16/07/21

Δωρεά εξοπλισμού στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Σάμου από την ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής της υπευ­θυ­νό­τη­τας και με γνώ­μο­να τις Αξί­ες της Ένω­σης, Ακε­ραιό­τη­τα, Αλλη­λο­σε­βα­σμός, Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, για τη δημιουρ­γία καλύ­τε­ρων συν­θη­κών για τις κοι­νω­νί­ες στις οποί­ες δρα­στη­ριο­ποιεί­ται, προ­χώ­ρη­σε στη δωρεά επι­χει­ρη­σια­κού εξο­πλι­σμού προς το Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου.

Η δωρεά περι­λαμ­βά­νει υλι­κό απα­ραί­τη­το για τις επι­χει­ρή­σεις των ειδι­κών δυνά­με­ων (αορ­τή­ρες, ζώνες), ώστε να μπο­ρούν να φέρουν σε πέρας τις καθη­με­ρι­νές, επί­πο­νες απο­στο­λές τους. Το συγκε­κρι­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό υλι­κό θα βοη­θή­σει το Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λώντου Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου να κινεί­ται με ασφά­λεια από ξηρά και θάλασ­σα προ­στα­τεύ­ο­ντας την σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα των στελεχών.

Όπως τόνι­σε ο Πρό­ε­δρος της Ένω­σης, κύριος Παύ­λος Ξηρα­δά­κης, «Στη δύσκο­λη περί­ο­δο που δια­νύ­ου­με και με δεδο­μέ­νο το υψη­λό κόστος των εξει­δι­κευ­μέ­νων υλι­κών, η δωρεά της ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΗΣ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ επι­δει­κνύ­ει έμπρα­κτα το ενδια­φέ­ρον μας για την καθη­με­ρι­νή λει­τουρ­γία και το σημα­ντι­κό έργο των στε­λε­χών του Κλι­μά­κιου Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου».

Από την πλευ­ρά τους ο Διοι­κη­τής και το προ­σω­πι­κό του Κλι­μα­κί­ου Ειδι­κών Απο­στο­λών Λιμε­ναρ­χεί­ου Σάμου, σε ευχα­ρι­στή­ρια επι­στο­λή τους προς της Ένω­ση σημεί­ω­σαν: «Ευχα­ρι­στού­με θερ­μά την ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ για την τόσο ανα­γκαία δωρεά επι­χει­ρη­σια­κών υλι­κών. Με τον τρό­πο αυτό η Ένω­ση έδει­ξε την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή της στους ανθρώ­πους που τάξα­νε τα πάντα για την υπε­ρά­σπι­ση των Δικαί­ων της Ελλά­δας αλλά και το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον της για την ενί­σχυ­ση των ειδι­κών δυνά­με­ων του Λιμε­νι­κού Σώματος».

Η ΕΛΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΝΩ­ΣΗ ΠΛΟΙΟ­ΚΤΗ­ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛ­ΚΩΝ, ΝΑΥΑ­ΓΟ­ΣΩ­ΣΤΙ­ΚΩΝ, ΑΝΤΙΡ­ΡΥ­ΠΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗΣ ΥΠΕ­ΡΑ­ΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ, δημιουρ­γή­θη­κε το 1980, απο­τε­λεί τον αξιό­πι­στο εκπρό­σω­πο των πλοιο­κτη­τών ρυμουλ­κών και ναυα­γο­σω­στι­κών πλοί­ων στην Ελλά­δα. Σκο­πός της Ένω­σης είναι η δια­φύ­λα­ξη, προ­ώ­θη­ση, προ­στα­σία και ανά­πτυ­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μελών της σε ένα πλαί­σιο υγιούς αντα­γω­νι­σμού. Η Ένω­ση παρα­κο­λου­θεί τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, μέσω της συμ­με­το­χής μελών της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση Πλοιο­κτη­τών Ρυμουλ­κών (European Tugowners Association, ETA) καθώς και στη Διε­θνή Ένω­ση Ναυα­γο­σω­στι­κών Εται­ρειών (International Salvage Union).

Βασι­κός στό­χος των μελών της Ένω­σης είναι η παρο­χή υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, του θαλάσ­σιου περι­βάλ­λο­ντος, των πλοί­ων και των εγκα­τα­στά­σε­ων. Παράλ­λη­λα, τα μέλη της Ένω­σης δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και δια­θέ­τουν εκτε­νή και υψη­λού επι­πέ­δου τεχνο­γνω­σία λόγω της συμ­με­το­χής σε πλη­θώ­ρα έργων τόσο σε εγχώ­ριο όσο και στο διε­θνές περι­βάλ­λον. Τα μέλη της Ένω­σης προ­σφέ­ρουν ετη­σί­ως τις υπη­ρε­σί­ες τους σε περισ­σό­τε­ρα από 8.000 πλοία.

Κοι­νο­ποί­η­ση: