Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι η διαφύλαξη, προώθηση, προστασία και ανάπτυξη των πάσης φύσεως συμφερόντων των μελών της και εν γένει των πλοιοκτητών των ελληνικών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων, καθώς και των πλοίων γενικής υποστήριξης (εφοδιαστικά, αντιρρυπαντικά, πλοία πετρελαϊκών εξορύξεων, καλωδιακά πλοία και κάθε άλλο πλοίο που παρέχει ειδική συνδρομή σε εργασίες ρυμούλκησης, επιθαλάσσιας αρωγής, ναυαγιαίρεσης και αντιρρύπανσης, καθώς και στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσον και πραγματοποιείται κυρίως με:

(α) τη μελέτη, προβολή και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της Ένωσης και εν γένει τα ελληνικά ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία και τα πλοία γενικής υποστήριξης.

(β) την εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης και εν γένει των ελληνικών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων και των πλοίων γενικής υποστήριξης και των πλοιοκτητών τους ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε αρχής διοικητικής, δικαστικής κλπ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

(γ) τη συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κάθε αρχή διοικητική, δικαστική κλπ, άλλα σωματεία, ενώσεις, συνδέσμους κλπ για την από κοινού αντιμετώπιση, προβολή και προαγωγή ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της Ένωσης και την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία και ειδικότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία και τα πλοία γενικής υποστήριξης.

(δ) τη συμμετοχή σε ομοειδείς διεθνείς ή διακρατικές ενώσεις πλοιοκτητών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων και πλοίων γενικής υποστήριξης.

(ε) τη διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ναυτεργατική οργάνωση και τη συμμετοχή στην κατάρτιση ή τροποποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ή στην επίλυση κάθε ναυτεργατικού ζητήματος, η παράσταση κα εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και όλων γενικά των δικαστηρίων ως διαδίκου και η συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και διαφορών που αφορούν ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία και των πλοίων γενικής υποστήριξης των μελών της.