10/05/2022
ΤΑ ΝΕΑ

Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά προσφέρουν υπηρεσίες σε 8.000 πλοία που διέρχονται τα ελληνικά ύδατα κάθε χρόνο

Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο και στην ασφά­λεια της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, ωστό­σο βρί­σκο­νται στην «αθέ­α­τη πλευ­ρά». Ο ρόλος για τα ρυμουλ­κά πλοία, τα οποία υπο­στη­ρί­ζουν 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα σε ετή­σια βάση. Οι ελλη­νι­κές εται­ρεί­ες του κλά­δου δια­θέ­τουν πλού­σια εμπει­ρία καθώς έχουν πάρει μέρος σε ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λα διε­θνή συμ­βά­ντα όπως η ναυα­γιαί­ρε­ση του πλοί­ου «MSC Carla» το 1997, το οποίο κόπη­κε στα δύο λόγω ακραί­ων και­ρι­κών συν­θη­κών στον Ατλα­ντι­κό, αλλά και στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες όπως στην πρό­σφα­τη επι­χεί­ρη­ση ναυα­γιαί­ρε­σης και προ­στα­σί­ας του θαλασ­σί­ου περι­βάλ­λο­ντος στο ναυά­γιο του «Euroferry Olympia» βόρεια της Κέρκυρας.

Η συμ­βο­λή του κλά­δου δεν περιο­ρί­ζε­ται εκεί, αλλά έχει και εθνι­κές δια­στά­σεις. Όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας είναι η συμ­βο­λή του κλά­δου στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των θαλάσ­σιων ερευ­νών για υδρο­γο­νάν­θρα­κες στις ελλη­νι­κές θάλασσες.

Όπως τονί­ζει ο ίδιος, τα τελευ­ταία χρό­νια η Ένω­ση έχει ανα­πτύ­ξει μια στε­νή επι­κοι­νω­νία και συνερ­γα­σία με τους αρμό­διους κρα­τι­κούς φορείς, καθώς οι θαλάσ­σιες έρευ­νες για κοι­τά­σμα­τα υδρο­γο­ναν­θρά­κων, όσο και η όλη δια­δι­κα­σία εξό­ρυ­ξης και εκμε­τάλ­λευ­σής τους, προ­ϋ­πο­θέ­τουν τη συν­δρο­μή ορι­σμέ­νων ειδι­κών πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης υπε­ρά­κτιων δρα­στη­ριο­τή­των. Πρό­κει­ται για εξει­δι­κευ­μέ­να πλοία με αυστη­ρές τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές, ικα­νά να αντε­πε­ξέλ­θουν σε μία ευρεία γκά­μα επι­χει­ρη­σια­κών απαι­τή­σε­ων και μέλη της Ένω­σης ήδη δια­θέ­τουν τέτοιου είδους πλοία, τα οποία ωστό­σο δρα­στη­ριο­ποιού­νται ως επί το πλεί­στον στο εξωτερικό.

Ήδη μέλη της Ένω­σης έχουν επί­ση­μα εκφρά­σει την ισχυ­ρή βού­λη­σή τους να εντά­ξουν στο εθνι­κό νηο­λό­γιο 1S πλοία υπο­στή­ρι­ξης υπε­ρά­κτιων εγκα­τα­στά­σε­ων που δια­θέ­τουν (Offshore Support Vessels) και τα οποία επί του παρό­ντος πλέ­ουν και εκτε­λούν εργα­σί­ες υπό ξένη σημαία.

Ο Παύ­λος Ξηρα­δά­κης υπο­στη­ρί­ζει πως ο κλά­δος δεν τυγ­χά­νει στή­ρι­ξης ανά­λο­γα με τη σημα­σία του. Ειδι­κά σε μια στιγ­μή που ανα­δύ­ε­ται η απει­λή της Τουρ­κί­ας, η οποία έχει ανα­νε­ώ­σει με σύγ­χρο­να ναυα­γο­σω­στι­κά ρυμουλ­κά τον στό­λο της, προ­κει­μέ­νου να αντα­πο­κρι­θεί στις νέες προ­κλή­σεις συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των διεκ­δι­κή­σε­ών της στην έρευ­να και διά­σω­ση στο Αιγαίο. Κομ­βι­κής σημα­σί­ας θεω­ρεί­ται η δημιουρ­γία ενός σύγ­χρο­νου θεσμι­κού πλαι­σί­ου για τα ρυμουλ­κά, και ενός σύγ­χρο­νου στό­λου ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων σύμ­φω­να με τα ευρω­παϊ­κά και διε­θνή πρότυπα.

Ο ίδιος υπο­γραμ­μί­ζει επί­σης την ανά­γκη να εντα­χθούν οι επεν­δύ­σεις του κλά­δου στον Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, κάτι που ακό­μη δεν έχει γίνει παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­σπά­θειες. Τη στιγ­μή μάλι­στα που οι εται­ρεί­ες του έχουν ανα­κοι­νώ­σει επεν­δύ­σεις άνω των 200 εκατ. ευρώ σε περισ­σό­τε­ρα των 33 σύγ­χρο­νων πλοί­ων, με νέα και­νο­τό­μα συστή­μα­τα γτα την προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περιβάλλοντος.

ΤΟ ΠΡΟ­Ε­ΔΡΙ­ΚΟ ΔΙΑ­ΤΑΓ­ΜΑ. Ο κλά­δος των ρυμουλ­κών ανα­μέ­νει επί­σης και την έκδο­ση ενός Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος για τις προ­δια­γρα­φές των πλοί­ων που είναι μεί­ζο­νος σημα­σί­ας για τρεις βασι­κούς λόγους:

  • Πρώ­τον, ενι­σχύ­ε­ται το επί­πε­δο ασφά­λειας των λιμα­νιών μας. Τα λιμά­νια και οι θάλασ­σές μας γίνο­νται πολύ πιο ασφα­λή και ελκυ­στι­κά σε διε­θνές επίπεδο.
  • Δεύ­τε­ρον, με τις νέες προ­δια­γρα­φές ανα­βαθ­μί­ζε­ται η ναυ­τι­κή αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της χώρας. Η εξα­σφά­λι­ση σύγ­χρο­νων θαλάσ­σιων υπη­ρε­σιών ανα­βαθ­μί­ζει την εικό­να της χώρας και ως του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό και ως εμπο­ρευ­μα­τι­κό κόμβο.
  • Τρί­τον, η ανα­βάθ­μι­ση των προ­σφε­ρό­με­νων υπη­ρε­σιών ως απο­τέ­λε­σμα της προ­σαρ­μο­γής των τεχνι­κών προ­δια­γρα­φών των ρυμουλ­κών στην εξε­λιγ­μέ­νη και καθα­ρή (πρά­σι­νη) τεχνο­λο­γία θα συμ­βά­λει ουσια­στι­κά στη διε­ξα­γω­γή ασφα­λέ­στε­ρων, ταχύ­τε­ρων και περισ­σό­τε­ρων εργα­σιών από τα ρυμουλ­κά και τα πλη­ρώ­μα­τά τους.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Κοι­νο­ποί­η­ση: