7/07/21

Δύο σημα­ντι­κά περι­στα­τι­κά ναυα­γιαι­ρε­σί­ας και ρυμούλ­κη­σης υλο­ποί­η­σε με από­λυ­τη επι­τυ­χία μέλος της ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΗΣ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ τον τελευ­ταίο μήνα, σε Ελλη­νι­κά αλλά και διε­θνή χωρι­κά ύδα­τα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας το γεγο­νός πως τα μέλη της Ένω­σης δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού και διε­θνούς επι­πέ­δου τεχνογνωσία.

Τις πρω­ι­νές ώρες της 8ης Ιου­νί­ου 2021 το φορ­τη­γό πλοίο “River Thames”, έμφορ­το με προ­ο­ρι­σμό τον λιμέ­να της Αλε­ξάν­δρειας, προ­σά­ρα­ξε νότια του νησιού Φορ­με­ντέ­ρα στην Ισπα­νία. Την ίδια ημέ­ρα η εται­ρία-μέλος της Ένω­σης “Megatugs Salvage & Towage” ανέ­λα­βε τη διά­σω­ση του πλοί­ου και του φορ­τί­ου αυτού μέσω της διε­θνούς συμ­βά­σε­ως LOF 2020.

Η κινη­το­ποί­η­ση υπήρ­ξε άμε­ση με τη μετά­βα­ση στην περιο­χή του συμ­βά­ντος εξει­δι­κευ­μέ­νου συνερ­γεί­ου ναυα­γιαι­ρε­σί­ας της Megatugs καθώς και ναυα­γο­σω­στι­κού ρυμουλ­κού κατάλ­λη­λης ελκτι­κής δύνα­μης για την απο­κόλ­λη­ση του προ­σα­ραγ­μέ­νου πλοί­ου από το σημείο. Ταυ­τό­χρο­να, η Megatugs κινη­το­ποί­η­σε και μετέ­φε­ρε στην περιο­χή υπο­στη­ρι­κτι­κό σκά­φος με κατάλ­λη­λο αντιρ­ρυ­πα­ντι­κό εξο­πλι­σμό ήτοι πνευ­στά πλω­τά φράγ­μα­τα, ελαιο­συλ­λέ­κτη (skimmer), απορ­ρο­φη­τι­κά υλι­κά κ.α., ως μέτρο για την προ­στα­σία του θαλασ­σί­ου περι­βάλ­λο­ντος. Με την ολο­κλή­ρω­ση των απα­ραί­τη­των εργα­σιών από το προ­σω­πι­κό ναυα­γιαι­ρε­σί­ας και κατά­θε­σης του σχε­τι­κού πλά­νου απο­κόλ­λη­σης του πλοί­ου στις αρμό­διες τοπι­κές αρχές, το φορ­τη­γό πλοίο “River Thames” απο­κολ­λή­θη­κε επι­τυ­χώς και παρα­δό­θη­κε στους πλοιο­κτή­τες του την 15η Ιου­νί­ου 2021 μεσημ­βρι­νές ώρες.

Επι­πλέ­ον, την 18η Ιου­νί­ου 2021 τα ρυμουλ­κά “ΠΑΝΤΟ­ΚΡΑ­ΤΩΡ” και ”ΝΤΟΛ­ΦΙΝ Ι” της Megatugs Salvage & Towage ρυμούλ­κη­σαν το Δ/Ξ “NAVION OSLO” (GT 55,756 – DWT 118,209) από τη ράδα Ελευ­σί­νας στα δια­λυ­τή­ρια του Αλια­γά Τουρ­κί­ας. Το πλοίο παρα­δό­θη­κε ασφα­λώς στις 20 Ιου­νί­ου 2021 σε δια­λυ­τή­ριο του Αλια­γά.

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 8.000 πλοία.

Για να δεί­τε το Δελ­τίο τύπου σε μορ­φή pdf πατή­στε εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: