­ο­ντας μία νέα έκδο­ση στον ιστό­το­πο μας κατά και­ρούς. Θα πρέ­πει περι­στα­σια­κά να ελέγ­χε­τε τη σελί­δα ώστε να σιγου­ρευ­τεί­τε ότι κατα­νο­εί­τε οποια­δή­πο­τε αλλα­γή στην πολι­τι­κή μας. Μπο­ρεί να σας ενη­με­ρώ­σου­με για αλλα­γές στην πολι­τι­κή μας μέσω email ή μέσω ιδιω­τι­κού συστή­μα­τος ανταλ­λα­γής μηνυ­μά­των στον ιστό­το­πο μας.

Θ. Τρί­τοι ιστότοποι

Ο ιστό­το­πος μας περι­λαμ­βά­νει υπερ­συν­δέ­σμους σε, και πλη­ρο­φο­ρί­ες από, τρί­τους ιστό­το­πους. Δεν μπο­ρού­με να ελέγ­ξου­με και δεν φέρου­με ευθύ­νη για τις πολι­τι­κές προ­στα­σί­ας και της πρα­κτι­κές τρί­των μερών.

Ι. Cookies

Ο ιστό­το­πος μας χρη­σι­μο­ποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέ­χει ένα ανα­γνω­ρι­στι­κό (μία σει­ρά γραμ­μά­των και αριθ­μών) που απο­στέλ­λε­ται μέσω ενός δια­κο­μι­στή και απο­θη­κεύ­ε­ται στον περι­η­γη­τή. Το ανα­γνω­ρι­στι­κό κατό­πιν απο­στέλ­λε­ται πίσω στο δια­κο­μι­στή κάθε φορά που ο περι­η­γη­τής ζητά μία σελί­δα από το δια­κο­μι­στή. Τα cookies μπο­ρεί να είναι είτε “μόνι­μα” ή cookies “σύν­δε­σης”: ένα μόνι­μο cookie απο­θη­κεύ­ε­ται σε έναν περι­η­γη­τή και παρα­μέ­νει σε ισχύ μέχρι την ημε­ρο­μη­νία λήξης του, εκτός αν δια­γρα­φεί νωρί­τε­ρα από το χρή­στη, ένα cookie σύν­δε­σης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύν­δε­σης του χρή­στη, όταν κλεί­σει ο περι­η­γη­τής. Τα cookies συνή­θως δεν περιέ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες που μπο­ρούν να ταυ­το­ποι­ή­σουν το χρή­στη αλλά τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να σας που δια­τη­ρού­με μπο­ρεί να συν­δέ­ο­νται με δεδο­μέ­να που απο­θη­κεύ­ο­νται ή ανα­κτώ­νται από cookies.