09/07/2021

Ο Όμι­λος εται­ρειών Σπα­νό­που­λος πιστός στην κοι­νω­νι­κή του δρά­ση ενί­σχυ­σε το αθλη­τι­κό ιδε­ώ­δες με την χορη­γία και υπο­στή­ρι­ξη της προ­σπά­θειας του πλη­ρώ­μα­τος του σκά­φους ΑURORA – GRE 5473 που συμ­με­τεί­χε στο πανελ­λή­νιο πρω­τά­θλη­μα J24 Class στον ιστιο­πλοϊ­κό όμι­λο Αγ. Νικό­λαο. Το πλή­ρω­μα του σκά­φους ΑURORA μετά από 9 ιστιο­δρο­μί­ες δια­κρί­θη­κε κατα­κτώ­ντας την 1η θέση στην Α’ φάση πανελ­λη­νί­ου πρωταθλήματος.

Κοι­νο­ποί­η­ση: