13/08/2021

Προ­σά­ρα­ξη Μ/Υ ΑLMAHA, μήκους 41,40μ. σε αβα­θή στα Λιχα­δο­νή­σια, Βόρειος Ευβοι­κός, την 27 Ιου­λί­ου 2021. Το ρυμουλ­κό Christos ΧVII κλή­θη­κε από την αρμό­δια λιμε­νι­κή αρχή να μετα­βεί στο σημείο για την παρο­χή άμε­σης βοήθειας.

Η εται­ρεία Σπα­νό­που­λος ανέ­λα­βε την απο­κόλ­λη­ση της θαλα­μη­γού, την λήψη μέτρων προ­στα­σί­ας του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος από τυχόν ρύπαν­ση, την απά­ντλη­ση των υδά­των, την απά­ντλη­ση και μετάγ­γι­ση των πετρε­λαιοει­δών, την ανέλ­κυ­ση του σκά­φους, την προ­σω­ρι­νή στε­γα­νο­ποί­η­ση και την ασφα­λή ρυμούλ­κη­ση της θαλα­μη­γού σε ναυ­πη­γείο στη Σαλα­μί­να προς επι­σκευή. Τα ρυμουλ­κά Christos XXIX, BHP 2400, Christos XVII BHP 2000, ο πλω­τός γερα­νός Ignatios III, η ομά­δα διά­σω­σης και το κατα­δυ­τι­κό συνερ­γείο συνέ­βα­λαν απο­τε­λε­σμα­τι­κά στην απο­κόλ­λη­ση του σκά­φους από το σημείο προ­σά­ρα­ξης και στην ασφα­λή ρυμούλ­κη­ση του σε ναυ­πη­γείο στη Σαλα­μί­να για επισκευή.

Κοι­νο­ποί­η­ση: