28/06/2021

Προσάραξη του m/v RIVER THAMES

Την 8η Ιου­νί­ου 2021 πρω­ι­νές ώρες, η εται­ρεία μας “Megatugs Salvage & Towage” ενη­με­ρώ­θη­κε ότι το φορ­τη­γό πλοίο “River Thames”, έμφορ­το με προ­ο­ρι­σμό τον λιμέ­να της Αλε­ξάν­δρειας, προ­σά­ρα­ξε νότια του νησιού Φορ­με­ντέ­ρα στην Ισπανία.

Αργό­τε­ρα την ίδια ημέ­ρα η πλοιο­κτή­τρια εται­ρεία του ανα­φε­ρό­με­νου πλοί­ου ανέ­θε­σε στην Megatugs την διά­σω­ση του πλοί­ου και του φορ­τί­ου αυτού μέσω της διε­θνούς συμ­βά­σε­ως LOF 2020.

Άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­κε και μετέ­βη στην περιο­χή του συμ­βά­ντος εξει­δι­κευ­μέ­νο συνερ­γείο ναυα­γιαι­ρε­σί­ας της Megatugs καθώς και ναυα­γο­σω­στι­κό ρυμουλ­κό κατάλ­λη­λης ελκτι­κής δύνα­μης για την απο­κόλ­λη­ση του προ­σα­ραγ­μέ­νου πλοί­ου από το σημείο.

Επι­πλέ­ον, η Megatugs κινη­το­ποί­η­σε και μετέ­φε­ρε στην περιο­χή υπο­στη­ρι­κτι­κό σκά­φος με κατάλ­λη­λο αντιρ­ρυ­πα­ντι­κό εξο­πλι­σμό ήτοι πνευ­στά πλω­τά φράγ­μα­τα, ελαιο­συλ­λέ­κτη (skimmer), απορ­ρο­φη­τι­κά υλι­κά κ.α., ως μέτρο για την προ­στα­σία του θαλασ­σί­ου περιβάλλοντος.

Κατό­πιν ολο­κλή­ρω­σης των απα­ραί­τη­των εργα­σιών από το προ­σω­πι­κό ναυα­γιαι­ρε­σί­ας και κατά­θε­σης του σχε­τι­κού πλά­νου απο­κόλ­λη­σης του πλοί­ου στις αρμό­διες τοπι­κές αρχές, το φορ­τη­γό πλοίο “River Thames” απο­κολ­λή­θη­κε επι­τυ­χώς και παρα­δό­θη­κε στους πλοιο­κτή­τες του την 15η Ιου­νί­ου 2021 μεσημ­βρι­νές ώρες.

Κοι­νο­ποί­η­ση: