21/07/2021

Στις 9 Ιου­λί­ου 2021, το ρυμουλ­κό CHRISTOS XL, BP 30T, ανα­χώ­ρη­σε από το λιμά­νι του Αστα­κού, Ελλά­δα να παρά­σχει βοή­θεια ρυμούλ­κη­σης στο έμφορ­το πλοίο γενι­κού φορ­τί­ου ‘QUATERDECIES’, IMO no: 8504272, ανοι­χτά του Ιου­νί­ου, όπου έπλεε παρα­συ­ρό­με­νο, λόγω τεχνι­κού προ­βλή­μα­τος. Στις 10 Ιου­λί­ου, το ρυμουλ­κό προ­σέγ­γι­σε το πλοίο και άμε­σα ξεκί­νη­σε η ρυμούλ­κη­σή του. Στις 12 Ιου­λί­ου το πλοίο παρα­δό­θη­κε με ασφά­λεια στο λιμά­νι της Αυγού­στας, Ιταλία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: