3/11/20

ΘΕΜΑ: «ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΡΚΟΘΗΡΕΥΤΙΚΟΥ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων συγ­χαί­ρει τις εται­ρεί­ες- μέλη της MEGATUGS, SPANOPOULOS και ZOUROS για την άμε­ση και από­λυ­τα επι­τυ­χή επέμ­βα­ση των ρυμουλ­κών πλοί­ων τους, «ΠΑΝΤΟ­ΚΡΑ­ΤΩΡ», «ΠΑΝ­ΘΗΡ Ζ», «ΧΡΗ­ΣΤΟΣ ΧΧΧ», «ΧΡΗ­ΣΤΟΣ ΧΧΙV» και «Π.Γ. ΙΓΝΑ­ΤΙΟΣ Χ» προς παρο­χή βοή­θειας στο ναρ­κο­θη­ρευ­τι­κό πλοίο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού «Καλ­λι­στώ», καθώς και για την ευγε­νι­κή χει­ρο­νο­μία τους να προ­σφέ­ρουν αφι­λο­κερ­δώς στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο- ΠΟΛΕ­ΜΙ­ΚΟ ΝΑΥ­ΤΙ­ΚΟ τις υπη­ρε­σί­ες των εν λόγω ρυμουλ­κών τους, προ­κει­μέ­νου το όποιο ποσό θα απαι­τού­σε η όλη επι­χεί­ρη­ση να διο­χε­τευ­θεί στην κάλυ­ψη ανα­γκών του Πολε­μι­κού Ναυτικού.

Με τον συντο­νι­σμό και την συνερ­γα­σία των μελών της Ένω­σης και των αρμο­δί­ων οργά­νων του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος επε­τεύ­χθη η διά­σω­ση του πλη­ρώ­μα­τος και απε­τρά­πη τόσο η βύθι­ση του ναρ­κο­θη­ρευ­τι­κού πλοί­ου όσο και η πρό­κλη­ση θαλάσ­σιας ρύπανσης.

Το ατύ­χη­μα, όμως, αυτό καθ’ εαυ­τό επα­να­φέ­ρει στο προ­σκή­νιο την ανά­γκη διαρ­κούς επα­γρύ­πνη­σης σε ότι αφο­ρά την κίνη­ση των πλοί­ων παντός είδους και τις σημα­ντι­κές υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρει ο κλά­δος των ρυμουλ­κών και των ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων για την ενί­σχυ­ση της ασφα­λούς ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, την ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής και την προ­στα­σία του θαλάσ­σιου περιβάλλοντος.

Οι εται­ρεί­ες- μέλη της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών, Ναυα­γο­σω­στι­κών, Αντιρ­ρυ­πα­ντι­κών & Πλοί­ων Υπο­στή­ρι­ξης Υπε­ρά­κτιων Εγκα­τα­στά­σε­ων θα συνε­χί­σουν να προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους με αίσθη­μα ευθύνης.

Για να δεί­τε το Δελ­τίο τύπου σε μορ­φή pdf πατή­στε εδώ.

Κοι­νο­ποί­η­ση: