10/06/20

ΠΕΙ­ΡΑΙΑΣ: 10η Ιου­νί­ου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 05/2020

Η ΕΝΩ­ΣΗ μας, με το παρόν δελ­τίο, δηλώ­νει την πλή­ρη συμπα­ρά­στα­σή της στην Π.Ε.Π.Ρ.Ν.

Η μη ικα­νο­ποί­η­ση του δίκαιου αιτή­μα­τος και η ανα­χρο­νι­στι­κή Νομο­θε­σία, απο­τε­λούν ανα­σταλ­τι­κό παρά­γο­ντα στην εξέ­λι­ξη των πλη­ρω­μά­των, τα οποία ως εργα­ζό­με­νοι στα ρυμουλ­κά πλοία, απο­τε­λούν το έμψυ­χο δυνα­μι­κό τους.

Τονί­ζε­ται δε ότι, δεν είναι το μόνο ζήτη­μα αυτό, αλλά και μια σει­ρά από άλλα θέμα­τα, τα οποία εκκρε­μούν και οφεί­λο­νται σε ισχύ­ου­σες ανα­χρο­νι­στι­κές Νομο­θε­σί­ες και που επι­δρούν αρνη­τι­κά στην ομα­λή και ασφα­λή λει­τουρ­γία των Ρυμουλ­κών και των Ναυα­γο­σω­στι­κών Πλοί­ων στην Ελλά­δα. Τα θέμα­τα αυτά έχουν ανα­δει­χθεί, κατα­γρα­φεί και τεκ­μη­ριω­θεί με επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες και μελέ­τες. Δυστυ­χώς όμως, μέχρι σήμε­ρα Κυβερ­νη­τι­κά και Υπη­ρε­σια­κά Όργα­να, ολι­γω­ρούν προς την απο­κα­τά­στα­σή τους, βλά­πτο­ντας και θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο, τόσο το έμψυ­χο όσο και το άψυ­χο υλι­κό, αλλά και τρί­τους (πλοία, εργα­ζό­με­νους και εγκα­τα­στά­σεις), στον βωμό των συμ­φε­ρό­ντων όσων επω­φε­λού­νται από αυτές τις παρω­χη­μέ­νες Νομο­θε­σί­ες και του χάους που δημιουρ­γεί­ται από την εφαρ­μο­γή τους, στα πλαί­σια της εξυ­πη­ρέ­τη­σης, των επι­διώ­ξε­ων και των διώ­ξε­ων κατά το δοκούν.

Με μεγά­λη μας λύπη επί­σης, παρα­τη­ρού­με, ότι παρό­λο που το ανα­πτυ­ξια­κό έργο της Κυβέρ­νη­σης προ­χω­ρά σε άλλους κλά­δους της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, στον δικό μας ο χρό­νος έχει παγώ­σει στο 1960–70, επι­φέ­ρο­ντας στα λιμά­νια συν­θή­κες τρι­το­κο­σμι­κές και όχι ευρωπαϊκές.

Καλού­με για μια ακό­μη φορά τους Αρμό­διους για την ουσια­στι­κή επί­λυ­ση των ζητη­μά­των, για την εξυ­γί­αν­ση και εκσυγ­χρο­νι­σμό του Κλάδου.

Για να δεί­τε το Δελ­τίο τύπου σε μορ­φή pdf πατή­στε εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: