Η Εταιρεία

Ο Όμι­λος Γελα­σά­κη είναι ένας ιδιω­τι­κός όμι­λος εται­ρειών που εδρεύ­ει στην Ελλά­δα και δρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο.

Οι δρα­στη­ριό­τη­τες εστιά­ζο­νται σε τρεις κύριους τομείς: του­ρι­σμό, ναυ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και φιλοξενία.

Ο Όμι­λος Γελα­σά­κη είναι αφο­σιω­μέ­νος στην παρο­χή υψη­λής ποιό­τη­τας, αξιό­πι­στων υπη­ρε­σιών και στην αει­φό­ρο επι­χει­ρη­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη. Το όρα­μα του ομί­λου για την επι­τυ­χία αφο­ρά την καλ­λιέρ­γεια ενός επω­φε­λούς εργα­σια­κού περι­βάλ­λο­ντος, την ανά­πτυ­ξη και εδραί­ω­ση ισχυ­ρών επι­χει­ρη­μα­τι­κών συνερ­γα­σιών και την υπεύ­θυ­νη επέν­δυ­ση προς όφε­λος της τοπι­κής κοινωνίας.

Από το 1984 οι εται­ρεί­ες του Ομί­λου Γελα­σά­κη, του οποί­ου τη συνο­λι­κή διοί­κη­ση έχει η οικο­γέ­νεια Γελα­σά­κη, ανα­πτύσ­σο­νται ραγδαία και ανα­δει­κνύ­ο­νται μετα­ξύ των πλέ­ον δυνα­μι­κών ελλη­νι­κών εταιρειών.

Με βάση την οικο­γε­νεια­κή παρά­δο­ση, ο ταξι­διω­τι­κός και ναυ­τι­λια­κός τομέ­ας απο­τε­λούν τις ατμο­μη­χα­νές του ομί­λου, σημειώ­νο­ντας στα­θε­ρά εξαι­ρε­τι­κές επιδόσεις.

Από το 2012 ο Όμι­λος Γελα­σά­κη προ­χώ­ρη­σε σε επέ­κτα­ση του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου του συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας υπη­ρε­σί­ες φιλο­ξε­νί­ας και εστιά­ζο­ντας σε εμπει­ρί­ες πολυ­τέ­λειας υψη­λού επιπέδου.

Συν­δυά­ζο­ντας ισχυ­ρή τεχνο­γνω­σία, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και μία ανθρω­πο­κε­ντρι­κή φιλο­σο­φία ο όμι­λος ανέ­πτυ­ξε τις συνέρ­γειες ως τον κεντρι­κό πυρή­να των δρα­στη­ριο­τή­των του. Οι συνερ­γά­τες του ομί­λου εργά­ζο­νται στε­νά με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς εταί­ρους προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γούν λύσεις προ­στι­θέ­με­νης αξί­ας και να εξα­σφα­λί­ζουν αυξη­μέ­νη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και να διε­ρευ­νούν περαι­τέ­ρω ευκαι­ρί­ες για επέ­κτα­ση και ανάπτυξη.

Ο Όμι­λος εται­ρειών Γελα­σά­κη ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ένας αξιό­πι­στος εταί­ρος από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες στην Ελλά­δα, όπως η Blue Star Ferries, η Superfast Ferries, η Hellenic Seaways ενώ προ­τι­μά­ται ως επί­λε­κτος πάρο­χος υπη­ρε­σιών για κρουα­ζιε­ρό­πλοια, εμπο­ρι­κά και πολε­μι­κά σκά­φη, δεξα­με­νό­πλοια κτλ.

Ο Όμι­λος Γελα­σά­κη τιμά τη σχέ­ση του με τους κλά­δους της ναυ­τι­λί­ας και του του­ρι­σμού στη­ρί­ζο­ντας ενερ­γά πρω­το­βου­λί­ες του Ελλη­νι­κού Ναυ­τι­κού, τοπι­κών κλα­δι­κών φορέ­ων καθώς και ομο­σπον­διών θαλάσ­σιων αθλημάτων