23/06/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρατηγικής σημασίας για τη χώρα ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών για ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά
Επενδύσεις άνω των 120 εκ. ευρώ από μέλη της ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία του εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των προ­δια­γρα­φών για ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά για τη χώρα υπο­γράμ­μι­σε η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα. Παράλ­λη­λα, ανα­κοι­νώ­θη­καν επεν­δύ­σεις άνω των 120 εκ. ευρώ, από εται­ρί­ες μέλη της Ένω­σης, με την από­κτη­ση 35 νέων σκα­φών τα τελευ­ταία χρό­νια, σύγ­χρο­νης τεχνο­λο­γί­ας και συμ­βα­τών με τις διε­θνείς προ­δια­γρα­φές, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την ανα­πτυ­ξια­κή τους πρόθεση.

Ο Πρό­ε­δρος της Ένω­σης, κύριος Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, σημεί­ω­σε πως το Προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα που ανα­κοί­νω­σε πρό­σφα­τα η Πολι­τεία για τις προ­δια­γρα­φές των ρυμουλ­κών πλοί­ων είναι στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας και σημα­ντι­κό όχι μόνο για τον κλά­δο και τον υγιή αντα­γω­νι­σμό, αλλά και για­τί: 1) είναι θέμα ασφά­λειας των λιμα­νιών για τη θωρά­κι­ση της απρό­σκο­πτης εμπο­ρευ­μα­τι­κής και του­ρι­στι­κής λει­τουρ­γί­ας τους, 2) είναι θέμα ασφά­λειας των Ελλη­νι­κών θαλασ­σών από ατυ­χή­μα­τα και επί­σης 3) είναι θέμα αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, διό­τι η εξα­σφά­λι­ση σύγ­χρο­νων θαλάσ­σιων υπη­ρε­σιών ανα­βαθ­μί­ζει τη διε­θνή εικό­να της χώρας και ως του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό και ως εμπο­ρευ­μα­τι­κό κόμ­βο.

Στο πλαί­σιο αυτό, τα τελευ­ταία 2 χρό­νια η Ένω­ση βρί­σκε­ται σε συνε­χή και συστη­μα­τι­κή συνερ­γα­σία με την ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής πολι­τι­κής για την έκδο­ση των νέων σύγ­χρο­νων προ­δια­γρα­φών για τα ρυμουλ­κά πλοία και έχει κατα­θέ­σει εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νο σχέ­διο και συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για τις προ­δια­γρα­φές, βάσει διε­θνών δεδο­μέ­νων και μελε­τών. Ειδι­κά, όσον αφο­ρά στις προ­δια­γρα­φές των ρυμουλ­κών, η Ένω­ση έχει προ­χω­ρή­σει ήδη σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο σε ειδι­κή μελέ­τη, η οποία κατα­τέ­θη­κε στο Υπουρ­γείο, ώστε να συν­δρά­μει σε αυτήν την προσπάθεια.

Παράλ­λη­λα, ανα­φο­ρά έγι­νε και στις επι­πλέ­ον προ­τά­σεις που κατέ­θε­σε η Ένω­ση στο πλαί­σιο της δια­βού­λευ­σης για το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα, για τη βέλ­τι­στη λει­τουρ­γία του νέου πλαι­σί­ου, οι οποί­ες αφο­ρούν στα εξής σημεία:

  • Τα μέσα πυρό­σβε­σης των ρυμουλ­κών πλοί­ων, που εμπλέ­κο­νται σε υπη­ρε­σί­ες επι­φυ­λα­κής δεξα­με­νό­πλοιων και πετρε­λαϊ­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, θα πρέ­πει να συμ­βα­δί­ζουν με τα διε­θνή πρό­τυ­πα (FiFi 1,2 &3).
  • Τα πυρο­σβε­στι­κά μέσα των ρυμουλ­κών πλοί­ων θα πρέ­πει να συμπε­ρι­λη­φθούν στις υπο­χρε­ω­τι­κές και όχι στις συνι­στώ­με­νες δια­τά­ξεις του ΠΔ.
  • Διόρ­θω­ση των τύπων για το υπο­λο­γι­σμό της απαι­τού­με­νης ελκτι­κής δύνα­μης των πλοίων.
  • Χρή­ση των σύγ­χρο­νων ρυμουλ­κών πλοί­ων (διπλέ­λι­κα ή ελι­κο­πι­δά­λια) στα μεγά­λα και πολυ­σύ­χνα­στα λιμάνια.

Επι­πλέ­ον, έμφα­ση δόθη­κε και στην επι­τα­κτι­κή ανά­γκη εκσυγ­χρο­νι­σμού του θεσμι­κού πλαι­σί­ου των τεχνι­κών προ­δια­γρα­φών και των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων, σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο από ποτέ τη στιγ­μή που η Τουρ­κία ανα­πτύσ­σε­ται στον τομέα αυτό ταχύ­τα­τα. Προ­δια­γρα­φές βάσει των οποί­ων θα μπο­ρούν να καλυ­φθούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες των χωρι­κών υδά­των της χώρας, κάλυ­ψη της ΑΟΖ και διε­νέρ­γεια Έρευ­νας – Διά­σω­σης (SAR).Με αυτόν το στό­χο η Ένω­ση βρί­σκε­ται σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση και ήδη διε­ξά­γει αντί­στοι­χα ειδι­κή μελέ­τη σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο για τις προ­δια­γρα­φές των ναυα­γο­σω­στι­κών, την οποία και θα κατα­θέ­σει στην Πολιτεία.

«Από τις Ελλη­νι­κές θάλασ­σες διέρ­χο­νται κάθε χρό­νο χιλιά­δες πλοία γιγα­ντιαί­ων δια­στά­σε­ων. Με δεδο­μέ­νη αυτήν την αυξη­μέ­νη κίνη­ση των μεγα­λύ­τε­ρων πλοί­ων η συν­δρο­μή των ρυμουλ­κών στον από­πλου και κατά­πλου των θαλάσ­σιων αυτών γιγά­ντων είναι κομ­βι­κής σημα­σί­ας. Την εικο­σα­ε­τία 2000–2020 σημειώ­θη­καν συνο­λι­κά 243 προ­σα­ρά­ξεις στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλα­γος. Θαλάσ­σια ατυ­χή­μα­τα που οδή­γη­σαν σε ναυά­για, όπως του Sea Diamond στη Σαντο­ρί­νη, του Express Samina έξω από την Πάρο, του Cabrera Βόρεια της Άνδρου, του Αγία Ζώνη στον Σαρω­νι­κό, κ.α. είχαν τρα­γι­κές συνέ­πειες σε ανθρώ­πι­νες ζωές, στη ρύπαν­ση της θαλάσ­σιας και παρά­κτιας περιο­χής αλλά και τερά­στιο οικο­νο­μι­κό κόστος – και όσον αφο­ρά στο ύψος των απο­ζη­μιώ­σε­ων και όσον αφο­ρά στις τοπι­κές του­ρι­στι­κές και αλιευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Σήμε­ρα πολ­λά από αυτά τα ναυά­για παρα­μέ­νουν στο βυθό των Ελλη­νι­κών θαλασ­σών, εξα­κο­λου­θώ­ντας να απο­τε­λούν εστί­ες περι­βαλ­λο­ντι­κής και οικο­νο­μι­κής απει­λής. Σε αυτό ακρι­βώς το σημείο η θεσμο­θέ­τη­ση σύγ­χρο­νων τεχνι­κών προ­δια­γρα­φών όχι μόνο για τα ρυμουλ­κά αλλά και για τα ναυα­γο­σω­στι­κά τα οποία θα μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των χωρι­κών υδά­των της χώρας, κάλυ­ψη της ΑΟΖ και διε­νέρ­γεια SAR, είναι μονό­δρο­μος» υπο­γράμ­μι­σε ο Πρό­ε­δρος της Ένωσης.

«Σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο από ποτέ, χρεια­ζό­μα­στε ένα νέο σύγ­χρο­νο θεσμι­κό πλαί­σιο για υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σί­ες στους τομείς της ρυμούλ­κη­σης, της επι­θα­λάσ­σιας αρω­γής, της ναυα­γιαί­ρε­σης και της προ­στα­σί­ας του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, αντί­στοι­χες του επι­πέ­δου της κορυ­φαί­ας παγκο­σμί­ως Ναυ­τι­λί­ας που δια­θέ­του­με. Οι εται­ρί­ες μέλη της Ένω­σης στη­ρί­ζουν αυτήν την προ­σπά­θεια εκσυγ­χρο­νι­σμού του πλαι­σί­ου προ­χω­ρώ­ντας σε επεν­δύ­σεις άνω των 120 εκ. ευρώ. Επεν­δύ­σεις στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για τη χώρα και ως του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό και ως παγκό­σμιο εμπο­ρευ­μα­τι­κό κόμ­βο» σημεί­ω­σε ο κύριος Ξηραδάκης.

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 8.000 πλοία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: