08/10/2021

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σημεί­ω­σε σημα­ντι­κή επι­τυ­χία κατό­πιν προ­σπα­θειών του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, μέσω επι­στο­λών και παρουσίας.

Επε­τεύ­χθη η διευ­κρί­νη­ση σχε­τι­κά με τη φορο­λό­γη­ση κοι­νο­πρα­ξί­ας, η οποία έχει αντι­κεί­με­νο εργα­σιών της την εκμε­τάλ­λευ­ση ρυμουλ­κών πλοί­ων, καθώς και τον τρό­πο φορο­λό­γη­σης των κερ­δών. Ακό­μα, η παρο­χή οδη­γιών ανα­φο­ρι­κά με την φορο­λό­γη­ση κοι­νο­πρα­ξιών από πλοιο­κτή­τριες εται­ρεί­ες ρυμουλ­κών πλοί­ων, μετά και την εφαρ­μο­γή των δια­τά­ξε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται εκτε­νώς στα συνο­δευ­τι­κά αρχεία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: