20/07/21
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SEAVIEWS

Η ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ ανα­κοι­νώ­νει τη στή­ρι­ξη και συμ­με­το­χή της στο ερευ­νη­τι­κό έργο SEAVIEWS (SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution, ADRION Interreg). Στο πλαί­σιο αυτό η Ένω­ση με βασι­κό γνώ­μο­να την παρο­χή ποιο­τι­κών υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος και την ουσια­στι­κή πρό­λη­ψη της θαλάσ­σιας ρύπαν­σης συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στη δημιουρ­γία εθνι­κού παραρ­τή­μα­τος για το δίκτυο προ­στα­σί­ας των θαλάσ­σιων υδά­των της περιο­χής εφαρ­μο­γής του έργου δηλα­δή, της Αδρια­τι­κής και του Ιονί­ου Πελά­γους (Greek Marine Pollution Hub).

Στό­χος του έργου SEAVIEWS είναι η ανά­πτυ­ξη ενός και­νο­τό­μου συστή­μα­τος έγκαι­ρης ειδο­ποί­η­σης για την πρό­λη­ψη και τη δια­χεί­ρι­ση περι­στα­τι­κών θαλάσ­σιας ρύπαν­σης από διά­φο­ρες πηγές (πετρε­λαιο­κη­λί­δες, θαλάσ­σια απορ­ρίμ­μα­τα, κλπ.). Παράλ­λη­λα, το έργο θα δημιουρ­γή­σει ένα δια­κρα­τι­κό δίκτυο δεδο­μέ­νων με στό­χο τη συλ­λο­γή, απο­θή­κευ­ση και ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων για την ποιό­τη­τα του θαλάσ­σιου νερού, τα οποία προ­έρ­χο­νται από έξυ­πνους αισθη­τή­ρες εγκα­τε­στη­μέ­νους σε κρί­σι­μα στα­θε­ρά και κινού­με­να σημεία στην περιο­χή της Αδρια­τι­κής και του Ιονίου.

Επι­πλέ­ον, στο πλαί­σιο του έργου θα δημιουρ­γη­θούν και τα Εθνι­κά Κέντρα Ανα­φο­ράς για τη θαλάσ­σια ρύπαν­ση (National Marine Pollution Hubs) με στό­χο την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κοι­νού και την πρό­λη­ψη της θαλάσ­σιας ρύπαν­σης. Τα National Marine Pollution Hubs θα λαμ­βά­νουν υπό­ψη τις ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες σε εθνι­κό επί­πε­δο, τη νομο­θε­σία, τα υπάρ­χο­ντα σχέ­δια δρά­σης και πρω­τό­κολ­λα αντι­με­τώ­πι­σης της θαλάσ­σιας ρύπαν­σης καθώς και το επί­πε­δο ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του κοι­νού ως προς την προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος. Μέσα από τη δρά­ση τους, θα προ­σεγ­γί­ζο­νται οι ειδι­κές εθνι­κές ανά­γκες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την εμπει­ρία και την τεχνο­γνω­σία των φορέ­ων που συμ­με­τέ­χουν, λει­τουρ­γώ­ντας ως ένα «ζωντα­νό», δια­δρα­στι­κό δίκτυο που θα επι­τρέ­πει τη διαρ­κή και ελεύ­θε­ρη ροή πληροφοριών.

Η ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 8.000 πλοία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: