Η Εταιρεία

Με σταθ­μό το Λαύ­ριο Αττι­κής, είμα­στε σε θέση να αντα­πο­κρι­θού­με ταχέ­ως σε κάθε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης. Έμπει­ρο πλή­ρω­μα ναυ­τι­κών εκπαι­δευ­μέ­νο κατάλ­λη­λα για εργα­σί­ες επι­φυ­λα­κών. Ομά­δα καβο­δε­τών υπεύ­θυ­νοι για το χει­ρι­σμό και την πρόσ­δε­ση σκαφών.

Το γρα­φείο μας λει­τουρ­γεί 24 ώρες το 24 ωρο, 365 ημέ­ρες το χρό­νο, εξα­σφα­λί­ζο­ντας απο­τε­λε­σμα­τι­κές λει­τουρ­γί­ες λιμέ­νων. Είμα­στε έτοι­μοι να χει­ρι­στού­με οποιο­δή­πο­τε αίτη­μα salvage με εγγύ­η­ση άμε­σης αντα­πό­κρι­σης. Προ­τε­ραιό­τη­τά μας η διά­σω­ση ζωής και ιδιο­κτη­σί­ας καθώς και η προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περιβάλλοντος.

Η εμπειρία μας, η τεχνική μας υποδομή, ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός και η επάνδρωση των αποστολών μας με επαγγελματίες, επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Photo Gallery