27/03/2021

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με προσφορά παροχής βοήθειας προς Αρμόδιες αρχές διαχείρισης Διώρυγας του Σουέζ

Η Ελλά­δα, ως ένα κατε­ξο­χήν ναυ­τι­κό Έθνος με τον μεγα­λύ­τε­ρο εμπο­ρι­κό στό­λο στον κόσμο, απο­δί­δει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία στην αξία της ελεύ­θε­ρης και ανε­μπό­δι­στης ναυ­σι­πλο­ΐ­ας σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και για τον λόγο αυτό κινη­το­ποι­ή­θη­κε άμε­σα ανα­φο­ρι­κά με το μεί­ζον ζήτη­μα που έχει προ­κύ­ψει με την δια­κο­πή της λει­τουρ­γί­ας της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ μετά την προ­σά­ρα­ξη του πλοί­ου μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων “Ever Given”.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής και την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών και Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών Σκα­φών ενη­μέ­ρω­σαν, μέσω του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, την Διοί­κη­ση της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ ότι η Ελλά­δα είναι καθό­λα έτοι­μη να παρά­σχει τις κάθε δυνα­τή βοή­θεια και συν­δρο­μή προς την φίλη χώρα Αίγυ­πτο για την απο­κα­τά­στα­ση της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, τόσο σε επί­πε­δο ρυμούλ­κη­σης του πλοί­ου «Ever Given», όσο και σε επί­πε­δο εργα­σιών βυθοκόρησης.

Σε κάθε περί­πτω­ση η Ελλη­νι­κή πλευ­ρά παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις εξε­λί­ξεις ευελ­πι­στώ­ντας ότι πολύ σύντο­μα η Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ θα είναι και πάλι δια­θέ­σι­μη στην διε­θνή ναυσιπλοΐα.

Κοι­νο­ποί­η­ση: