09/05/2022
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυαγοσωστικά.
Μελέ­τες τις οποί­ες έχει θέσει στη διά­θε­ση του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας, από το οποίο περι­μέ­νει άμε­σα σχε­τι­κές πρωτοβουλίες.
Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες δια­βά­στε την παρα­κά­τω συνέ­ντευ­ξη της Ένωσης.

Megatugs- Συμ­φω­νεί­τε ότι οι επι­πτώ­σεις του Covid-19 έχουν επι­τα­χύ­νει τις δια­δι­κα­σί­ες ψηφιο­ποί­η­σης της ναυ­τι­λί­ας; Πως η Ένω­ση σας αξιο­ποί­η­σε αυτή τη μεγά­λη πρόκληση;
Το βέβαιον είναι πως η παν­δη­μία της Covid-19 λει­τούρ­γη­σε κατα­λυ­τι­κά, ώστε να επι­τα­χυν­θούν οι εξε­λί­ξεις στην κατεύ­θυν­ση του ψηφια­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού. Η παν­δη­μία δεν δημιούρ­γη­σε την ανά­γκη ψηφιο­ποί­η­σης της οικο­νο­μί­ας, αλλά λει­τούρ­γη­σε ως επι­τα­χυ­ντής στην ψηφιο­ποί­η­ση πολ­λών κλα­δών και φυσι­κά και στη ναυ­τι­λία, μία δια­δι­κα­σία η υλο­ποί­η­ση της οποί­ας ήταν ήδη σχε­δια­σμέ­νη. Παρά το γεγο­νός πως η ναυ­τι­λία παρα­δο­σια­κά είχε χαμη­λά επί­πε­δα ψηφιο­ποί­η­σης, αντα­πο­κρι­θή­κα­με άμε­σα στις ανά­γκες που προ­έ­κυ­ψαν από τις νέες συν­θή­κες και με τάχι­στα βήμα­τα προ­χω­ρή­σα­με σε σημα­ντι­κές ενέρ­γειες προς αυτή την κατεύ­θυν­ση. Η εξ απο­στά­σε­ως εργα­σία, η οποία συνε­χί­ζει και εφαρ­μό­ζε­ται, η αξιο­ποί­η­ση των νέων ψηφια­κών εργα­λεί­ων και λύσε­ων για την διεκ­πε­ραί­ω­ση εργα­σιών και εγγρά­φων, κ.α., απο­τέ­λε­σαν σημα­ντι­κές παρα­μέ­τρους στην προ­σπά­θεια μας, συμ­βάλ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να στην απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη και απο­δο­τι­κό­τε­ρη λει­τουρ­γία των επι­χει­ρή­σε­ων του κλά­δου στις ιδιαί­τε­ρες και πολ­λές φορές ακραί­ες συν­θή­κες που προέκυψαν.
Παράλ­λη­λα, με βασι­κό γνώ­μο­να τη βέλ­τι­στη κάλυ­ψη των ανα­γκών των πελα­τών και της αγο­ράς και μέσω της αξιο­ποί­η­σης της τεχνο­λο­γί­ας και των νέων και­νο­τό­μων λύσε­ων, οι εται­ρί­ες μέλη της Ένω­σης κινού­νται προς τη νέα ψηφια­κή επο­χή, δημιουρ­γώ­ντας ένα νέο πιο σύγ­χρο­νο, πιο αντα­γω­νι­στι­κό και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό κλά­δο. Επι­πλέ­ον η Ένω­σή μας στο­χεύ­ο­ντας στην καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των μελών της, ανα­βάθ­μι­σε και εκσυγ­χρό­νι­σε την ιστο­σε­λί­δα της προ­σθέ­το­ντας νέες λει­τουρ­γί­ες και νέα ψηφια­κά εργα­λεία. Ταυ­τό­χρο­να, με τη συμ­με­το­χή της σε ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα (MOSES, Η2020) παρα­κο­λου­θεί και συμ­με­τέ­χει στις εξε­λί­ξεις της τεχνο­λο­γί­ας, αντα­πο­κρι­νό­με­νη με συνέ­πεια στις ανά­γκες της νέας ψηφια­κής εποχής.

- Πιστεύ­ε­τε ότι η αυξα­νό­με­νη ανά­γκη για πρά­σι­νες και βιώ­σι­μες ναυ­τι­λια­κές λει­τουρ­γί­ες έχουν οδη­γή­σει στην ανά­πτυ­ξη νέων και­νο­τό­μων υπη­ρε­σιών και λύσεων;
Είναι γεγο­νός πως η ραγδαία ανά­πτυ­ξη των θαλασ­σί­ων μετα­φο­ρών έχει ως φυσι­κό επα­κό­λου­θο την αύξη­ση των κιν­δύ­νων και της επι­βά­ρυν­σης του περι­βάλ­λο­ντος. Ταυ­τό­χρο­να όμως, η σύμπλευ­ση της ναυ­τι­λί­ας με την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη και παγκό­σμια επι­τα­γή. Η στρο­φή επο­μέ­νως σε νέες πρά­σι­νες και βιώ­σι­μες τεχνο­λο­γί­ες είναι μονό­δρο­μος για την αντι­με­τώ­πι­ση τόσο των συνε­πειών της κλι­μα­τι­κής κρί­σης όσο και των περι­βαλ­λο­ντι­κών κιν­δύ­νων από ναυ­τι­κά ατυχήματα.
Οι ευρω­παϊ­κές και διε­θνείς κατευ­θύν­σεις και πρω­το­βου­λί­ες για την προ­ώ­θη­ση της αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης στη ναυ­τι­λία εντεί­νο­νται με ραγδαίο ρυθ­μό, ενι­σχύ­ο­ντας την έρευ­να και ανά­πτυ­ξη νέων λύσε­ων, είτε αυτές προ­έρ­χο­νται από τις εται­ρί­ες ή/και κοι­νο­πρα­ξί­ες εται­ριών είτε μέσα από ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των αλλά και ιδιω­τι­κών φορέων.
Στο πλαί­σιο αυτό η Ένω­σή μας παρα­κο­λου­θεί στε­νά τη συζή­τη­ση περί κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στο χρη­μα­το­δο­τού­με­νο από την Ε.Ε. (Horizon 2020) ερευ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα MOSES, σε συνερ­γα­σία με τη Σχο­λή Ναυ­πη­γών Μηχ/γων Μηχ/κων του ΕΜΠ και εταί­ρους από ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη. Στό­χος μας ως κλά­δος είναι, μέσα από τη συμ­με­το­χή μας και σε άλλα ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα στο άμε­σο μέλ­λον, να συμ­βάλ­λου­με στην ανά­πτυ­ξη μεθό­δων και λύσε­ων για μια πιο πρά­σι­νη και ασφα­λή ναυ­τι­λία. Επι­πλέ­ον, στην παρα­πά­νω κατεύ­θυν­ση είναι στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή των Μελών της Ένω­σης ο εκσυγ­χρο­νι­σμός του στό­λου των πλω­τών μέσων ρυμούλ­κη­σης, ναυα­γιαί­ρε­σης και προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, έχο­ντας ήδη ανα­κοι­νώ­σει από το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι τον προ­γραμ­μα­τι­σμό άνω των 200 εκ. ευρώ επεν­δύ­σε­ων σε περισ­σό­τε­ρα των 35 σύγ­χρο­νων πλοί­ων, με νέα και­νο­τό­μα συστή­μα­τα για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος. Επι­τρέψ­τε μου όμως να σημειώ­σω σε αυτό το σημείο πως οφεί­λει και η Πολι­τεία να στη­ρί­ξει αυτόν τον κομ­βι­κής σημα­σί­ας εκσυγ­χρο­νι­σμό του κλά­δου μας, τόσο με την στή­ρι­ξη των επεν­δύ­σε­ων αυτών από τον Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο – κάτι που παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες παρεμ­βά­σεις μας αρνεί­ται πει­σμα­τι­κά η Ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης & Επεν­δύ­σε­ων – όσο και με την άμε­ση νομο­θέ­τη­ση νέων σύγ­χρο­νων προ­δια­γρα­φών των μέσων αυτών.
Είναι και­ρός να ανα­λά­βουν όλοι τις ευθύ­νες τους στη δια­σφά­λι­ση και ανά­πτυ­ξη των πρά­σι­νων μετα­φο­ρών και της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, κάτι για το οποίο δεσμεύ­τη­κε ο ίδιος ο Πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, σε όλα τα πεδία. Δεν είναι απλά ανά­γκη αλλά υπο­χρέ­ω­ση, υπο­χρέ­ω­ση για μια παγκό­σμια ναυ­τι­λια­κή δύνα­μη όπως η Ελλά­δα. Η Ένω­ση και οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου είναι έτοι­μοι να αντα­πο­κρι­θούν, αλλά πρέ­πει και η Πολι­τεία να κάνει το χρέ­ος της ολο­κλη­ρώ­νο­ντας αυτήν την κρί­σι­μη μεταρ­ρύθ­μι­ση δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα στή­ρι­ξης αυτών των ζωτι­κής σημα­σί­ας επεν­δύ­σε­ων για την Ελλη­νι­κή Ναυ­τι­λία, με τον Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο αλλά και με το σχε­τι­κό Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα για τις νέες προ­δια­γρα­φές των ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών άμεσα.

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών ζητάει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τα ρυμουλκά- Πιστεύ­ε­τε στον κρί­σι­μο ρόλο του ανθρώ­πι­νου παρά­γο­ντα στη ναυ­τι­λία; Η νέα τεχνο­λο­γία απει­λεί τον παρα­δο­σια­κό τρό­πο δια­χεί­ρι­σης πλοίων;
Ο ανθρώ­πι­νος παρά­γο­ντας έχει κρί­σι­μο, κομ­βι­κό θα έλε­γα ρόλο δια­χρο­νι­κά στον κλά­δο της ναυ­τι­λί­ας. Ήταν, είναι και θα είναι το Α και το Ω. Ταυ­τό­χρο­να, π ανά­πτυ­ξη των νέων τεχνο­λο­γιών στο­χεύ­ει στο να διευ­κο­λύ­νει και να ενι­σχύ­σει τις δυνα­τό­τη­τες και ικα­νό­τη­τες του ανθρώ­πι­νου παρά­γο­ντα και κυρί­ως να παρέ­χει μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια. Συνε­πώς, είναι σίγου­ρο πως ο τρό­πος δια­χεί­ρι­σης και λει­τουρ­γί­ας των πλοί­ων θα προ­σαρ­μο­στεί στις νέες ταχέ­ως μετα­βαλ­λό­με­νες συν­θή­κες, αξιο­ποιώ­ντας σύγ­χρο­νες πρα­κτι­κές και νέες τεχνο­λο­γί­ες, κάτι το οποίο απο­τε­λεί ένα πεδίο ευκαι­ριών για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό, την ασφα­λή και πρά­σι­νη ναυ­σι­πλο­ΐα αλλά και τη μεί­ω­ση των ναυ­τι­κών ατυχημάτων.

- Οι εται­ρεί­ες διά­σω­σης συνέ­χι­σαν να συγ­χω­νεύ­ο­νται δημιουρ­γώ­ντας μεγά­λες κοι­νο­πρα­ξί­ες. Ποια είναι τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα αυτής της στρα­τη­γι­κής (ισχυ­ρή δυνα­τό­τη­τα σε επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης και δια­πραγ­μά­τευ­ση LOF συμβολαίων);
Είναι αλή­θεια πως, κυρί­ως, οικο­νο­μι­κοί λόγοι οδή­γη­σαν στη δημιουρ­γία κοι­νο­πρα­ξιών, όχι τόσο στο χώρο των εται­ρειών διά­σω­σης, όσο κυρί­ως στο χώρο των ρυμουλ­κών λιμέ­νος. Σε κάθε περί­πτω­ση, η δημιουρ­γία μεγα­λύ­τε­ρων εται­ρι­κών σχη­μά­των επι­φέ­ρει οικο­νο­μί­ες κλί­μα­κας και συμ­βάλ­λει στην οικο­νο­μι­κή βιω­σι­μό­τη­τα των εται­ρειών του κλά­δου, μειώ­νο­ντας το κόστος των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών. Παράλ­λη­λα, σε ό,τι αφο­ρά στη δια­πραγ­μά­τευ­ση LOF συμ­βο­λαί­ων, η ύπαρ­ξη κοι­νο­πρα­ξιών προ­σφέ­ρει πολ­λά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα, τόσο σε επι­χει­ρη­σια­κό όσο και σε οικο­νο­μι­κό επίπεδο.

- Περι­γράψ­τε μας τα πρό­τυ­πα ποιό­τη­τας, περι­βαλ­λο­ντι­κής δια­χεί­ρι­σης, υγεί­ας και ασφά­λειας που προ­ω­θεί η Ένω­ση σας;
Τα μέλη της Ένω­σης τηρούν όλες τις διε­θνείς, αυστη­ρές απαι­τή­σεις και εφαρ­μό­ζουν τις πλέ­ον σχο­λα­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες και κανό­νες που διέ­πουν την ορθή και ασφα­λή λει­τουρ­γία των πλω­τών μέσων του κλά­δου αλλά και τις διε­θνούς ναυ­τι­λί­ας. Ταυ­τό­χρο­να επι­χει­ρούν ακο­λου­θώ­ντας απα­ρέ­γκλι­τα και τις οδη­γί­ες του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής. Κάθε εται­ρεία – μέλος μας, βασι­κό άξο­να στη λει­τουρ­γί­ας της έχει τη δια­σφά­λι­ση της παρο­χής ποιο­τι­κών υπη­ρε­σιών ενώ και η ίδια η Ένω­ση μας υπο­στη­ρί­ζει και ενι­σχύ­ει κάθε προ­σπά­θεια και πρω­το­βου­λία προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση. Σε αυτό ακρι­βώς το πλαί­σιο και σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό και τις ανα­γκαί­ες αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο θεσμι­κό πλαί­σιο για τα ρυμουλ­κά και τα ναυα­γο­σω­στι­κά. Μελέ­τες τις οποί­ες έχου­με θέσει στη διά­θε­ση στου Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας, από το οποίο περι­μέ­νου­με άμε­σα σχε­τι­κές πρωτοβουλίες.

- Ποια είναι τα μελ­λο­ντι­κά σας σχέ­δια σε μια συνε­χώς αβέ­βαιη αγορά;
Σε μία επο­χή αβε­βαιό­τη­τας, η ικα­νό­τη­τα ευε­λι­ξί­ας και προ­σαρ­μο­γής είναι καθο­ρι­στι­κές παρά­με­τροι προ­κει­μέ­νου να μπο­ρείς αντα­πε­ξέλ­θεις εγκαί­ρως και απο­τε­λε­σμα­τι­κά στις προ­κλή­σεις και τους κιν­δύ­νους που ελλο­χεύ­ουν. Σε αυτά τα αχαρ­το­γρά­φη­τα νερά ως κλά­δος οφεί­λου­με – και αυτό κάνου­με – να παρα­κο­λου­θού­με από κοντά τις τεχνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις και και­νο­το­μί­ες οι οποί­ες προ­σφέ­ρουν περισ­σό­τε­ρες και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κές λύσεις και επι­λο­γές, ώστε άνθρω­ποι και αγα­θά να μετα­φέ­ρο­νται με ασφά­λεια και σεβα­σμό προς το περι­βάλ­λον. Ως εκ τού­του βρι­σκό­μα­στε σε διαρ­κή συνερ­γα­σία με πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα, ακα­δη­μαϊ­κούς φορείς, διε­θνείς οργα­νι­σμούς και εξει­δι­κευ­μέ­νους συμ­βού­λους με στό­χο τόσο να υπο­στη­ρί­ζου­με απο­τε­λε­σμα­τι­κά τις εται­ρί­ες – μέλη μας όσο και να πρω­το­πο­ρού­με στην αντι­με­τώ­πι­ση των νέων προ­κλή­σε­ων. Μόνον έτσι μπο­ρού­με να δια­σφα­λί­ζου­με στο μέλ­λον την ασφα­λή και πρά­σι­νη δια­κί­νη­ση των χιλιά­δων πλοί­ων – πολ­λά από τα οποία είναι γιγα­ντιαί­ων δια­στά­σε­ων – που διέρ­χο­νται κάθε χρό­νο από τις ελλη­νι­κές θάλασ­σες καθώς και την πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση ναυ­τι­κών ατυχημάτων.

Πηγή: ΕΛΝΑΒΙ

Κοι­νο­ποί­η­ση: