Η Εταιρεία

Ο Όμι­λος εται­ρειών Σπα­νό­που­λος, ξεκί­νη­σε ως οικο­γε­νεια­κή επι­χεί­ρη­ση έχο­ντας πάνω από 50 χρό­νια εμπει­ρί­ας σε συν­δυα­σμό με ευρεία σει­ρά δρα­στη­ριο­τή­των στα θαλάσ­σια και παρά­κτια έργα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το δικό μας πλω­τό εξο­πλι­σμό πολ­λα­πλών χρή­σε­ων, ώστε να είναι σύμ­φω­νο με τις τελευ­ταί­ες πρα­κτι­κές και εξε­λί­ξεις της ναυτιλίας.

Προ­σφέ­ρου­με ένα πλή­ρες δίκτυο θαλάσ­σιων υπη­ρε­σιών που βασί­ζο­νται σε ένα ευρύ φάσμα και­νο­τό­μων, ανα­βαθ­μι­σμέ­νων και άκρως παρα­γω­γι­κών σκα­φών, ενώ απο­τε­λού­με μια οικο­νο­μι­κώς απο­δο­τι­κή και ευέ­λι­κτη λύση για την αντι­με­τώ­πι­ση ιδιαί­τε­ρα απαι­τη­τι­κών επιχειρήσεων.

Στον Όμι­λό μας, απα­σχο­λού­με αφιε­ρω­μέ­νους στον κοι­νό στό­χο μας, πλή­ρως καταρ­τι­σμέ­νους και έμπει­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασ­σα. Πιστεύ­ου­με ακρά­δα­ντα στην ομα­δι­κή εργα­σία και σε ένα τεχνο­λο­γι­κά σύγ­χρο­νο περι­βάλ­λον, γι’ αυτό μερι­μνού­με ώστε πάντα να τρο­φο­δο­τού­με τους εργα­ζο­μέ­νους μας με κίνη­τρα και να δια­τη­ρού­με τα συστή­μα­τα μας ενη­με­ρω­μέ­να στις πιο πρό­σφα­τες τεχνο­λο­γι­κές εξελίξεις.

Απώ­τε­ρος στό­χος μας είναι να αγω­νι­ζό­μα­στε για από­λυ­τη απο­δο­τι­κό­τη­τα σε όλες μας τις δρα­στη­ριό­τη­τες καθώς και για την επί­τευ­ξη πλή­ρους αξιο­πι­στί­ας και ικα­νο­ποί­η­σης των πελα­τών μας σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χου­με. Η επι­τυ­χία στον κλά­δο μας δεν έρχε­ται τυχαία. Αντι­θέ­τως, είναι το απο­τέ­λε­σμα σκλη­ρής δου­λειάς προς την κατεύ­θυν­ση της επαγ­γελ­μα­τι­κής ικα­νο­ποί­η­σης των ανα­γκών των πελα­τών μας, συνο­δευό­με­νη από μια στα­θε­ρή δέσμευ­ση στην ποιότητα.

Κάνο­ντας την ασφά­λεια προ­τε­ραιό­τη­τα της κινη­τη­ρί­ου δύνα­μής μας, είμα­στε σε θέση να φέρ­νου­με εις πέρας απο­τε­λε­σμα­τι­κές, απο­δο­τι­κές και ιδιαί­τε­ρης ποιό­τη­τας δια­δι­κα­σί­ες και ολο­κλη­ρω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες σε όλους τους πελά­τες μας.

Μέσω των ιδιό­κτη­των εγκα­τα­στά­σε­ων του ναυ­πη­γεί­ου μας, το οποίο είναι ένα μονα­δι­κό μέρος για να φιλο­ξε­νή­σει όλους τους τύπους των σκα­φών και mega yachts, προ­σφέ­ρου­με υψη­λού επι­πέ­δου ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κές υπηρεσίες.

Οι υπη­ρε­σί­ες μας παρέ­χο­νται και υπο­στη­ρί­ζο­νται από δικό μας τεχνι­κό προ­σω­πι­κό, στε­λέ­χη και πλη­ρώ­μα­τα καθώς και μέσω δια­δι­κα­σιών δια­χεί­ρι­σης έργου και HSQE διαδικασίες.

Οι αξί­ες μας βέβαια δε μένουν μόνο στα λόγια. Αντί­θε­τα, έχουν υπάρ­ξει οι αρω­γοί μας στο να αντα­πε­ξέλ­θου­με στις διά­φο­ρες προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζου­με και η κατευ­θυ­ντή­ρια δύνα­μή μας για το μέλ­λον. Ένα από τα θεμε­λιώ­δη κίνη­τρα, το οποίο μας στή­ρι­ξε για να φτά­σου­με ψηλά σε όλους αυτούς τους δια­φο­ρε­τι­κούς τομείς των επι­χει­ρη­μα­τι­κών μας δρα­στη­ριο­τή­των είναι το σύν­θη­μα που ενδυ­να­μώ­νει την αέναη προ­σπά­θεια όλων:
… “Εμείς θα προ­χω­ρή­σου­με ακό­μη περισσότερο …”

Photo Gallery

Videos