6/05/21

Πρωτοβουλία Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη στήριξη του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» με Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ με αίσθη­μα κοι­νω­νι­κής υπευ­θυ­νό­τη­τας και ουσια­στι­κής προ­σφο­ράς και στή­ρι­ξης του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας στην αντι­με­τώ­πι­ση των αντί­ξο­ων συν­θη­κών που προ­έ­κυ­ψαν από την παν­δη­μία του covid-19, ανέ­λα­βε πρω­το­βου­λία προ­σφο­ράς Ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο «ΑΤΤΙ­ΚΟΝ».

Στο πλαί­σιο της συγκε­κρι­μέ­νης πρω­το­βου­λί­ας μέλη της Ένω­σης προ­χώ­ρη­σαν στη δωρεά: α) επτά (7) συσκευών παρο­χής υψη­λής ροής μειγ­μά­των αέρα/οξυγόνου με ενσω­μα­τω­μέ­νο υγρα­ντή­ρα AIRVO2, β) 221 σετ κυκλώ­μα­τος και ρινι­κής κάνου­λας των συγκε­κρι­μέ­νων συσκευών και γ) ανα­λω­σί­μων υλι­κών για τη λει­τουρ­γία των παρα­πά­νω συσκευών παρο­χής υψη­λής ροής μειγ­μά­των αέρα/οξυγόνου, συνο­λι­κής αξί­ας €65.000.

Οι εται­ρεί­ες – μέλη της Ένω­σης που συμ­με­τεί­χαν στη δωρεά είναι οι MEGATUGS SALVAGE & TOWAGE και ZOUROS GROUP.

Από την πλευ­ρά του ο Πρό­ε­δρος της Ένω­σης, κύριος Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, σημεί­ω­σε «Είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό στις δύσκο­λες στιγ­μές και τις πρω­το­φα­νείς συν­θή­κες που βιώ­νου­με όλοι να μπο­ρού­με και εμείς από την πλευ­ρά μας να συμ­βά­λου­με στην κρί­σι­μη μάχη που δίνει το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Ο καθη­με­ρι­νός αγώ­νας ιατρών και νοση­λευ­τών για την υγειο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση και θερα­πεία των τρα­γι­κών συνέ­πειών της παν­δη­μί­ας του covid-19 στη χώρα μας, απο­τε­λεί έμπνευ­ση για όλους μας».

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ δημιουρ­γή­θη­κε το 1980 απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Κεντρι­κό σκο­πό της Ένω­σης καθ΄ όλη τη διάρ­κεια της παρου­σί­ας της στα ναυ­τι­λια­κά δρώ­με­να της χώρας μας απο­τε­λεί η παρο­χή ποιο­τι­κών και σύγ­χρο­νων υπη­ρε­σιών, οι οποί­ες να συνά­δουν και με το κορυ­φαίο διε­θνώς επί­πε­δο ναυ­τι­λί­ας που δια­θέ­τει η χώρα μας, στους τομείς της ρυμούλ­κη­σης, της επι­θα­λάσ­σιας αρω­γής, της ναυα­γιαί­ρε­σης και της προ­στα­σί­ας του θαλασ­σί­ου περιβάλλοντος.

Παράλ­λη­λα, η δρά­ση της Ένω­σης και των εται­ριών – μελών της υλο­ποιεί­ται με από­λυ­το σεβα­σμό στην προ­στα­σία της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και του ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού που απα­σχο­λεί­ται είτε στα πλοία είτε στις χερ­σαί­ες θέσεις εργα­σί­ας. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, κυρί­ως μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, InternationalSalvageUnion) προ­κει­μέ­νου να καθί­στα­ται δυνα­τή η εκ μέρους των μελών της ενη­μέ­ρω­ση επί των θεμά­των ενδια­φέ­ρο­ντός τους και η συμ­μόρ­φω­ση της δρα­στη­ριό­τη­τάς τους στα διε­θνή πρότυπα.

Για να δεί­τε το Δελ­τίο τύπου σε μορ­φή pdf πατή­στε εδώ.

Για να δεί­τε την επι­στο­λή του Πανε­πι­στη­μια­κού Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου «ΑΤΤΙ­ΚΟΝ» προς την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων πατή­στε εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: