18/02/2022

Τις εργα­σί­ες εκφόρ­τω­σης που εκτε­λού­νται στο πλοίο Manassa Rose, το οποίο ναυά­γη­σε ανοι­χτά της θάλασ­σας της Κισά­μου στις 25 Ιανουα­ρί­ου (Δεί­τε εδώ ), κατ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
15/02/2022

H  Ελλη­νι­κή Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων  από την πρώ­τη στιγ­μή υποστή …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
29/01/2022

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στο ΣΚΑΙ FM και στην εκπο­μπή «Στο στό­μα του του Νίκου» του Νίκου Υπο­φά­ντη του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλκ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
24/01/2022

Απο­ρί­ες και εύλο­γα ερω­τή­μα­τα γεν­νά η από­φα­σις της κυβερ­νή­σε­ως ‑η οποία δια του επι­κε­φα­λής της δεν φεί­δε­ται επαί­νων για τις ξένες επεν­δύ­σεις εις την χώ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
22/01/2022

Αντι­μέ­τω­πη με μπό­λι­κη εσω­κομ­μα­τι­κή γκρί­νια βρέ­θη­κε η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης για τον νέο ανα­πτυ­ξια­κό νόμο, με την κρι­τι­κή να εστιά­ζε­ται στον α …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
21/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός νόμος – Ελλά­δα ισχυ­ρή ανά­πτυ­ξη» η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυαγοσωστικ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
21/01/2022

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στον ALPHA FM και στην εκπο­μπή «Σεμνά και ταπει­νά» των Γιώρ­γο Κακού­ση / Δημή­τρη Πετρό­που­λου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Π …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
21/01/2022

Ραδιο­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη στα ΠΑΡΑ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΑ FM και στην εκπο­μπή «Πρω­ι­νή πτή­ση» του Τηλέ­μα­χου Σαντο­ρι­ναί­ου του Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
20/01/2022

Αίτη­μα των επι­χει­ρη­μα­τιών του κλά­δου και κατά­θε­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νου σκε­πτι­κού Την έντα­ξη του κλά­δου ρυμουλ­κών – ναυα­γο­σω­στι­κών σκα­φών στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
20/01/2022

Σφυ­ρο­κό­πη­μα δέχτη­κε το ανα­πτυ­ξια­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης από τους φορείς που συμ­με­τεί­χαν στην ακρό­α­ση των εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών προ­σώ­πων, στη χθεσιν …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
20/01/2022

Ωρο­λο­για­κή  βόμ­βα για την ασφα­λή ναυ­σι­πλο­ΐα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες χαρα­κτη­ρί­ζει τον υπό ψήφι­ση « Ανα­πτυ­ξια­κό νόμο – Ελλά­δα ισχυ­ρή ανά­πτυ­ξη» η Ελληνική …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
19/01/2022

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «Ανα­πτυ­ξια­κός Νόμος – Ελλά­δα Ισχυ­ρή Ανά­πτυ­ξη»  η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυαγοσωστικ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →