Παύλος Ξηραδάκης: Ανάγκη για ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο αντίστοιχο της ναυτιλίας μας

Ακο­λου­θεί η συνέ­ντευ­ξη με τον Παύ­λο Ξηρα­δά­κη, Πρό­ε­δρο του ΔΣ της Ελλη­νι­κής Ένω­σης πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών, ναυα­γο­σω­στι­κών, αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & πλοί­ων υπο­στή­ρι­ξης υπεράκτιων…

Διώρυγα της Κορίνθου

Ανάγκη επίσπευσης των εργασιών στη διώρυγα της Κορίνθου

Πει­ραιάς 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 07/2021 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥ­ΣΙΑΣ ΑΝΩ­ΝΥ­ΜΟΣ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΔΙΩ­ΡΥ­ΓΑΣ ΚΟΡΙΝ­ΘΟΥ ΥΠΟ­ΨΙΝ: Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜ­ΒΟΥ­­­ΛΟΥ- ΔΗΜΗ­ΤΡΙΑ­ΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ…