16/02/23
Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, στην ασφά­λεια των εμπο­ρευ­μά­των αλλά και στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και ανά­πτυ­ξη των ελλη­νι­κών λιμέ­νων και κατά προ­έ­κτα­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, ανα­φέρ­θη­κε το σύνο­λο των ομι­λη­τών, στην ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών, Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκταστάσεων.

Στην ημε­ρί­δα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Πει­ραιά, έγι­νε παρου­σί­α­ση και ανά­λυ­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος, μέσω του οποί­ου ορί­ζε­ται ο Κανο­νι­σμός περί ρύθ­μι­σης των ρυμουλ­κών πλοί­ων, ανα­φο­ρι­κά με τις τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης και κατα­σκευ­ής, της δύνα­μης έλξης, του πυρο­σβε­στι­κού και αντιρ­ρυ­πα­ντι­κού εξο­πλι­σμού και τρο­πο­ποιεί­ται το παλαιό­τε­ρο, το ΠΔ 1337/1981.

Ο Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών και Πλοί­ων Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων, κ. Παύ­λος Ξηρα­δά­κης εξέ­φρα­σε στην ομι­λία του την ικα­νο­ποί­η­σή του για το ΠΔ, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «μία χρο­νί­ζου­σα παθο­γε­νής κατά­στα­ση βρί­σκει την θερα­πεία της χάρη στο ενδια­φέ­ρον που επέ­δει­ξε ο Υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας κ. Πλα­κιω­τά­κης καθώς και η ηγε­σία του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, τους οποί­ους ευχα­ρι­στού­με και συγ­χαί­ρου­με θερμά».

Πρό­σθε­σε ότι «επί πολ­λά έτη η σχε­τι­κή νομο­θε­σία της χώρας μας υστε­ρού­σε σε σχέ­ση με την αντί­στοι­χη Διε­θνή και Ευρω­παϊ­κή Νομο­θε­σία καθι­στώ­ντας τις ρυμουλ­κι­κές μας υπη­ρε­σί­ες υπο­δε­έ­στε­ρες αυτών που προ­σφέ­ρο­νται σε άλλους ευρω­παϊ­κούς λιμέ­νες» και πως «η παλαιό­τη­τα του στό­λου των ρυμουλ­κών και η μικρή ελκτι­κή τους δύνα­μη, σε συν­δυα­σμό με την ναυ­πή­γη­ση όλο και μεγα­λύ­τε­ρων εμπο­ρι­κών και επι­βα­τι­κών πλοί­ων, εξε­λί­χθη­καν σε παρά­γο­ντες ανα­σφά­λειας για τα πλη­ρώ­μα­τα, τους επι­βά­τες, τα πλοία, τις λιμε­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις και το θαλάσ­σιο περιβάλλον».

Ο κ. Ξηρα­δά­κης επι­σή­μα­νε ότι «το περιε­χό­με­νο του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος πρέ­πει να γίνει κτή­μα όλων των εμπλε­κο­μέ­νων, διό­τι μόνον έτσι θα μπο­ρέ­σου­με να αντα­πο­κρι­θού­με γρή­γο­ρα και ουσια­στι­κά στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις που θέτει» και πρό­σθε­σε πως «η ενη­μέ­ρω­ση και ο διά­λο­γος μετα­ξύ όλων των σχε­τι­ζό­με­νων φορέ­ων, πιστεύ­ου­με πως θα ανα­δεί­ξει την αξία της παρο­χής ρυμουλ­κι­κών υπη­ρε­σιών όχι με γνώ­μο­να το πρό­σκαι­ρο κέρ­δος αλλά αντι­θέ­τως, με γνώ­μο­να την ασφά­λεια των ανθρώ­πων, των πλοί­ων, των εμπο­ρευ­μά­των, των εγκα­τα­στά­σε­ων και φυσι­κά του
περιβάλλοντος».

Υπεν­θύ­μι­σε παράλ­λη­λα ότι με γνώ­μο­να την ομα­λή και απρό­σκο­πτη διε­νέρ­γεια εμπο­ρι­κών πρά­ξε­ων εντός των λιμέ­νων, την προ­στα­σία των λιμέ­νων αυτών ως χώρων ζωτι­κής σημα­σί­ας και τη δρα­στη­ριο­ποί­η­σή μας εντός ενός πλαι­σί­ου υγιούς αντα­γω­νι­σμού, με ίσες ευκαι­ρί­ες ‑και ευθύ­νες- σε όλους τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου μας, « η Ένω­σή μας πρω­το­στά­τη­σε στην ανά­δει­ξη του θέμα­τος και σε ευθυ­γράμ­μι­ση με αντί­στοι­χες παρεμ­βά­σεις τόσο των σωμα­τεί­ων των Πλοη­γών όσο και των Πλη­ρω­μά­των των Ρυμουλ­κών, υπο­στή­ρι­ξε σε συνερ­γα­σία με την σχο­λή Ναυ­πη­γών του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυ­τε­χνεί­ου την προ­σπά­θεια του Υπουρ­γεί­ου, για την εκπό­νη­ση και έκδο­ση ενός Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις του κλά­δου μας καθώς και του Ευρω­παϊ­κού Κανο­νι­σμού 352/2017. Τα αδιά­σει­στα επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία της μελέ­της που εκπο­νή­θη­κε από Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο επι­βε­βαί­ω­σαν την ορθό­τη­τα των από­ψε­ων που κατά και­ρούς δια­τυ­πώ­θη­καν από την Ένω­σής μας, γεγο­νός το οποίο απο­δει­κνύ­ει ότι οι από­ψεις των μελών μας δεν απη­χούν υστε­ρό­βου­λες συντε­χνια­κές προ­σεγ­γί­σεις αλλά στη­ρί­χθη­καν στην εμπει­ρία, στην τεχνο­γνω­σία και στη ναυ­το­σύ­νη τους».

Ο κ. Νίκος Βεντί­κος, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής της Σχο­λής Ναυ­πη­γών-Μηχα­νο­λό­γων- Μηχα­νι­κών του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυ­τε­χνεί­ου, αφού επι­σή­μα­νε ότι τα ελλη­νι­κά ρυμουλ­κά είναι παλιάς κατα­σκευ­ής σε αντί­θε­ση με το σύνο­λο σχε­δόν των ευρω­παϊ­κών που είναι νεό­τευ­κτα, ανα­φέρ­θη­κε σε τέσ­σε­ρα θετι­κά σημεία του ΠΔ 83/2022: Α) Ότι υπάρ­χει από­λυ­ση εναρ­μό­νι­ση με τη διε­θνή νομο­θε­σία και πρό­τυ­πα. Β) Ότι λαμ­βά­νε­ται υπό­ψιν ως βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό μέγε­θος η δύνα­μη έλξης του ρυμουλ­κού. Γ) Ότι ορί­ζε­ται το ΒP (ελκτι­κή δύνα­μη) ως βασι­κό μέγε­θος και απαι­τεί­ται πιστο­ποί­η­ση. Δ) Ότι οι λιμέ­νες έχουν πλέ­ον συγκε­κρι­μέ­νες οδη­γί­ες για να μπο­ρούν να δώσουν οδη­γί­ες ανά­θε­σης στους κυβερ­νή­τες, τόσο των ρυμουλ­κών όσο και των ρυμουλκόμενων
πλοίων.

Ο κ. Σωτή­ρης Σκού­πας, Lead Specialist Stability and Load Line,Lloyd’s Register,Piraeus Technical Support Office, υπο­γράμ­μι­σε ότι με το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα τίθε­νται κανο­νι­σμοί για όλα τα ρυμουλ­κά που κατα­σκευά­ζο­νται από το 2020 και μετά αλλά και για όσα άνω των 24ων μέτρων είχαν κατα­σκευα­σθεί νωρί­τε­ρα. Τόνι­σε ότι το ΠΔ συγκε­ντρώ­νει όλους τους κανο­νι­σμούς του ΙΜΟ (Διε­θνής Οργα­νι­σμός Ναυ­σι­πλοί­ας) και υπο­γράμ­μι­σε ότι πολ­λά από τα ρυμουλ­κά πλοία στην Ελλά­δα, πρέ­πει να προ­σαρ­μο­σθούν με τα νέα δεδο­μέ­να πριν το τέλος του 2023.

Ο κ. Δημή­τρης Ιατρί­δης, Εκτε­λε­στι­κός Διευ­θυ­ντής της Ένω­σης Λιμέ­νων Ελλά­δας, επει­σή­μα­νε ότι το νέο ΠΔ απο­τε­λεί σημα­ντι­κό βήμα για την ελλη­νι­κή ναυ­τι­λία και εκτί­μη­σε ότι θα εξα­σφα­λι­σθεί μεσο­μα­κρο­πρό­θε­σμα η ευη­με­ρία όλων των εμπλε­κο­μέ­νων μερών. Παράλ­λη­λα, εξέ­φρα­σε για ακό­μη μία φορά τη στή­ρι­ξη της Ε.ΛΙΜ.Ε στο αίτη­μα της ‘Ενω­σης για τη δια­τή­ρη­ση της φορο­λο­γί­ας των πλοιο­κτη­τών στο 5%.

Ο κ. Svein Ostreng, εκπρό­σω­πος της JASON ENGINEERING AS NORWAY, εται­ρεί­ας πρω­το­πό­ρου στη σχε­δί­α­ση, παρα­γω­γή και εγκα­τά­στα­ση συστη­μά­των πυρό­σβε­σης για ρυμουλ­κά πλοία, ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις πυρο­σβε­στι­κής ικα­νό­τη­τας από τα ρυμουλ­κά πλοία.

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 10.000 πλοία.

Ημερίδα για το Π.Δ.83/2022

Κοι­νο­ποί­η­ση: