23/05/2023

Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης θεμά­των των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, τη δύνα­μη έλξης, τα κριτήρ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
19/05/2023

Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ελά­χι­στες απαι­τή­σεις ανα­γνώ­ρι­σης και λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων αντι­με­τώ­πι­σης περι­στα­τι­κών ρύπαν­σης της θάλασ­σας. Δεί­τε την Υπ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
03/05/2023

Δεί­τε φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από τη συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα γρα­φεία της Ένω­σης στις 28/4/2023 με βου­λευ­τές Α΄, Β΄ ΠΕΙ­ΡΑΙΑ. Στην ενη­με­ρω­τι­κή συνά …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
11/04/2023

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
06/04/2023

Κορυ­φαία στιγ­μή στην περί­ο­δο που δια­νύ­σα­με, ήταν η ίδρυ­ση της Antipollution Egypt σε συνερ­γα­σία με την Αρχή Δια­χεί­ρι­σης της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ στις 19 …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
28/02/2023

Δεί­τε το Σχέ­διο Νόμου – Κώδι­κας Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαί­ου και άλλες επεί­γου­σες δια­τά­ξεις του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής – που βρίσ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
21/12/2022

Στις 13 και 14 Δεκεμ­βρί­ου 2022 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Soesterberg της Ολλαν­δί­ας, το 5o MOSES Project Board Meeting, με τη συμ­με­το­χή πολ­λών ελλη­νι­κών και …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
03/11/2022

Στιγ­μιό­τυ­πα από την εκδή­λω­ση  παρου­σί­α­σης της έκδο­σης του τεχνι­κού τόμου σχε­τι­κά με την ασφά­λεια στις υπε­ρά­κτιες δρα­στη­ριό­τη­τες πετρε­λαί­ου και αερίου …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →