Η Εταιρεία

Το Εθνι­κό Ναυ­τι­λια­κό Πρα­κτο­ρείο είναι μία εται­ρεία που προ­σφέ­ρει κάθε­τα ολο­κλη­ρω­μέ­νες ναυ­τι­λια­κές υπη­ρε­σί­ες, με έδρα το λιμά­νι της Σού­δας Χανί­ων και δρα­στη­ριο­ποί­η­ση σε όλα τα λιμά­νια της Ελλά­δας αλλά και της Μεσογείου.

Οι υπη­ρε­σί­ες περι­λαμ­βά­νουν Ναυ­τι­λια­κή πρα­κτό­ρευ­ση, Υπη­ρε­σί­ες Ρυμουλ­κών και πλω­τών μέσων όπως φορ­τη­γί­δων, σκά­φη μετα­φο­ρών φορ­τί­ων και επι­βα­τών, υπη­ρε­σί­ες αντιρ­ρύ­παν­σης και πλω­τών παρεμ­βυ­σμά­των πλοίων.

Επι­πρό­σθε­τα η εται­ρεία προ­σφέ­ρει και υπη­ρε­σί­ες Προ­στα­σί­ας και Ασφά­λειας που περι­λαμ­βά­νουν ανά­πτυ­ξη Force Protection και 24ωρη φύλα­ξη από εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό ασφαλείας.

Η 20ετή εμπει­ρία του προ­σω­πι­κού και των στε­λε­χών του Εθνι­κού Ναυ­τι­λια­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, οι ολο­κλη­ρω­μέ­νες και πρω­το­πο­ρια­κές λύσεις, οι αυστη­ρές δια­δι­κα­σί­ες, καθώς και τα σύγ­χρο­να μέσα και εργα­λεία καθι­στούν την εται­ρεία έτοι­μη για την άμε­ση και ποιο­τι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­ση πελα­τών και συνεργατών.

Photo Gallery