01/09/2021

Άμε­ση υπήρ­ξε η κινη­το­ποί­η­ση του Υπουρ­γού Ναυ­τι­λί­ας & Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, κυρί­ου Γιάν­νη Πλα­κιω­τά­κη, αλλά και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών του Υπουρ­γεί­ου καθώς και της Διεύ­θυν­σης Θαλασ­σί­ου Περι­βάλ­λο­ντος ανα­φο­ρι­κά με το περι­στα­τι­κό του ναυα­γί­ου του φορ­τη­γού πλοί­ου «SEA BIRD» (σημαί­ας Τόγκο), στο Μυρ­τώο Πέλα­γος ανα­το­λι­κά της Πελο­πον­νή­σου και συγκε­κρι­μέ­να στη θαλάσ­σια περιο­χή 0,2 ναυ­τι­κών μιλί­ων βορειο­α­να­το­λι­κά της βρα­χο­νη­σί­δας “ΚΑΡΑ­ΒΙ”, κατό­πιν πρό­σκρου­σής του. Το πλοίο ταξί­δευε από την Ουκρα­νία με προ­ο­ρι­σμό την Τυνη­σία μετα­φέ­ρο­ντας 7.000 τόνους σίτου και περί­που 150 τόνους καύ­σι­μα, ενώ και τα 16 άτο­μα του πλη­ρώ­μα­τος δια­σώ­θη­καν από την Ελλη­νι­κή Ακτοφυλακή.

Από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 28ης Αυγού­στου και υπό τον άρι­στο συντο­νι­σμό του Υπουρ­γεί­ου και του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος κινη­το­ποι­ή­θη­καν άμε­σα τα μέλη της ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΗΣ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ για τον περιο­ρι­σμό της θαλάσ­σιας ρύπαν­σης από τη διαρ­ροή των καυ­σί­μων. Έξι εξι­δει­κευ­μέ­να ρυμουλ­κά / ναυα­γο­σω­στι­κά με αντιρ­ρυ­πα­ντι­κό εξο­πλι­σμό (φράγ­μα­τα, skimmers, αντλί­ες, απορ­ρο­φη­τι­κά υλι­κά, κατα­δυ­τι­κό εξο­πλι­σμό, κ.α.) έσπευ­σαν άμε­σα στον τόπο του ατυ­χή­μα­τος ήδη από τις πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του, συν­δρά­μο­ντας στις προ­σπά­θειες των αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών σκα­φών του Λιμε­νι­κού Σώματος.

Τα ρυμουλ­κά που συμ­με­τέ­χουν στην επι­χεί­ρη­ση είναι τα εξής (Ρυμουλ­κό / Εταιρεία):

  • DOLPHIN I / Megatugs Salvage & Towage
  • ΜΕΓΑ­ΛΟ­ΧΑ­ΡΗ XIV / Megatugs Salvage & Towage
  • CHRISTOS XXVII / Spanopoulos
  • ECO PIRAEUS / Antipollution
  • AEGIS I / Environmental Protection Engineering
  • ΑΚΤΑΙΑ / Environmental Protection Engineering

Ενώ στην περιο­χή επι­χει­ρούν και βοη­θη­τι­κές λέμβοι.

Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 29ης Αυγού­στου, ξεκί­νη­σαν τόσο ενα­έ­ριες (με χρή­ση drone) όσο και θαλάσ­σιες επι­θε­ω­ρή­σεις, με σκο­πό να εντο­πι­στούν οι πετρε­λαιο­κη­λί­δες και να γίνει απο­τε­λε­σμα­τι­κή κατα­νο­μή των πόρων. Κατά τη διάρ­κεια των επι­θε­ω­ρή­σε­ων, εντο­πί­στη­καν εκτε­τα­μέ­νες πετρε­λαιο­κη­λί­δες σε από­στα­ση έως και 7 μιλί­ων νότια του στίγ­μα­τος του ναυα­γί­ου. Στη συνέ­χεια τα πλω­τά μέσα τοπο­θε­τή­θη­καν με τέτοιο τρό­πο ώστε να καλύ­πτουν ταυ­τό­χρο­να τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή περιο­χή πραγ­μα­το­ποιώ­ντας ρίψη και έλξη φραγ­μά­των, περι­συλ­λο­γή πετρε­λαί­ου από την επι­φά­νεια τηςθά­λασ­σας με χρή­ση skimmer και skimmer vessel αλλά και με τη χρή­ση απορ­ρο­φη­τι­κών υλικών.

Ταυ­τό­χρο­να, σε πλή­ρη συνερ­γα­σία και συντο­νι­σμό με το Υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας & Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής και τις λιμε­νι­κές αρχές συνε­χί­ζο­νται, σε καθη­με­ρι­νή βάση και με αδιά­κο­πη έντα­ση, οι ενα­έ­ριες και θαλάσ­σιες επι­θε­ω­ρή­σεις καθώς και η περι­συλ­λο­γή πετρε­λαί­ου από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας και τις επό­με­νες μέρες. Ενώ, ήδη προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται επι­θε­ώ­ρη­ση των γει­το­νι­κών ακτών για τυχόν ευρή­μα­τα ρύπανσης.

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 8.000 πλοία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: