Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

Συνεχείς ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας της Ένωσης

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με…

Χανιά | Έτσι ξεφορτώνουν το ναυαγισμένο πλοίο στην Κίσαμο – Εντυπωσιακό βίντεο από ψηλά

Τις εργα­σί­ες εκφόρ­τω­σης που εκτε­λού­νται στο πλοίο Manassa Rose, το οποίο ναυά­γη­σε ανοι­χτά της θάλασ­σας της Κισά­μου στις 25 Ιανουαρίου…

Όμιλος V Group: Δημοσίευση του 1ου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2020

Τον 1ο Απο­λο­γι­σμό Εται­ρι­κής Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης δημο­σί­ευ­σε ο Όμι­λος Εται­ρειών VGroup σύμ­φω­να με τα διε­θνή πρό­τυ­πα GRIStandards, AA 1000 και SASB, στον οποίο παρου­σιά­ζε­ται ανα­λυ­τι­κά ο τρόπος…

Σημαντική επιτυχία της Ένωσης

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων σημεί­ω­σε σημα­ντι­κή επι­τυ­χία κατό­πιν προ­σπα­θειών του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου,…

Άμεση η κινητοποίηση για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου «SEA BIRD»

Άμε­ση υπήρ­ξε η κινη­το­ποί­η­ση του Υπουρ­γού Ναυ­τι­λί­ας & Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, κυρί­ου Γιάν­νη Πλα­κιω­τά­κη, αλλά και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών του Υπουργείου… 

Spanopoulos Group S.A.: Προσάραξη του Μ/Υ ΑLMAHA, σε αβαθή στα Λιχαδονήσια, Βόρειος Ευβοικός, την 27 Ιουλίου 2021.

Προ­σά­ρα­ξη Μ/Υ ΑLMAHA, μήκους 41,40μ. σε αβα­θή στα Λιχα­δο­νή­σια, Βόρειος Ευβοι­κός, την 27 Ιου­λί­ου 2021. Το ρυμουλ­κό Christos ΧVII κλήθηκε…

Επιχείρηση – αποκόλληση της θαλαμηγού που προσάραξε στο Λιχαδονήσι

Στο τελι­κό στά­διο για την απο­κόλ­λη­ση και την απο­μά­κρυν­σή της από τα αβα­θή του μικρού Λιχα­δο­νη­σί­ου, βρί­σκε­ται η εντυ­πω­σια­κή θαλαμηγός…