21/07/2021

Στις 3 Ιου­λί­ου 2021, το ρυμουλ­κό CHRISTOS XXIV, BP 55T, κινη­το­ποι­ή­θη­κε να παρά­σχει βοή­θεια ρυμούλ­κη­σης στο έμφορ­το πλοίο γενι­κού φορ­τί­ου “BOTHNIA”, IMO no: 9229087, από ανοι­χτή θάλασ­σα σε στίγ­μα lat. 28–59.9N Long 036–45.3W, όπου έπλεε παρα­συ­ρό­με­νο, λόγω τεχνι­κού προ­βλή­μα­τος στο κινη­τή­ρα του πλοί­ου. Στις 8 Ιου­λί­ου, το ρυμουλ­κό προ­σέγ­γι­σε το πλοίο και άμε­σα ξεκί­νη­σε η ρυμούλ­κη­σή του. Στις 19 Ιου­λί­ου το πλοίο παρα­δό­θη­κε με ασφά­λεια όπου αγκυ­ρο­βό­λη­σε στο Las Palmas Grand Canaria.

Κοι­νο­ποί­η­ση: