09/07/2021

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
29/06/2021

Την 18 η Ιου­νί­ου 2021 τα ρυμουλ­κά “ΠΑΝΤΟ­ΚΡΑ­ΤΩΡ” και ”ΝΤΟΛ­ΦΙΝ Ι” της Megatugs Salvage & Towage ρυμούλ­κη­σαν το Δ/Ξ “NAVION OSLO” (GT 55,756 – DWT 118 …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
28/06/2021

Ακού­στε το από­κομ­μα από τη συνέ­ντευ­ξη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υποστήριξη …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
28/06/2021

Προ­σά­ρα­ξη του m/v RIVER THAMES Την 8 η  Ιου­νί­ου 2021 πρω­ι­νές ώρες, η εται­ρεία μας “Megatugs Salvage & Towage” ενη­με­ρώ­θη­κε ότι το φορ­τη­γό πλοίο “River …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
14/06/2021

Ακο­λου­θεί η συνέ­ντευ­ξη με τον Παύ­λο Ξηρα­δά­κη, Πρό­ε­δρο του ΔΣ της Ελλη­νι­κής Ένω­σης πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & πλοίων …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
31/05/2021

Bulk Carrier “NAVIOS SUN” On 10 January 2021, the Bulk Carrier “NAVIOS SUN” (GT 39,738 — DWT 76,619), immobilised due to tail shaft/malfunction about 5 …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
13/04/2021

Πει­ραιάς 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 07/2021 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥ­ΣΙΑΣ ΑΝΩ­ΝΥ­ΜΟΣ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΔΙΩ­ΡΥ­ΓΑΣ ΚΟΡΙΝ­ΘΟΥ ΥΠΟ­ΨΙΝ: Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΟΥ- ΔΗΜ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
27/03/2021

Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών και Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής ανα­φο­ρι­κά με προ­σφο­ρά παρο­χής βοή­θειας προς Αρμό­διες αρχές δι …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
27/10/2020

«Καλ­λι­στώ»: Ο καπε­τά­νιος που ρυμούλ­κη­σε το ναρ­κο­θη­ρευ­τι­κό στο MEGA Ο Πρό­ε­δρος Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, κ. Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, μίλη­σε στο L …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
11/02/2020

Την Παρα­σκευή 31 Ιανουα­ρί­ου 2020 συνε­χί­σθη­καν αρχαι­ρε­σί­ες για την ανά­δει­ξη νέας Διοί­κη­σης τριε­τούς θητεί­ας. Κατό­πιν των νόμι­μων δια­δι­κα­σιών που ορίζον …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
26/09/2018

Bulk Carrier “ALKYON” On 16 May 2018, the Bulk Carrier “ALKYON” (GT 24,163 – DWT 36,056), laden with 28,000 tonnes wood pellets in bulk, immobilised du …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →