27/07/2021

Το ρυμουλ­κό ΧΡΗ­ΣΤΟΣ LIII διε­ξή­γα­γε επι­τυ­χώς και με ασφά­λεια την ρυμούλ­κη­ση τριών ιχθυο­κλω­βών δια­μέ­τρου 39m το καθέ­να, σε από­στα­ση 6 ναυ­τι­κών μιλί­ων από την αρχι­κή τους θέση, στον κόλ­πο Αργολίδας.

Το ρυμουλ­κό κινη­το­ποι­ή­θη­κε από τη Σαλα­μί­να και έφτα­σε στην Αργο­λί­δα στις 20 Ιου­λί­ου 2021. Το ρυμουλ­κό ρυμούλ­κη­σε για σχε­δόν 12 ώρες με ταχύ­τη­τα 0,5–0,8 κόμ­βους τα δύο κλου­βιά από την αρχι­κή στην νέα θέση υπό ευνοϊ­κές και­ρι­κές συν­θή­κες. Οι εργα­σί­ες ολο­κλη­ρώ­θη­καν αργά το από­γευ­μα στις 21 Ιου­λί­ου. Την επό­με­νη μέρα, το ρυμουλ­κό ξεκί­νη­σε τη ρυμούλ­κη­ση από τις 6πμ, και ολο­κλή­ρω­σε την μετα­κί­νη­ση του τρί­του κλου­βιού με ασφά­λεια στις 14:00. Η ρυμούλ­κη­ση των ιχθυο­κλω­βών ολο­κλη­ρώ­θη­κε επι­τυ­χώς σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες και τον συντο­νι­σμό των υπευ­θύ­νων της φάρ­μας τηρου­μέ­νων των γενι­κών πρα­κτι­κών υδα­το­καλ­λιέρ­γειας, λόγω της ευαι­σθη­σί­ας των ειδών ψαριών.

Κοι­νο­ποί­η­ση: