20/02/2022
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων

H Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­στή­ρι­ξε και προ­ώ­θη­σε δυνα­μι­κά και με υψη­λή έντα­ση σε πολι­τι­κό και επι­κοι­νω­νια­κό επί­πε­δο με συνε­χείς ενέρ­γειες επι­κοι­νω­νί­ας και δημο­σιό­τη­τας την πρό­βλε­ψη να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ενι­σχύ­σε­ων των επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων στον κλά­δο εξο­πλι­σμού πλω­τών μέσων παρο­χής υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης λιμέ­νων (γερα­νοί, ρυμουλ­κά, ναυα­γο­σω­στι­κά, απορ­ρυ­πα­ντι­κά κλπ.) στο νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο, σύμ­φω­να και με τον Ευρω­παϊ­κό Κανο­νι­σμό. Παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­σπά­θειες, τη διαρ­κή επι­κοι­νω­νία με την ηγε­σία του αρμό­διου Υπουρ­γεί­ου αλλά και την έντο­νη δημο­σιό­τη­τα του θέμα­τος αυτό δεν επε­τεύ­χθη λόγω της άρνη­σης του Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης κ. Ν. Παπα­θα­νά­ση και της Πολι­τι­κής Ηγε­σί­ας του Υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης συνο­λι­κά.

Συγκε­κρι­μέ­να στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης και ψηφο­φο­ρί­ας του ανα­πτυ­ξια­κού νόμου στή­ρι­ξαν τις θέσεις της ΕΝΩ­ΣΗΣ για την δια­σφά­λι­ση της ασφα­λούς και περι­βαλ­λο­ντι­κά καθα­ρής ναυ­σι­πλο­ΐ­ας για τις ελλη­νι­κές θάλασ­σες αλλά και τους ελλη­νι­κούς λιμέ­νες οι παρα­κά­τω βουλευτές :

Παρέμβαση του Πρόεδρου του ΕΒΕΠ

Παρέμ­βα­ση υπέρ της Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων έκα­νε και ο Πρό­ε­δρος του ΕΒΕΠ, Βασί­λης Κορ­κί­δης με επι­στο­λή στους αρμό­διους υπουρ­γούς Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη και Νίκο Παπα­θα­νά­ση, καθώς και στον πρό­ε­δρο και τα μέλη της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Παρα­γω­γής και Εμπο­ρί­ου της Βουλής.

Ενέργειες Δημοσιότητας για τον αναπτυξιακό νόμο

Πλη­θώ­ρα ΜΜΕ 136 δημο­σί­ευ­σαν και ανα­φέρ­θη­καν στις εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νες θέσεις της ΕΝΩ­ΣΗΣ για τον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο ενώ παράλ­λη­λα δόθη­καν συνε­ντεύ­ξεις από τον Πρό­ε­δρο κ. Παύ­λο Ξηρα­δά­κη σε αρκε­τές ραδιο­φω­νι­κές εκπο­μπές, παρά­γο­ντας υψη­λής έντα­σης και έκτα­σης δημο­σιό­τη­τα σε Εθνι­κής αλλά και τοπι­κής εμβέ­λειας ΜΜΕ υψη­λής επι­σκε­ψη­μό­τη­τας, ανα­γνω­σι­μό­τη­τας και ακρο­α­μα­τι­κό­τη­τας για το θέμα.

Αρθρογραφία
Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του Προέδρου της Ένωσης κ. Παύλου Ξηραδάκη
Αρθρογραφία του Προέδρου
Εδώ μπορείτε να δείτε τις ολοκληρωμένες προτάσεις της ΕΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση Δελτίου Τύπου της Ένωσης
Τίτλος Πηγή
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος αντί­κει­ται στον Ευρω­παϊ­κό Κανο­νι­σμό για τις λιμε­νι­κές ενισχύσεις elnavi.eu
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες lawandorder.gr
Τρ. Αλε­ξιά­δης : Φυσι­κά με τον Παύ­λο 1 Voice 1voice.gr
Τρ. Αλε­ξιά­δης : Φυσι­κά με τον Παύλο speedynews.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός νόμος ανι­σο­τή­των και απο­κλει­σμών: Οι τοπο­θε­τή­σεις των βου­λευ­τών ΣΥΡΙ­ΖΑ ΠΣ στη Βου­λή :: left.gr left.gr
Ομι­λία Θ. Δρί­τσα κατά τη συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής του σ/ν του Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης & Επεν­δύ­σε­ων “Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανάπτυξη” syriza.gr
Τα σημεία των και­ρών και οι χαμέ­νες ευκαι­ρί­ες για την αντι­με­τώ­πι­σή τους – Οικο­νο­μι­κός Ταχυδρόμος ot.gr
Ομι­λία Τρ. Αλε­ξιά­δη στη συζή­τη­ση του σχε­δί­ου νόμου του Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανάπτυξη syriza.gr
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος pressworld.eu
Βασί­λης Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος peiraiasnews.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός: Ευκαι­ρί­ες και κίν­δυ­νοι για τη βιω­σι­μό­τη­τα των λιμέ­νων CSR Index csrindex.gr
ΕΒΕΠ:7 προ­τά­σεις με στο­χευ­μέ­νες θεμα­τι­κές ενι­σχύ­σεις στον Νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο greece.shafaqna.com
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος agrinio24.gr
Βελ­τί­ω­ση του νομο­σχε­δί­ου Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη προς όφε­λος των ΜΜΕ ζήτη­σε ο Πρό­ε­δρος του Β.Ε.Π. paron.gr
Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος enikonomia.gr
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελ­θό­ντος και δεν περιο­ρί­ζει την συμ­με­το­χή των ΜμΕ theseanation.gr
Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος economistas.gr
Επτά προ­τά­σεις για στο­χευ­μέ­νες θεμα­τι­κές ενι­σχύ­σεις από το νέο ανα­πτυ­ξια­κό νόμο forin.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» salamina-press.blogspot.com
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Δια­μαρ­τυ­ρία για τη μη έντα­ξη στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο mononews.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος maritimes.gr
Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος ipaidia.gr
Ε.Ε.Π.: Ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες θα απο­βεί καταστροφικός pro-news.gr
Τα σημεία των και­ρών και η παρά­λο­γη άρνη­ση να αξιο­ποι­ή­σου­με τις ευκαι­ρί­ες που έχου­με για την πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση τους, ως πότε; — Οικο­νο­μι­κός Ταχυδρόμος ot.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες nafs.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες libre.gr
Πλοιο­κτή­τες: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες tribune.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο “Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος” newshub.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες – nafs nafs.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες moved.gr
Την βελ­τί­ω­ση του ανα­πτυ­ξια­κού χαρα­κτή­ρα του νομο­σχε­δί­ου Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη προς όφε­λος των μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων ζήτη­σε ο Πρό­ε­δρος του Β.Ε.Π. koinoniki.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος: Η ισχυ­ρή αντί­θε­ση της Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλκών naftikachronika.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός νόμος για λίγους και ισχυρούς efsyn.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος» για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες cycladesvoice.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος: Η ισχυ­ρή αντί­θε­ση της Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλκών naftikachronika.gr
Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελ­θό­ντος Οι επτά προτάσεις mononews.gr
ΕΒΕΠ:7 προ­τά­σεις με στο­χευ­μέ­νες θεμα­τι­κές ενι­σχύ­σεις στον Νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο reporter.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου – Αρχι­πέ­λα­γος, Ναυ­τι­λια­κή πύλη ενημέρωσης arxipelagos.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» portnet.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες bankingnews.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα naxostimes.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – thetimes.gr thetimes.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα tourismtoday.gr
Οι 7 προ­τά­σεις του ΕΒΕΠ για το νέο ανα­πτυ­ξια­κό νόμο paraskhnio.gr
ΕΒΕΠ: 6+1 προ­τά­σεις για τον νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο onlarissa.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός: Ευκαι­ρί­ες και κίν­δυ­νοι για τη βιω­σι­μό­τη­τα των λιμέ­νων CSR Index csrindex.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες indicator.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες moved.gr
Ε.Ε.Π.: Ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες θα απο­βεί καταστροφικός pro-news.gr
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος sofokleousin.gr
Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος powergame.gr
ΕΒΕΠ: 6+1 προ­τά­σεις για τον νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο ot.gr
Παπα­μα­νώ­λης: Να βελ­τιω­θούν τα κίνη­τρα προς όφε­λος των μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων στο σχέ­διο του ανα­πτυ­ξια­κού νόμου mononews.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Δια­μαρ­τυ­ρία για τη μη έντα­ξη στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο enosi rymoulkon navagosostikon: diamartyria gia ti mi entaxi ston anaptyxiako nomo inewsgr.com
Ανα­πτυ­ξια­κός νόμος για λίγους και ισχυ­ρούς ΑΣΕΠ: 470 μόνι­μες θέσεις στο υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης ΑΣΕΠ: Ξεκι­νούν σήμε­ρα Πέμ­πτη οι αιτή­σεις για 1.468 μόνι­μες θέσεις σε Δήμους 4news.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες parapolitika.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος powergame.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος dealnews.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» portnet.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος thetimes.gr thetimes.gr
ΑΣΦΑ­ΛΕΙΑ – nafs nafs.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο νέος Ανα­πτυ­ξια­κός για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα σύμ­φω­να με Ένω­ση Πλοιοκτητών epixeiro.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου msn.com
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελθόντος msn.com
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο νέος Ανα­πτυ­ξια­κός για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα σύμ­φω­να με Ένω­ση Πλοιοκτητών epixeiro.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο “Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος” capital.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος reporter.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοι­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοία moneyreview.gr
Πλοιο­κτή­τες: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες inewsgr.com
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοι­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοία moneyreview.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα» ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος peiraiasnews.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος powergame.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου portcity.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες Λιμε­νι­κά Νέα limenikanea.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα» ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες parapolitika.gr
Maritime Journal – News Infomarine – Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος: Η ισχυ­ρή αντί­θε­ση της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλκών infomarine.net
Ανα­πτυ­ξια­κός νόμος για λίγους και ισχυ­ρούς ΑΣΕΠ: 470 μόνι­μες θέσεις στο υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης ΑΣΕΠ: Ξεκι­νούν σήμε­ρα Πέμ­πτη οι αιτή­σεις για 1.468 μόνι­μες θέσεις σε Δήμους 4news.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα tourismtoday.gr
Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Αντί­δρα­ση της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών για τον Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο ot.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Δια­μαρ­τυ­ρία για τη μη έντα­ξη στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο mononews.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο “Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος” newshub.gr
Maritime Journal – News Infomarine – Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος: Η ισχυ­ρή αντί­θε­ση της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλκών infomarine.net
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες lawandorder.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες libre.gr
Β. Κορ­κί­δης: Ο νέος ανα­πτυ­ξια­κός νόμος θερα­πεύ­ει παθο­γέ­νειες του παρελ­θό­ντος και δεν περιο­ρί­ζει την συμ­με­το­χή των ΜμΕ analitis.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος» για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα» στις ελλη­νι­κές θάλασσες dealnews.gr
Supply Chain Supply Chain – Supply Chain supply-chain.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» infomarine.net
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες cyclades24.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες Λιμε­νι­κά Νέα limenikanea.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα sofokleousin.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο νέος Ανα­πτυ­ξια­κός για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα σύμ­φω­να με Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών orologiaki vomva o neos anaptyxiakos gia tin asfali nafsiploΐa symfona me enosi ploioktiton inewsgr.com
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος reporter.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες bankingnews.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου naftemporiki.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος reporter.gr
Ε.Ε.Π.: Ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες θα απο­βεί καταστροφικός pro-news.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος» για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα» στις ελλη­νι­κές θάλασσες e‑nautilia.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» salamina-press.blogspot.com
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα travel-tourism.news-24.gr
Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου enquire.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος» για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα» στις ελλη­νι­κές θάλασσες dealnews.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος reporter.gr
ΕΒΕΠ: Επτά βελ­τιω­τι­κές προ­τά­σεις για τον νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο dealnews.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα efsyn.gr

 

Social Media
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών: Αντί­θε­τη στην εξαί­ρε­ση του κλά­δου από το Σχέ­διο Ανα­πτυ­ξια­κού Νόμου twitter electromatine.eu
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος»… twitter kykladitis.gr
Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο ανα­πτυ­ξια­κός νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα twitter entypos.com
«Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα» στις Facebook e Nautilia.gr
Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος» για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις Facebook cycladesvoice.gr
Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμ Facebook naxosnews.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες twitter reporter.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες» twitter indicator.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες» twitter law&order.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες» twitter libre.gr
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: «Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασσες» twitter e‑nautilia.gr
Ένω­ση Ρυμουλ­κών — Ναυα­γο­σω­στι­κών: Δια­μαρ­τυ­ρία για τη μη έντα­ξη στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο – mononews twitter mononews.gr
Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμο Facebook greektugowners
Σύμ­φω­να με την Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών εξαι­ρεί­ται από το Σχέ­διο Νό Facebook ΝΑΥΣ
Ένω­ση Ρυμουλ­κών Ναυα­γο­σω­στι­κών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για την ασφα­λή ναυσιπλοΐα» twitter salamina ‑press
Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών: Ωρο­λο­για­κή βόμ­βα ο Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος για Facebook Magazine
Ανα­φο­ρά κατέ­θε­σα σήμε­ρα στη Βου­λή των Ελλή­νων για την άνι­ση μετα­χεί­ρι­ση και εξαί­ρε­ση από τον νέο Ανα­πτυ­ξια­κό νόμο, του κλά­δου Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών και Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών πλοί­ων, ενός κλά­δου που συμ­βάλ­λει στην ασφα­λή λει­τουρ­γία των λιμένων. Facebook Κου­ρου­μπλής Παναγιώτης/Kouroumplis Panagiotis
ΕΒΕΠ: Επτά προ­τά­σεις για στο­χευ­μέ­νες θεμα­τι­κές ενι­σχύ­σεις από το νέο ανα­πτυ­ξια­κό νόμο twitter forin.gr
ΕΒΕΠ: 7 προ­τά­σεις για τον Νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο twitter ot.gr
ΕΒΕΠ: 7 προ­τά­σεις για τον Νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο twitter skyrodos.gr
Αλε­ξια­δης Τρυ­φων : Φυσι­κά με τον Παύ­λο Στην ομι­λία του στη συζή­τη­ση το Facebook pressofficekosyriza
Κοι­νο­ποί­η­ση: