19/05/2023

Την Παρα­σκευή 12 Μαΐ­ου, διε­ξή­χθη η δια­δι­κα­σία μέτρη­σης της ελκτι­κής δύνα­μης του ρυμουλ­κού «ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΙΧΑ­ΛΗΣ Ξ», στις εγκα­τα­στά­σεις των ναυ­πη­γεί­ων TALOS …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
20/07/2021

Η ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ ΕΝΕΡ­ΓΟΣ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
16/07/2021

Δωρεά εξο­πλι­σμού στο Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου από την ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
07/07/2021

Δύο σημα­ντι­κά περι­στα­τι­κά ναυα­γιαι­ρε­σί­ας και ρυμούλ­κη­σης υλο­ποί­η­σε με από­λυ­τη επι­τυ­χία μέλος της ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΗΣ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
23/06/2021

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για τη χώρα ο εκσυγ­χρο­νι­σμός του θεσμι­κού πλαι­σί­ου προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά Επεν­δύ­σεις άνω των 120 …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
06/05/2021

Πρω­το­βου­λία Κοι­νω­νι­κής Υπευ­θυ­νό­τη­τας για τη στή­ρι­ξη του Νοσο­κο­μεί­ου «ΑΤΤΙ­ΚΟΝ» με Ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
03/11/2020

ΘΕΜΑ: «ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕ­ΜΙ­ΚΟ ΝΑΥ­ΤΙ­ΚΟ Η ΕΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΗ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΗ­ΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΡ­ΚΟ­ΘΗ­ΡΕΥ­ΤΙ­ΚΟΥ «ΚΑΛ­ΛΙ­ΣΤΩ». Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντι …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
02/11/2020

Μνη­μό­νιο Συνερ­γα­σί­ας Ε.Β.Ε.Π. με την Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών Μνη­μό­νιο συνερ­γα­σί­ας υπέ­γρα­ψαν στις 2 Νοεμ­βρί­ου το Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επιμελητήρ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
10/06/2020

ΠΕΙ­ΡΑΙΑΣ: 10η Ιου­νί­ου 2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 05/2020 Η ΕΝΩ­ΣΗ μας, με το παρόν δελ­τίο, δηλώ­νει την πλή­ρη συμπα­ρά­στα­σή της στην Π.Ε.Π.Ρ.Ν. Η μη ικα­νο­ποί­η­ση του δί …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →