17/11/2021

Τον 1ο Απο­λο­γι­σμό Εται­ρι­κής Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης δημο­σί­ευ­σε ο Όμι­λος Εται­ρειών VGroup σύμ­φω­να με τα διε­θνή πρό­τυ­πα GRIStandards, AA 1000 και SASB, στον οποίο παρου­σιά­ζε­ται ανα­λυ­τι­κά ο τρό­πος που επι­δρά θετι­κά στην κοι­νω­νία, την οικο­νο­μία και το περιβάλλον.

Με βασι­κό γνώ­μο­να τις αξί­ες της επι­χει­ρη­μα­τι­κής ηθι­κής, της δια­φά­νειας και της αξιο­πι­στί­ας, στό­χος του Απο­λο­γι­σμού είναι η ενη­μέ­ρω­ση όλων των ενδια­φε­ρό­με­νων μερών, καθώς και του ευρύ­τε­ρου κοι­νω­νι­κού συνό­λου, για τις δρά­σεις και την επί­δο­ση του Ομί­λου στα θέμα­τα Βιώ­σι­μης Ανά­πτυ­ξης και Εται­ρι­κής Υπευ­θυ­νό­τη­τας. Ωστό­σο, ο πρώ­τος αυτός Απο­λο­γι­σμός απο­τε­λεί για τον VGroup ένα σημα­ντι­κό εργα­λείο και βασι­κό οδη­γό προ­κει­μέ­νου o Όμι­λος να εξε­λίσ­σει και να βελ­τιώ­νει συνε­χώς τις επι­δό­σεις του στα σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, της στή­ρι­ξης της κοι­νω­νί­ας και της υπεύ­θυ­νης εται­ρι­κής διακυβέρνησης.

Στο πλαί­σιο της ανά­πτυ­ξης του Απο­λο­γι­σμού, ο Όμι­λος προ­χώ­ρη­σε στην αξιο­λό­γη­ση και στην ανά­λυ­ση των πιο σημα­ντι­κών θεμά­των που αφο­ρούν στους άξο­νες της υπεύ­θυ­νης λει­τουρ­γί­ας του. Επι­πλέ­ον, με την επι­στη­μο­νι­κή καθο­δή­γη­ση της GrantThornton πραγ­μα­το­ποί­η­σε ανα­λυ­τι­κή κατα­γρα­φή και προ­τε­ραιο­ποί­η­ση των σημα­ντι­κών αυτών θεμά­των σε σχέ­ση με τους Παγκό­σμιους Στό­χους για τη Βιώ­σι­μη Ανά­πτυ­ξη του ΟΗΕ.

Ο Απο­λο­γι­σμός 2020 του VGroup εστιά­ζει σε θέμα­τα Βιώ­σι­μης Ανά­πτυ­ξης και Εται­ρι­κής Υπευ­θυ­νό­τη­τας του Ομί­λου, κάνο­ντας ανα­φο­ρά σε 56 δημο­σιο­ποι­ή­σεις κατά GRI Standards και σε συνο­λι­κά 88 ποσο­τι­κούς δεί­κτες. Επι­πλέ­ον, θέτει στό­χους συνε­χούς βελ­τί­ω­σης στους άξο­νες Εται­ρι­κής Υπευ­θυ­νό­τη­τας που έχει ανα­γνω­ρί­σει ως σημα­ντι­κούς σε σχέ­ση με τις δρα­στη­ριό­τη­τές του και οι οποί­οι αφο­ρούν στην υψη­λή ποιό­τη­τα και και­νο­το­μία υπη­ρε­σιών, στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, στο ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, στην εται­ρι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και στην κοι­νω­νι­κή συνει­σφο­ρά και ευαισθησία.

Οι ποιο­τι­κές και ποσο­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που παρου­σιά­ζο­νται στον Απο­λο­γι­σμό καλύ­πτουν το σύνο­λο των δρα­στη­ριο­τή­των του Ομί­λου για τις εται­ρεί­ες Antipollution, VEN Engineering, VEN Energy, Green, καθώς και για το Ίδρυ­μα Ντέ­πυ Βασιλειάδη.

Η Έκθε­ση έχει αναρ­τη­θεί στην ιστο­σε­λί­δα: https://vgroup.com.gr/wp-content/uploads/2021/10/V‑Group-Sustainability-Report-2020.pdf

Προ­λο­γί­ζο­ντας τον Απο­λο­γι­σμό Εται­ρι­κής Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης του Ομί­λου, ο Ιδρυ­τής του και Πρό­ε­δρος, Βύρων Βασι­λειά­δης, αναφέρει:

«Οι επεν­δύ­σεις μας σε Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας, η ενσω­μά­τω­ση και εφαρ­μο­γή βέλ­τι­στων πρα­κτι­κών στις δομές των εργο­στα­σί­ων μας, η μεί­ω­ση του ανθρα­κι­κού μας απο­τυ­πώ­μα­τος σε συν­δυα­σμό με την αντι­στάθ­μι­ση των εκπο­μπών διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα που παρά­γου­με, η στρα­τη­γι­κή μας για την πλή­ρη αξιο­ποί­η­ση απο­βλή­των (zero waste), καθώς και η στή­ρι­ξη της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας, απο­τε­λούν έμπρα­κτη από­δει­ξη ότι ο Όμι­λος έχει υιο­θε­τή­σει και εφαρ­μό­ζει τις αρχές της Βιώ­σι­μης Ανάπτυξης.

Εργα­ζό­μα­στε εντα­τι­κά προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γή­σου­με έναν πρό­τυ­πο περι­βαλ­λο­ντι­κό και ενερ­γεια­κό Όμι­λο, ο οποί­ος θα πρω­τα­γω­νι­στή­σει στις εθνι­κές και διε­θνείς εξε­λί­ξεις για τη βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη και την και­νο­το­μία, θέτο­ντας ως προ­τε­ραιό­τη­τα την κοι­νω­νι­κή και περι­βαλ­λο­ντι­κή υπευθυνότητα.

Έχο­ντας βγει πιο δυνα­τοί από μια χρο­νιά κατά την οποία ανα­τρά­πη­καν τα πάντα, είμα­στε σε εγρή­γορ­ση προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σου­με οποια­δή­πο­τε πρό­κλη­ση μπο­ρεί να φέρει το ερχό­με­νο έτος. Είναι βέβαιο ότι θα συνε­χί­σου­με με την ίδια δυνα­μι­κή να επε­κτεί­νου­με τις δρα­στη­ριό­τη­τές μας, πάντα με κύριο γνώ­μο­να τη βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη και τη δημιουρ­γία αξί­ας για τις κοι­νω­νί­ες στις οποί­ες δραστηριοποιούμαστε.»

Σχε­τι­κά με τον Όμι­λο VGroup:

Ο Όμι­λος V Group απο­τε­λεί έναν δυνα­μι­κό και συνε­χώς ανα­πτυσ­σό­με­νο Όμι­λο Εται­ρειών που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επι­τυ­χώς στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό στους τομείς της δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των, των ευκο­λιών υπο­δο­χής απο­βλή­των λιμέ­νων, της αντιρ­ρύ­παν­σης, της εμπο­ρί­ας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας, οι οποί­οι κυριαρ­χούν στην εγχώ­ρια και ευρω­παϊ­κή ατζέ­ντα για την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και την κυκλι­κή οικο­νο­μία. Ο Όμι­λος δια­θέ­τει 5 εγκα­τα­στά­σεις στην Ελλά­δα και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στους περισ­σό­τε­ρους μεγά­λους κρα­τι­κούς και ιδιω­τι­κούς λιμέ­νες και μαρί­νες στον Ελλη­νι­κό χώρο, και 16 χώρες στην Ευρώ­πη. Επι­πλέ­ον, το Ίδρυ­μα Ντέ­πυ Βασι­λειά­δη στη­ρί­ζει το έργο μη κερ­δο­σκο­πι­κών οργα­νώ­σε­ων, σχε­διά­ζο­ντας και υλο­ποιώ­ντας προ­γράμ­μα­τα που καλ­λιερ­γούν τον σεβα­σμό για τον άνθρω­πο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τον Όμι­λο VGroup επι­σκε­φθεί­τε την ιστο­σε­λί­δα: www.vgroup.com.gr

Κοι­νο­ποί­η­ση: