10/06/19

ΕΔΕΥ: Συμφωνία με την Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων

Η Ελλη­νι­κή Δια­χει­ρι­στι­κή Εται­ρεία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων (ΕΔΕΥ) υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία συνερ­γα­σί­ας με την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκαταστάσεων.
Η συμ­φω­νία συνερ­γα­σί­ας, διε­τούς ισχύ­ος, αφο­ρά θέμα­τα ασφά­λειας των υπε­ρά­κτιων εργα­σιών έρευ­νας και εκμε­τάλ­λευ­σης υδρο­γο­ναν­θρά­κων. Συγκε­κρι­μέ­να, οι δύο φορείς θα συμπρά­ξουν στα ακό­λου­θα πεδία:

  • Καθο­ρι­σμός ελά­χι­στων τεχνι­κών προ­δια­γρα­φών πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης, τα οποία εμπλέ­κο­νται σε υπε­ρά­κτιες εργα­σί­ες υδρογονανθράκων
  • Προ­ε­τοι­μα­σία ειση­γή­σε­ων για την ανά­πτυ­ξη νομο­θε­σί­ας ανα­φο­ρι­κά με θέμα­τα όπως την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης που συμ­με­τέ­χουν σε υπε­ρά­κτιες εργα­σί­ες υδρο­γο­ναν­θρά­κων και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πιστο­ποί­η­σης τους

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Ν. 4409/2016 ορί­ζει την Ελλη­νι­κή Δια­χει­ρι­στι­κή Εται­ρεία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων ως Αρμό­δια Αρχή για τον έλεγ­χο των μεγά­λων κιν­δύ­νων στις εργα­σί­ες έρευ­νας και εκμε­τάλ­λευ­σης υδρο­γο­ναν­θρά­κων σε συμ­βα­τι­κές περιο­χές στον Ελλη­νι­κό χώρο.


Προ­φίλ ΕΔΕΥ
Η Ελλη­νι­κή Δια­χει­ρι­στι­κή Εται­ρία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύ­θη­κε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφά­λαιο Β). Η εται­ρεία δια­χει­ρί­ζε­ται με συνέ­πεια, δια­φά­νεια, ευε­λι­ξία και σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία, τα απο­κλει­στι­κά δικαιώ­μα­τα του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου στην ανα­ζή­τη­ση, έρευ­να και εκμε­τάλ­λευ­ση Υδρογονανθράκων.
Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φθεί­τε την ιστο­σε­λί­δα http://www.greekhydrocarbons.gr.

Για να δεί­τε το Δελ­τίο τύπου σε μορ­φή pdf πατή­στε εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: