28/02/2023
Σχέδιο Νόμου

Δεί­τε το Σχέ­διο Νόμου – Κώδι­κας Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαί­ου και άλλες επεί­γου­σες δια­τά­ξεις του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής – που βρί­σκε­ται σε δια­βού­λευ­ση πατώ­ντας εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: