06/04/2023

Κορυ­φαία στιγ­μή στην περί­ο­δο που δια­νύ­σα­με, ήταν η ίδρυ­ση της Antipollution Egypt σε συνερ­γα­σία με την Αρχή Δια­χεί­ρι­σης της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ στις 19 …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
28/02/2023

Δεί­τε το Σχέ­διο Νόμου – Κώδι­κας Ιδιω­τι­κού Ναυ­τι­κού Δικαί­ου και άλλες επεί­γου­σες δια­τά­ξεις του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής – που βρίσ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
16/02/2023

Στις δυνα­τό­τη­τες και τις προ­κλή­σεις του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 83/2022 για την ασφά­λεια στη ναυ­σι­πλοία, στην προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής και του θαλ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
21/12/2022

Στις 13 και 14 Δεκεμ­βρί­ου 2022 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Soesterberg της Ολλαν­δί­ας, το 5o MOSES Project Board Meeting, με τη συμ­με­το­χή πολ­λών ελλη­νι­κών και …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
03/11/2022

Στιγ­μιό­τυ­πα από την εκδή­λω­ση  παρου­σί­α­σης της έκδο­σης του τεχνι­κού τόμου σχε­τι­κά με την ασφά­λεια στις υπε­ρά­κτιες δρα­στη­ριό­τη­τες πετρε­λαί­ου και αερίου …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
01/07/2022

On 17 April 2022, the geared Bulk Carrier “MAGIC SEAS” (GT 35,812 – DWT 63,500), laden with 60,500 tonnes of petroleum coke, reported loss of propulsi …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
10/05/2022

Ρυμουλ­κά και ναυα­γο­σω­στι­κά προ­σφέ­ρουν υπη­ρε­σί­ες σε 8.000 πλοία που διέρ­χο­νται τα ελλη­νι­κά ύδα­τα κάθε χρό­νο Έχουν κατα­λυ­τι­κό ρόλο στο θαλάσ­σιο εμπό­ριο κ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
09/05/2022

Σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, η Ένω­ση έχει ήδη προ­χω­ρή­σει σε δύο εξει­δι­κευ­μέ­νες μελέ­τες όσον αφο­ρά στον απα­ραί­τη­το εκσυγ­χρο­νι­σμό κα …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
27/04/2022

Πρό­κει­ται για το φορ­τη­γό πλοίο «Manassa Rose M» που έχει κοπεί στα δύο Σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θεί το κου­φά­ρι του φορ …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
06/04/2022

In March 2022, the Panamax Bulk Carrier “TINA IV” (GT 40,170 – DWT 75,200), laden with 66,000 tonnes of Indonesian steam coal, ran aground while trans …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →
30/03/2022

PLACE: L’ILE DU LEVANT – FRANCE (15.01.2022 – 25.01.2022) Spanopoulos Group S.A. was awarded after an International Invitation to Tender to undertake (i …

Κοι­νο­ποί­η­ση:
Διαβάστε Περισσότερα →