03/11/2022
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση  παρουσίασης

Στιγ­μιό­τυ­πα από την εκδή­λω­ση  παρου­σί­α­σης της έκδο­σης του τεχνι­κού τόμου σχε­τι­κά με την ασφά­λεια στις υπε­ρά­κτιες δρα­στη­ριό­τη­τες πετρε­λαί­ου και αερί­ου στην Ελλά­δα “Safety in Offshore Oil & Gas Operations – Shaping the future of Offshore HSE in Greece” που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ένω­ση και η Ελλη­νι­κή Δια­χει­ρι­στι­κή Εται­ρεία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων και Ενερ­γεια­κών Πόρων Α.Ε. Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 31/10/2022, στο ΕΚΕ­ΦΕ «Δημό­κρι­τος».

Κοι­νο­ποί­η­ση: