19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων εκφρά­ζει την ισχυ­ρή αντί­θε­σή της αλλά και την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες που θα υπάρ­ξουν τόσο στον κλά­δο καθώς και στις συν­θή­κες ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες καθώς εξαι­ρεί­ται από το Σχέ­διο Νόμου η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.). Γεγο­νός το οποίο αντί­κει­ται και στον Κανο­νι­σμό (ΕΕ) 2017/1084 της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής της 14ης Ιου­νί­ου 2017 «για την τρο­πο­ποί­η­ση του κανο­νι­σμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφο­ρά τις ενι­σχύ­σεις για τις λιμε­νι­κές και αερο­λι­με­νι­κές υπο­δο­μές», με τον οποίο επι­τρέ­πε­ται στο εξής η χρη­μα­το­δό­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων ιδιω­τι­κών επεν­δύ­σε­ων, με κύριο στό­χο τη βελ­τί­ω­ση της προ­στα­σί­ας του περιβάλλοντος.

Τη στιγ­μή μάλι­στα που η ανα­βάθ­μι­ση της χώρας ως παγκό­σμιος εμπο­ρευ­μα­τι­κός και του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός είναι ένα κρί­σι­μο Εθνι­κό στοί­χη­μα, αλλά και ο ίδιος ο Πρω­θυ­πουρ­γός, κύριος Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, θέτει τις πρά­σι­νες μετα­φο­ρές και την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος ως προ­τε­ραιό­τη­ταηπολι­τι­κή ηγε­σία του αρμό­διου Υπουρ­γεί­ου με το συγκε­κρι­μέ­νο Σχέ­διο Νόμου – σε μία αντι­κοι­νο­τι­κή και απο­ε­πεν­δυ­τι­κή λογι­κή – κωφεύ­ει, ναρ­κο­θε­τώ­ντας τη δια­σφά­λι­ση της ασφα­λούς και περι­βαλ­λο­ντι­κά καθα­ρής ναυ­σι­πλο­ΐ­ας για τις ελλη­νι­κές θάλασ­σες αλλά και τους ελλη­νι­κούς λιμέ­νες.

Στο πλαί­σιο της δια­βού­λευ­σης για το πολυ­νο­μο­σχέ­διο η Ένω­ση έχει ήδη κατα­θέ­σει εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νες προ­τά­σεις όπου και με βάση το Ενω­σια­κό Δίκαιο γίνε­ται σαφές ότι πλέ­ον παρέ­χε­ται όχι μόνο η δυνα­τό­τη­τα, αλλά και η καθο­δή­γη­ση και παρό­τρυν­ση προς τα κρά­τη μέλη, να ενι­σχύ­σουν ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις σε τομείς όπως τα ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κά και λοι­πά πλοία παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων, τόσο για λόγους προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος και της ανθρώ­πι­νης ζωής, όσο και για τη διευ­κό­λυν­ση των ευρω­παϊ­κών δικτύ­ων μεταφορών

Αξί­ζει αν σημειω­θεί πως οι ανά­γκες μετα­φο­ράς προ­ϊ­ό­ντων και εμπο­ρευ­μά­των τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν πολ­λα­πλα­σια­στεί και σε συν­δυα­σμό με τη γεω­γρα­φι­κή θέση της χώρας καθι­στούν τις ελλη­νι­κές θάλασ­σες έναν διε­θνή κόμ­βο. Συγκε­κρι­μέ­να από τα στοι­χεία και μόνο για τον Πει­ραιά, του μεγα­λύ­τε­ρου λιμα­νιού της χώρας και τέταρ­του στην Ευρώ­πη (2020), η δια­κί­νη­ση εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων για το 2020 (5.437.477), παρά την παν­δη­μία, ήταν πολύ κοντά στα επί­πε­δα του 2019 (5.648.056) και σαφώς υψη­λό­τε­ρη από το 2018 (4.907.913). Ταυ­τό­χρο­να και σε επί­πε­δο του­ρι­στι­κής κίνη­σης ήδη το 2021 η επα­νεκ­κί­νη­ση της κρουα­ζιέ­ρας επε­τεύ­χθη σε ποσο­στό 60% του 2019 (αριθ­μός κρουα­ζιε­ρό­πλοιων) ενώ για το 2022, βάσει και των προ­κρα­τή­σε­ων, ανα­μέ­νε­ται αύξη­ση 18% στον Πει­ραιά, με περισ­σό­τε­ρα από 700 κρουα­ζιε­ρό­πλοια να κατα­φθά­νουν όταν το 2019, προ παν­δη­μί­ας, οι αντί­στοι­χες αφί­ξεις ήταν 622.

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να και με τα σχε­τι­κά ετή­σια στοι­χεία (ελλη­νι­κή υπη­ρε­σία διε­ρεύ­νη­σης ναυ­τι­κών ατυ­χη­μά­των και συμ­βά­ντων) ναυ­τι­κών συμ­βά­ντων η αυξη­τι­κή τάση είναι ξεκά­θα­ρη, καθώς ακό­μα και το 2020 (εν μέσω παν­δη­μί­ας με ιδιαί­τε­ρα μειω­μέ­νη κίνη­ση) τα ναυ­τι­κά συμ­βά­ντα ήταν 631, 19% περισ­σό­τε­ρα από το 2019 (531), το 2018 ήταν 471, το 2017 458 και το 2016 μόλις 400. Ναυ­τι­κά περι­στα­τι­κά τα οποία κοστί­ζουν στους εργα­ζο­μέ­νους, στις επι­χει­ρή­σεις, στο περι­βάλ­λον και απει­λούν κάθε χρό­νο τα νησιά μας..

Σε αυτό ακρι­βώς το πλαί­σιο οι επεν­δύ­σεις για την ναυ­πή­γη­ση σύγ­χρο­νων ρυμουλ­κών, απορ­ρυ­πα­ντι­κών αλλά και για ναυα­γο­σω­στι­κών ώστε να μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των χωρι­κών υδά­των της χώρας είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για την προ­στα­σία των νησιών και των θαλασ­σών μας από ναυ­τι­κά ατυ­χή­μα­τα και τις τρα­γι­κές περι­βαλ­λο­ντι­κές και οικο­νο­μι­κές συνέ­πειες τους.

Ταυ­τό­χρο­να οφεί­λου­με να σημειώ­σου­με πως εκπέ­μπε­ται το απο­λύ­τως λάθος μήνυ­μα για την ανά­πτυ­ξη του κλά­δου και της Ναυ­τι­λί­ας αλλά και την προ­σέλ­κυ­ση οποιασ­δή­πο­τε επεν­δυ­τι­κής προ­σπά­θειας καθώς η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των σύγ­χρο­νων αυτών πλω­τών μέσων κατα­σκευά­ζο­νται στα Ελλη­νι­κά ναυ­πη­γεία. Η μη έντα­ξη των επεν­δύ­σε­ων αυτών στον «Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο» απει­λεί χιλιά­δες θέσεις εργα­σί­ας αλλά και σημα­ντι­κά κεφά­λαια για τα Ελλη­νι­κά Ναυ­πη­γεία.

Επι­πλέ­ον, την ίδια στιγ­μή που η Τουρ­κία προ­χω­ρά­ει στη ναυ­πή­γη­ση 8 νέων σύγ­χρο­νων ρυμουλ­κών – ναυα­γο­σω­στι­κών σκα­φών, με στό­χο την κάλυ­ψη του Αιγαια­κού θαλάσ­σιου χώρου, η χώρα μας, με τη συγκε­κρι­μέ­νη πολι­τι­κή επι­λο­γή, αρνεί­ται, πέραν κάθε λογι­κής, να ενθαρ­ρύ­νει την επέν­δυ­ση ιδιω­τι­κών κεφα­λαί­ων σε σύγ­χρο­να και εξε­λεγ­μέ­να ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά και αντιρ­ρυ­πα­ντι­κά πλοία, ελα­χι­στο­ποιώ­ντας τις εθνι­κές δυνα­τό­τη­τες θαλάσ­σιας αρω­γής και θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο ακό­μα και την Εθνι­κή κυριαρχία.

Έχου­με κατα­θέ­σει την πρό­τα­ση μας να προ­βλε­φθεί ρητά στο Σχέ­διο Νόμου η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο προ­ά­γο­ντας την ασφά­λεια αλλά και την προ­στα­σία των λιμέ­νων και θαλασ­σών μας και αξιο­ποιώ­ντας την κορυ­φαία θέση παγκο­σμί­ως της Ελλη­νι­κής Ναυ­τι­λί­ας. Από την πλευ­ρά της όμως η Πολι­τεία κωφεύ­ει, επι­μέ­νο­ντας σε προ­σχη­μα­τι­κούς δια­λό­γους αγνο­ώ­ντας τους κιν­δύ­νους αλλά και τους Ευρω­παϊ­κούς Κανο­νι­σμούς δια­κυ­βεύ­ο­ντας τη στή­ρι­ξη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, ναυ­τι­λί­ας αλλά και της περι­βαλ­λο­ντι­κής προ­στα­σί­ας των θαλασ­σών και ακτών μας.

Καλού­με τους αρμό­διους, Υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, κύριο Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη, και Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, κύριο Νικό­λαο Παπα­θα­νά­ση, να απα­ντή­σουν για ποιο λόγο αγνο­ούν την Ευρω­παϊ­κή Νομο­θε­σία και ναρ­κο­θε­τούν το Εθνι­κό Στοί­χη­μα της ανά­πτυ­ξης μίας ασφα­λούς και περι­βαλ­λο­ντι­κά πρά­σι­νης ναυ­σι­πλο­ΐ­ας αλλά και ενός εμπο­ρευ­μα­τι­κού και του­ρι­στι­κού κόμ­βου διε­θνών προ­δια­γρα­φώνΗ Πολι­τεία οφεί­λει να λει­τουρ­γή­σει με υπευ­θυ­νό­τη­τα προ­ω­θώ­ντας ένα «Ανα­πτυ­ξια­κό Νομο­σχέ­διο» το οποίο θα ενθαρ­ρύ­νει τις επεν­δύ­σεις στην ασφα­λή, και περι­βαλ­λο­ντι­κά και οικο­νο­μι­κά, ναυ­σι­πλο­ΐα στη χώρα.

Κοι­νο­ποί­η­ση: